langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcje koncernów naftowych

Akcje koncernów naftowych po angielsku

akcje koncernów naftowych: oil stocks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "oil":

zboża i nasiona oleiste grains and oil seeds

Ze słowem "stocks":

akcje firm samochodowych automobile stocks
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcja groszowa penny stocks

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe ordinary shares
akcje zwykłe common stock
  Langol.pl