langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » być związanym umową

Być związanym umową po angielsku

być związanym umową: be held to a contract Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "held":

mocno utwierdzone zdanie o [czymś] strongly-held views on [sth]

Ze słowem "contract":

ograniczenia w umowie strictures in a contract
przygotować umowę draw up a contract
[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] [some contract] binds the parties to [sth]
anulować [jakąś umowę] rescind [some contract]
rozwiązać [jakąś umowę] rescind [some contract]
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie warunków umowy breach of contract
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
kontrakt wchodzi w życie contract enters into effect
układające się strony contracting parties
umawiające się strony contracting parties
wycofać się z umowy withdraw from a contract
zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
umowny contractual
kontraktowy contractual
postanowienia umowy contractual provisions
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
rozwiązać umowę rescind a contract
rozwiązać kontrakt rescind a contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
kara umowna contractual penalty
sporządzić umowę draw up a contract
unieważnić umowę cancel a contract
  Langol.pl