langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » animator obrotu giełdowego

Animator obrotu giełdowego po angielsku

animator obrotu giełdowego: market maker Szukaj w Google

"market maker" to także:

- spekulant manipulujący rynkiem

Inne:

Ze słowem "market":

po cenie rynkowej at market
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek zwyżkujący bull market
zwyżka kursów na rynku bull market
hossa bull market
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
przewidywać bessę predict a bear market
wycofać się z rynku pull out of the market
śledzić sytuację na rynku follow the market
śledzić rynek follow the market
główny indeks giełdy leading share index on the market
główny rynek main market
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
rynek kapitałowy capital market
rynek kontraktów terminowych futures market
animator market-maker
średnia cena rynkowa mid-market price
rynek strategiczny key market
zmniejszający się rynek shrinking market
kurczący się rynek shrinking market
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
rynek o tendencji zwyżkowej bull market

Ze słowem "obrotu":

dopuszczony do obrotu giełdowego listed
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
  Langol.pl