langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcja subskrybowana

Akcja subskrybowana po angielsku

akcja subskrybowana: subscription share Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "share":

przydział akcji allotment of shares
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
pakiet akcji block of shares
indeks kursów akcji share index
główny indeks giełdy leading share index on the market
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
akcja share
nominalny kapitał akcyjny nominal share capital
kapitał akcyjny spółki authorized share capital
emitowany kapitał akcyjny issued share capital
akcja bez prawa głosu non-voting share
akcja zwykła ordinary share
akcja uprzywilejowana preference share
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
świadectwo udziałowe share certificate
akcja założycielska founders' share
akcja terminowa term share
akcja częściowo opłacona partly paid share
złota akcja golden share
akcja groszowa penny share
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
przemówić do udziałowców address the shareholders
inwestor indywidualny individual shareholder
akcje zwykłe ordinary shares
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
akcja na okaziciela bearer share
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
świadectwo udziałowe share certificate
udział share
akcja gratisowa free share

Ze słowem "akcja":

akcja zwykła common stock
akcja pewnej spółki blue chip
bezpieczna akcja blue chip
akcja groszowa penny stocks
trasakcja terminowa futures contract
transakcja zamienna switching
transakcja switchowa switching
transakcja pakietowa package deal
  Langol.pl