langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś]

Czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] po angielsku

czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś]: could you please tell us [sth] Szukaj w Google

Inne:

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]

Ze słowem "could":

będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
czy możemy zacząć? If we could start.
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?

Ze słowem "you":

u was at your end
u państwa at your end
oddzwonię tak szybko, jak to będzie możliwe I'll get back to you as soon as possible
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
prosimy Państwa o [coś] we ask you [sth]
będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
I dziękuję Państwu za [coś] thank you for [sth]
dziękuję bardzo za [coś] I thank you very much indeed for [sth]
jestem Państwu bardzo wdzięczny za [coś] I am most grateful to you for [sth]
z góry Państwu dziękuję thank you in advance
nie możemy się z Państwem zgodzić we can't agree with you
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
życzę Ci powodzenia I wish you luck
życzę Ci szczęścia I wish you happiness
z poważaniem, yours sincerely,
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
z przykrością informujemy we are sorry to inform you
dziękuję za przybycie thank you for coming
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
czy chciałby Pan(i) zostawić wiadomość? would you like to leave a message?
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
jak to się pisze? how do you spell it?
chciałbym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]
chciałabym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]

Ze słowem "please":

proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
proszę nie krępować się [robić coś] please feel free to [do sth]
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]

Ze słowem "czy":

dotyczyć [czegoś] refer to [sth]
po [czymś] following [sth]
duże doświadczenie w [czymś] good experience in [sth]
w [czyimś] imieniu on behalf of [sb]
zaznaczyć indicate
spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
czytać uważnie peruse
obstawać przy [czymś] insist on [sth]
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
liczyć na [coś] count on [sth]
liczyć się z [czymś] reckon with [sth]
życzyć sobie require
ręczyć za [coś] vouch for [sth]
nie zwlekać z [czymś] rush [sth]
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
doręczyciel carrier
nieczynny dead
łączyć rozmowę put through
rozłączyć się z [kimś] hang up on [sb]
do osób których, może to dotyczyć To Whom It May Concern
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
nie zgadzać się z [czymś] don't agree with [sth]
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
wszystko jest w porządku z [czymś] all is going well with [sth]
w imieniu [czyimś] [coś] on behalf of [sb] [sth]
współpracować z [kimś] w [czymś] cooperate with [sb] on [sth]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
dostarczyć [komuś] [coś] supply [sb] with [sth]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
być [czymś] zainteresowanym be interested in [sth]
interesować się [czymś] be interested in [sth]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
broszura o [czymś] brochure on [sth]
z czystej ciekawości just out of curiosity
dzień roboczy working day
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days
zaczynajmy let's get started
witamy na [czymś] welcome to [sth]
sukces w [czymś] success in [sth]
niepowodzenia w [czymś] failures in [sth]
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
czy mogę coś przekazać? can I take a message?
połączyć [kogoś] put [sb] through
dzwonię, żeby spytać czy [..] I'm phoning to find out if [..]

Ze słowem "nam":

jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
o ile sobie przypominam as far as I recall

Ze słowem "coś":

Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
  Langol.pl