langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » bez możliwości wykupu przed terminem

Bez możliwości wykupu przed terminem po angielsku

bez możliwości wykupu przed terminem: non-redeemable Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bez":

sprzedawać bez pokrycia sell short
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcja bez prawa głosu non-voting share
bezpieczna akcja blue chip
bez prawa do dywidendy ex dividend
bez terminu wykupu irredeemable
bez wcześniejszego powiadomienia without any advance notice
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip

Ze słowem "wykupu":

termin wykupu redemption date
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity

Ze słowem "przed":

sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
sprzedawać in blanco sell short
prywatyzowane przedsiębiorstwo privatized company
przedstawiać ożywienie stage a rally
przedstawiać stage
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
wykupić przed terminem redeem prior to maturity
przed terminem [X] prior to [X]
kurs sprzedaży selling rate
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
opcja sprzedaży put option
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
sprzedać z rabatem sell at a discount
oferowana cena sprzedaży offer price
krótka sprzedaż selling short
rozpiętość cen kupna i sprzedaży spread
agresywna sprzedaż hard sell
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
sprzedawać na termin sell forward
  Langol.pl