langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » dla twojej informacji

Dla twojej informacji po angielsku

dla twojej informacji: for your information Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "your":

u was at your end
u państwa at your end
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "information":

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
dodatkowa informacja additional information
według informacji according to the information
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
informacja piece of information

Ze słowem "dla":

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
dla jasności for sake of clarity
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
wyjaśnić dlaczego [coś się zdarzyło] explain why [sth happenned]
portal dla dźwigów gantry for cranes
wyrzutnia [dla rakiet] gantry [for rockets]
  Langol.pl