langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » brać [coś] pod uwagę

Brać [coś] pod uwagę po angielsku

brać [coś] pod uwagę: consider [sth] Szukaj w Google

Inne:

brak zgody disagreement
brać coś pod uwagę take something into account
bez [czegoś] without [sth]
bez względu na formę in any form whatsoever

Ze słowem "consider":

uważać za konieczne [zrobienie czegoś] consider it necessary to [do sth]
znaczny considerable
spory considerable
znaczne trudności w [zrobieniu czegoś] considerable difficulties [doing sth]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]

Ze słowem "coś":

[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
zostawić [coś] pod choinką leave [sth] under the tree
[coś] o podobnym charakterze [sth] similar in nature
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
podać [coś] do wiadomości publicznej make [sth] available to the public
podpisywać [coś] sign [sth]

Ze słowem "pod":

podpis signature
podkreślać emphasize
podawać state
spodziewać się expect
być pod wrażeniem [czegoś] be very impressed with [sth]
podpis signature
podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
podczas transportu during transit
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
pod jakimkolwiek względem in any respect
pod każdym względem in all respects
pod pewnym względem in some respect
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
podstawowe znaczenie basic meaning
podsumowanie bottom line
podsłuchać [kogoś] overhear [sb]
nowe podejście do [czegoś] new approach to [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
  Langol.pl