langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ]

Do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] po angielsku

do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ]: by the end of the [ month | week | year ] Szukaj w Google

Inne:

[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]

Ze słowem "end":

dodatek appendix
suplement appendix
polecać [coś] [komuś] recommend [sth] to [sb]
rekomendować [coś] [komuś] recommend [sth] to [sb]
u was at your end
u państwa at your end
u nas at our end
po naszej stronie at our end
zamierzać intend
planować intend
oczekujący na [coś] pending [sth]
wysłać [coś] w trybie ekspresowym send [sth] express
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
wysłać [coś] paczką send [sth] by parcel post
wysłać [coś] zwykłą pocztą send [sth] by surface mail
przesyłać [coś] faksem send [sth] by fax
adres nadawcy sender's address
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
wysłać [coś] w osobnym liście send [sth] under separate cover
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
wysłać [coś] pocztą send [sth] by parcel post
wysłać [coś] oddzielnie send [sth] separately
będzie dużo czasu na [coś] na końcu there will be plenty of time for [sth] at the end
godny zaufania dependable

Ze słowem "month":

w [jakimś miesiącu] during [some month]

Ze słowem "year":

bieżącego roku of the current year
mieć [x] lat be [x] years old
  Langol.pl