langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcje zwykłe

Akcje zwykłe po angielsku

akcje zwykłe: common stock Szukaj w Google
a także:
- equities
- ordinary shares

"common stock" to także:

- akcja zwykła

Inne:

Ze słowem "stock":

akcje firm samochodowych automobile stocks
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
makler giełdowy stockbroker
makler licencjonowany licensed stockbroker
giełda papierów wartościowych stock exchange
notowana spółka listed stock
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
walne zgromadzenie akcjonariuszy annual stockholders' meeting
akcje rozwojowych firm growth stock
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
świadectwo udziałowe stock certificate
akcja groszowa penny stocks
obligacja stock
papier wartościowy stock
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
dywidenda z akcji dividend on stock
spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
  Langol.pl