langol.pl » Biznes » Rachunkowość » budynki i maszyny

Budynki i maszyny po angielsku

budynki i maszyny: plant and machinery Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "plant":

majątek zakładowy plant assets
majątek firmy property, plant and equipment
budynki i wyposażenie plant and equipment

Ze słowem "and":

gotówka w kasie cash in hand
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
nieuregulowany outstanding
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
zaległy outstanding
nieuregulowany dług outstanding debt
zaległy dług outstanding debt
standardy rachunkowości accounting standards
podatki i opłaty taxes and dues
debet i kredyt debit and credit
aktywa i pasywa assets and liabilities
rachunek zysków i strat profit and loss account
kredyty niespłacone outstanding credits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
przychody i wydatki revenues and expenses
koszty i dochody costs and revenues
statut spółki memorandum of association
  Langol.pl