langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcje rozwojowych firm

Akcje rozwojowych firm po angielsku

akcje rozwojowych firm: growth stock Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "stock":

akcje firm samochodowych automobile stocks
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
makler giełdowy stockbroker
makler licencjonowany licensed stockbroker
giełda papierów wartościowych stock exchange
notowana spółka listed stock
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcja zwykła common stock
walne zgromadzenie akcjonariuszy annual stockholders' meeting
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
świadectwo udziałowe stock certificate
akcja groszowa penny stocks
obligacja stock
papier wartościowy stock
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
dywidenda z akcji dividend on stock
spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock
akcje zwykłe common stock
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe ordinary shares

Ze słowem "firm":

firma chcąca wrogo przejąć inną black knight
firma chcąca przyjaźnie przejąć inną firmę white knight
firma składająca trzecią ofertę grey knight
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
firma zarządzająca aktywami asset management company
Program wspierania małych firm Enterprise Investment Scheme
Program wspierania małych firm EIS
  Langol.pl