langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcje gratisowe

Akcje gratisowe po angielsku

akcje gratisowe: capitalization issue Szukaj w Google
a także:
- scrip issue

"capitalization issue" to także:

- emisja gratisowa

Inne:

Ze słowem "issue":

emitowany kapitał akcyjny issued share capital
emisja z prawem poboru rights issue
emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
emisja w drodze submisji issue by tender
emisja gratisowa scrip issue
prospekt emisyjny issue prospectus
emisja gratisowa scrip issue
emisja kapitalizacyjna bonus issue
emisja premiowa bonus issue
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
emisja akcji share issue

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
akcje firm samochodowych automobile stocks
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe ordinary shares
akcje zwykłe common stock
  Langol.pl