langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » bez względu na formę

Bez względu na formę po angielsku

bez względu na formę: in any form whatsoever Szukaj w Google

Inne:

bez [czegoś] without [sth]
brać [coś] pod uwagę consider [sth]

Ze słowem "any":

firma wysyłkowa mail-order company
centrala telefoniczna firmy company switchboard
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
bez względu na powody on any grounds whatsoever
pod jakimkolwiek względem in any respect
być dobrze poinformowanym be well-informed
nic nie wiem I don't know anything

Ze słowem "form":

informować inform
powiadamiać inform
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
faktura proforma pro-forma
dla twojej informacji for your information
dodatkowa informacja additional information
dopełniać formalności comply with formalities
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
we właściwej formie in due form
według informacji according to the information
z przykrością informujemy we are sorry to inform you
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
informacja piece of information

Ze słowem "bez":

odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
bez znaczenia negligible
bezprzewodowy cordless
numer bezpłatny Freefone
połączenie bezpłatne Freefone
rzecz bez związku irrelevancy
  Langol.pl