langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcja zwykła

Akcja zwykła po angielsku

akcja zwykła: common stock Szukaj w Google
a także:
- equity share
- ordinary share

"common stock" to także:

- akcje zwykłe

Inne:

giełda papierów wartościowych stock exchange

Ze słowem "stock":

akcje firm samochodowych automobile stocks
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
makler giełdowy stockbroker
makler licencjonowany licensed stockbroker
notowana spółka listed stock
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
walne zgromadzenie akcjonariuszy annual stockholders' meeting
akcje rozwojowych firm growth stock
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
świadectwo udziałowe stock certificate
akcja groszowa penny stocks
obligacja stock
papier wartościowy stock
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
dywidenda z akcji dividend on stock
spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "akcja":

akcja share
akcja bez prawa głosu non-voting share
akcja uprzywilejowana preference share
akcja pewnej spółki blue chip
bezpieczna akcja blue chip
akcja założycielska founders' share
akcja subskrybowana subscription share
akcja terminowa term share
akcja częściowo opłacona partly paid share
złota akcja golden share
akcja groszowa penny share
trasakcja terminowa futures contract
transakcja zamienna switching
transakcja switchowa switching
transakcja pakietowa package deal
akcja na okaziciela bearer share
akcja gratisowa free share
  Langol.pl