langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych

Bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych po angielsku

bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych: ex-scrip Szukaj w Google

Inne:

emisja z prawem poboru rights issue

Ze słowem "bez":

sprzedawać bez pokrycia sell short
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcja bez prawa głosu non-voting share
bezpieczna akcja blue chip
bez prawa do dywidendy ex dividend
bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
bez wcześniejszego powiadomienia without any advance notice
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]

Ze słowem "prawa":

poprawa koniunktury upturn

Ze słowem "poboru":

prawo poboru pre-emptive right

Ze słowem "akcji":

przydział akcji allotment of shares
pakiet akcji block of shares
indeks kursów akcji share index
portfel akcji portfolio
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
pakiet akcji block of shares
dywidenda z akcji dividend on stock
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
  Langol.pl