langol.pl » Biznes » Rachunkowość » aktywa bieżące

Aktywa bieżące po angielsku

aktywa bieżące: current assets Szukaj w Google

"current assets" to także:

- środki obrotowe
- aktywa obrotowe

Inne:

środki trwałe capital assets
amortyzacja prostoliniowa straight-line depreciation
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa assets
amortyzacja przyspieszona accelerated depreciation
podatek dochodowy income tax

Ze słowem "current":

zobowiązania bieżące current liabilities
bieżące zobowiązania current liabilities
bieżący rok finansowy current fiscal year
bieżący rok fiskalny current fiscal year
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
aktywa obrotowe ogółem total current assets

Ze słowem "assets":

środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl