langol.pl » Biznes » Rachunkowość » aktywa i pasywa

Aktywa i pasywa po angielsku

aktywa i pasywa: assets and liabilities Szukaj w Google

Inne:

rachunek zysków i strat profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss account
koszty i dochody costs and revenues
bilans otwarcia opening balance sheet
pasywa liabilities
koszty bieżące running costs
debet i kredyt debit and credit

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets

Ze słowem "and":

gotówka w kasie cash in hand
majątek firmy property, plant and equipment
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
nieuregulowany outstanding
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
zaległy outstanding
nieuregulowany dług outstanding debt
zaległy dług outstanding debt
standardy rachunkowości accounting standards
podatki i opłaty taxes and dues
budynki i maszyny plant and machinery
budynki i wyposażenie plant and equipment
kredyty niespłacone outstanding credits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
przychody i wydatki revenues and expenses
statut spółki memorandum of association

Ze słowem "liabilities":

zobowiązania liabilities
zobowiązania bieżące current liabilities
bieżące zobowiązania current liabilities
strona pasywów liabilities side
zobowiązania liabilities
  Langol.pl