langol.pl » Biznes » Handel » cena sprzedaży brutto

Cena sprzedaży brutto po angielsku

cena sprzedaży brutto: total selling price Szukaj w Google
a także:
- gross selling price

Inne:

cena netto net price
płaca brutto gross salary
cena franco ex-factory price
cena hurtowa factory price
zysk netto after-tax profit
podatek VAT value added tax
cena jednostkowa unit price

Ze słowem "selling":

sprzedaż obnośna doorstep selling
sprzedaż obnośna door to door selling
poradnictwo counselling
sprzedaż selling
sprzedawanie selling
koszty zbytu selling expenses

Ze słowem "price":

cena detaliczna retail price
rekomendowana cena detaliczna recommended retail price
ustalić cenę [czegoś] price [sth]
określić cenę [czegoś] price [sth]
wycenić [coś] price [sth]
metoda ustalania cen price-fixing method
metoda wyceniania produktów price-fixing method
cena zakupu purchase price
narzucanie ceny minimalnej resale price maintenance
najkorzystniejsza cena keenest price
najniższa cena keenest price
podawać cenę quote a price
cennik price list
wynegocjować zniżkę na [coś] negotiate a concession for a price reduction on [sth]
zniżka na [coś] concession for a price reduction on [sth]
najniższa cena rock-bottom price
cena żądana asking price
obniżona cena reduced price
wywołać wojnę cenową trigger a price war
cena faktyczna actual price
cena uzgodniona agreed price
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
cena orientacyjna approximate price
gwałtowny spadek cen slump in prices
cena określona specified price
ceny stałe steady prices
cena dumpingowa dumping price
cena fabryczna factory price
ustalać cenę fix a price
cena obejmująca wszystkie koszty full price
targować się o cenę bargain over the price
cena katalogowa catalog price
cena konkurencyjna competitive price
obniżka cen cut in prices
redukcja cen cut in prices
cena z rabatem discount price
cena fakturowa invoice price
cena na fakturze invoice price
utrzymywać ceny na niskim poziomie keep prices down
cena katalogowa list price
obniżka cen lowering of prices
obniżać ceny lower prices
cena ryczałtowa lump sum price
ceny rynkowe market prices
podnosić ceny raise prices
cena sugerowana recommended price
cena sugerowana suggested price
cena fabryczna trade price
cena hurtowa trade price
cena hurtowa wholesale price
  Langol.pl