langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » być pod dużym naciskiem [kogoś]

Być pod dużym naciskiem [kogoś] po angielsku

być pod dużym naciskiem [kogoś]: be under intense pressure from [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "under":

niedokapitalizowany undercapitalized
rozumie się [że coś] it is understood [that sth]

Ze słowem "from":

wszelkie różnice wynikające z [czegoś] any differences arising from [sth]
odjąć [coś] od [czegoś] subtract [sth] from [sth]
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales

Ze słowem "być":

być wolnym od podejrzeń in the clear

Ze słowem "pod":

zyski do podziału distributable profits
niepodlegający wykupowi irredeemable securities
niepodlegający umorzeniu irredeemable securities
ulga podatkowa tax relief
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
płacić najwyższe podatki pay highest taxes
niespodziewany zysk not expected profit
potrącenie podatku withholding of tax
podatek potrącany u źródła withholding tax
transakcja, z której wynika zobowiązanie podatkowe output transaction
potrącenie podatku naliczonego input tax deduction
system samonaliczania podatku reverse charge system
dochód przed odliczeniem odsetek i podatków earnings before deducting interest and taxes
odliczenie od podatku [czegoś] tax deduction for [sth]
  Langol.pl