langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » być pod wrażeniem [czegoś]

Być pod wrażeniem [czegoś] po angielsku

być pod wrażeniem [czegoś]: be very impressed with [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "very":

terminowa dostawa prompt delivery
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
dziękuję bardzo za [coś] I thank you very much indeed for [sth]
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]

Ze słowem "pod":

podpis signature
podkreślać emphasize
podawać state
spodziewać się expect
brać [coś] pod uwagę consider [sth]
podpis signature
podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
podczas transportu during transit
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
zostawić [coś] pod choinką leave [sth] under the tree
[coś] o podobnym charakterze [sth] similar in nature
pod jakimkolwiek względem in any respect
pod każdym względem in all respects
pod pewnym względem in some respect
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
podać [coś] do wiadomości publicznej make [sth] available to the public
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
podstawowe znaczenie basic meaning
podsumowanie bottom line
podsłuchać [kogoś] overhear [sb]
nowe podejście do [czegoś] new approach to [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
podpisywać [coś] sign [sth]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]
  Langol.pl