langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » biuro pośrednictwa pracy

Biuro pośrednictwa pracy po angielsku

biuro pośrednictwa pracy: employment agency Szukaj w Google
a także:
- job centre
- employment office

"employment agency" to także:

- firma pośrednictwa pracy

Inne:

Ze słowem "employment":

zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
umowa o pracę employment contract
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment

Ze słowem "agency":

agencja organizacji staży placement agency

Ze słowem "biuro":

biurowy white collar
praca biurowa clerical work
praca biurowa office work

Ze słowem "pracy":

zastąpić [kogoś] w pracy cover for [sb]
niezagrożone stanowisko pracy secure job
staż pracy seniority
długi staż pracy high seniority
nowe stanowiska pracy new job openings
środowisko pracy work environment
przyjemne środowisko pracy pleasant work environment
dzień ustawowo wolny od pracy bank holiday
dzień ustawowo wolny od pracy public holiday
dzień ustawowo wolny od pracy national holiday
kolega z pracy workmate
koleżanka z pracy workmate
ruchomy czas pracy flexitime
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
nietypowe godziny pracy unsocial hours
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
warunki pracy working conditions
niebezpieczne warunki pracy dangerous working conditions
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
redukcja miejsc pracy redundancy
zwolniony z pracy redundant
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
wyrzucić [kogoś] z pracy fire [sb]
wyrzucić z pracy za [coś] fire for [sth]
osoba bez pracy jobless person
zwolnienie z pracy lay-off
zwolnić z pracy lay off
miejsce pracy workplace
palenie w miejscu pracy smoking at the workplace
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
brak współpracy non-cooperation
przerwa w pracy work stoppage
ustawodawstwo pracy labour legislation
przywrócić do pracy reinstate
być zadowolonym z dobrze wykonanej pracy be satisfied with good work
wolne stanowisko pracy vacant position
wprowadzenie skróconego czasu pracy work spreading
środowisko pracy working environment
godziny pracy working hours
częściowa niezdolność do pracy partial disability
wypłata za wyniki pracy payment by results
stała niezdolność do pracy permanent disability
mieć wypadek w pracy have an accident at work
koszty pośrednie pracy indirect labor
wypadek przy pracy industrial injury
sąd pracy industrial tribunal
opis pracy job description
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
koszty pracy labor costs
sąd pracy labor court
wypadek przy pracy accident at work
czasowa niezdolność do pracy temporary disability
całkowita niezdolność do pracy total disability
zezwolenie na odejście z pracy exit permit
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl