langol.pl » Biznes » Rachunkowość » bieżące zobowiązania

Bieżące zobowiązania po angielsku

bieżące zobowiązania: current liabilities Szukaj w Google
a także:
- floating charge

"current liabilities" to także:

- zobowiązania bieżące

Inne:

kapitał akcyjny capital stock

Ze słowem "current":

środki obrotowe current assets
aktywa bieżące current assets
bieżący rok finansowy current fiscal year
bieżący rok fiskalny current fiscal year
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa obrotowe current assets

Ze słowem "liabilities":

zobowiązania liabilities
aktywa i pasywa assets and liabilities
strona pasywów liabilities side
pasywa liabilities
zobowiązania liabilities
  Langol.pl