langol.pl » Ogólne » Ogólne » być solą w [czyimś] oku

Być solą w [czyimś] oku po angielsku

być solą w [czyimś] oku: be a thorn in [sb's] side Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sb's":

zwrócić [czyjąś] uwagę na [coś] bring [sth] to [sb's] attention
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
zaskrabić sobie [czyjąś] lojalność lock up [sb's] allegiance
bronić [czyichś] interesów uphold [sb's] interests
przychylić się do [czyjejś] sugestii apply [sb's] suggestion
uwzględnić [czyjąś] sugestię apply [sb's] suggestion
spełnić [czyjąś] prośbę meet [sb's] request
wzmocnić [czyjąś] reputację enhance [sb's] reputation
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim
[coś] jest zgodne z [czyimiś] oczekiwaniami [sth] is consistent with [sb's] expectations

Ze słowem "side":

strona sporu side of the argument
dyskutant side of the argument
wieś countryside
wiejska okolica countryside
mieszkaniec resident
rozważyć consider
znaczący considerable
w USA stateside
w Stanach stateside
praca dodatkowa sideline
odwrócić [czyjąś] uwagę sidetrack [sb]
miły considerate
pomocny considerate
rozważyć [coś] ponownie reconsider [sth]

Ze słowem "być":

być w toku be underway

Ze słowem "oku":

szczegółowa dokumentacja techniczna detailed specifications
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu pay [some amount] in ransom
student drugiego roku sophomore
ulec pokusie succumb to temptation
fałszywe dokumenty counterfeit documents
program dokumentalny documentary
instrukcja "krok po kroku" step-by-step instruction
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
na koniec roku at the end of the year
  Langol.pl