langol.pl » Biznes » Bankowość » bank clearingowy

Bank clearingowy po angielsku

bank clearingowy: clearing bank Szukaj w Google

"clearing bank" to także:

- bank rozrachunkowy

Inne:

Ze słowem "clearing":

bank rozrachunkowy clearing house

Ze słowem "bank":

bank centralny central bank
bank komercyjny commercial bank
usługi bankowe banking services
bank inwestycyjny merchant bank
bank handlowy merchant bank
bank dyskontowy discount house
kasa oszczędnościowa savings bank
bank oszczędnościowy savings bank
skarbiec bankowy vault
sejf bankowy vault
opłata bankowa bank charge
konto bankowe account
rachunek bankowy account
właściciel rachunku bankowego account holder
lokata bankowa deposit account
depozyt bankowy deposit
bankomat cash dispenser
bankomat automated teller machine
bankomat ATM
karta bankowa cash card
karta bankomatowa cash card
wyciąg z konta bank statement
zestawienie operacji na rachunku bank statement
elektroniczny system bankowy electronic banking
bankowość elektroniczna electronic banking
telebankowość telebanking
bankowość telefoniczna telebanking
bankowość domowa home banking
urzędnik bankowy bank officer
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
pożyczka bankowa bank advance
banknot banknote
banknot bank note
banknot paper money
trata bankowa bank draft
bank wystawiający issuing bank
bank emisyjny issuing bank
urzędnik bankowy bank clerk
karta bankomatowa cash dispenser card
mieć ujemne saldo w banku be overdrawn
filia banku bank branch
oddział banku bank branch
opłaty bankowe bank charges
okienko bankowe bank counter
kredyt bankowy bank credit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
gwarancja bankowa bank guarantee
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
pożyczka bankowa bank loan
fuzja banków bank merger
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
sektor bankowy bank sector
poręczenie bankowe bank suretyship
przelew bankowy bank transfer
zlecenie przelewu bankowego bank transfer order
tajemnica bankowa banking secrecy
system bankowy banking system
bank komercyjny merchant bank
bank prywatny private bank
lokata bankowa deposit
  Langol.pl