langol.pl » Biznes » Zarządzanie

Zarządzanie

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] jest aktualne po angielsku : [sth] is up-to-date
[jakaś cecha] wyróżnia [ coś | kogoś ] po angielsku : [some quality] sets [ sth | sb ] apart
[robienie czegoś] jest niezbędną częścią tego biznesu po angielsku : [doing sth] is at the heart of the business
audyt form i metod zarządzania po angielsku : management audit
być motywowanym przez [coś] po angielsku : be motivated by [sth]
być motywowanym przez chciwość po angielsku : be motivated by greed
decyzje do podjęcia po angielsku : decisions to be made
delegować odpowiedzialność na niższe szczeble po angielsku : devolve responsibility downwards
dobrze przemyślane [coś] po angielsku : well thought out [sth]
dochody kadry zarządzającej po angielsku : management income
doradztwo w zakresie zarządzania po angielsku : management consultancy
doradztwo w zarządzaniu po angielsku : management advice
dyrektor banku po angielsku : bank manager
dyrektor handlowy po angielsku : commercial manager
dyrektor oddziału po angielsku : branch manager
dyrektor przedsiębiorstwa po angielsku : factory manager
efektywność zarządzania po angielsku : managerial efficiency
ekonomika zarządzania po angielsku : managerial economics
elita zarządzająca po angielsku : managerial elite
funkcja zarządzania po angielsku : management function
fuzje i przejęcia po angielsku : mergers and acquisitions
fuzje i przejęcia po angielsku : M&A
główne wskaźniki wydajności po angielsku : key performance indicators
grać na zwłokę po angielsku : stall for time
hierarchia kierownicza po angielsku : management hierarchy
interim solution po angielsku : tymczasowe rozwiązanie
kierownictwo firmy po angielsku : company management
kierownictwo przedsiębiorstwa po angielsku : managing board
kierownik konsorcjum emisyjnego po angielsku : managing underwriter
kierownik konsorcjum emisyjnego po angielsku : lead manager
kierownik projektu po angielsku : project manager
konsultant do spraw zarządzania po angielsku : management consultant
kontrola dewizowa po angielsku : exchange management
kontrola zarządcza po angielsku : managerial control
koszty utraconych możliwości po angielsku : opportunity costs
krzywa doświadczenia po angielsku : experience curve
krzywa uczenia się po angielsku : learning curve
kształcenie w zakresie zarządzania po angielsku : management training
źle zaplanowany po angielsku : ill-conceived
ludzka omylność po angielsku : fallibility of human nature
świadoma decyzja po angielsku : informed decision
świadoma opinia po angielsku : informed opinion
świadomy wybór po angielsku : informed choice
menedżer z dobrymi intencjami po angielsku : well-intentioned manager
metody konkurencji po angielsku : competitive methods
mianować [kogoś] na [kapitana] po angielsku : designate [sb] to be [a captain]
motywacja do [zrobienia czegoś] po angielsku : motivation to [do sth]
motywować [kogoś] do [zrobienia czegoś] po angielsku : motivate [sb] to [do sth]
nadmierny optymizm po angielsku : overoptimism
nastawienie zapobiegawcze po angielsku : proactive approach
nieproduktywne zadania po angielsku : unproductive tasks
niewykonawczy członek rady dyrektorów po angielsku : non-executive
niewykorzystane rynki po angielsku : untapped markets
niewykorzystane zasoby po angielsku : untapped resources
niewykorzystany talent po angielsku : untapped talent
niski poziom zarządzania po angielsku : poor management
ocena [czegoś] po angielsku : appraisal of [sth]
ocena inwestycji po angielsku : investment appraisal
oddalić zagrożenie po angielsku : quash a threat
odpowiedzialność kierownictwa po angielsku : management accountability
odwieczny wróg po angielsku : arch-enemy
opóźniać postęp po angielsku : stall progress
opóźniać progres po angielsku : stall progress
oprzeć [coś] na złych założeniach po angielsku : base [sth] on faulty assumptions
organ zarządzający po angielsku : management organ
osoba sprawująca urząd po angielsku : incumbent
personel zarządzający po angielsku : managerial personnel
personel zarządzający po angielsku : managerial staff
perspektywa zasobowa po angielsku : Resource Based View
perspektywa zasobowa po angielsku : RBV
płace kadry zarządzającej po angielsku : management wages
poczucie misji po angielsku : sense of mission
podejście zapobiegawcze po angielsku : proactive approach
podejmować decyzje zakupowe po angielsku : make purchase decisions
podejmować zdecydowane działania po angielsku : take decisive actions
podjąć decyzję po angielsku : make a decision
podjąć decyzję na [jakiś temat] po angielsku : decide on [some subject]
podwyższenie kwalifikacji kadr kierowniczych po angielsku : management development
popierać [coś] tylko w mowie a nie w czynach po angielsku : pay lip service to [sth]
poziom zarządzania po angielsku : managerial level
pozyskanie [czegoś] po angielsku : acquisition of [sth]
praca kierownicza po angielsku : managerial work
praca przynosząca wartość po angielsku : value-producing work
przeciągać [coś] po angielsku : protract [sth]
przeciągające się [wydarzenie] po angielsku : protracted [event]
przeciągające się negocjacje po angielsku : protracted negotiations
przestrzegaj albo wytłumacz po angielsku : comply or explain
przetasowania w kadrze kierowniczej po angielsku : management reshuffle
przyczyniać się do [czegoś] po angielsku : make for [sth]
rachunkowość zarządcza po angielsku : management accounting
rachunkowość zarządcza po angielsku : managerial accounting
rada dyrektorów po angielsku : board of directors
realny finansowo po angielsku : financially viable
regulowanie cen po angielsku : price management
rekomendować działanie po angielsku : recommend a course of action
rewolucja menedżerska po angielsku : managerial revolution
rygorystycznie [coś] analizować po angielsku : rigorously analyse [sth]
skupić się na [czymś] po angielsku : focus on [sth]
słabe zarządzanie po angielsku : poor management
słabość konkurencyjna po angielsku : competitive disadvantage
stabilizować się po angielsku : level off
stanowisko kierownicze po angielsku : management position
strategiczna przydatność po angielsku : strategic fit
struktura zadaniowa po angielsku : work breakdown structure
system informacji zarządczej po angielsku : management information system
teoria zarządzania po angielsku : management theory
umowa menedżerska po angielsku : management agreement
usługi doradcze w zakresie zarządzania po angielsku : management advisory service
usługi w zakresie zarządzania po angielsku : management services
wartość dodana po angielsku : value added
wartość przechwycona po angielsku : value captured
wartość wytworzona po angielsku : value created
warunek konieczny do [czegoś] po angielsku : prerequisite for [sth]
współistnieć pokojowo po angielsku : peacefully coexist
wspólnik zarządzający po angielsku : managing partner
wspólny zarząd po angielsku : joint management
wykonawczy członek rady dyrektorów po angielsku : executive
wykup firmy przez pracowników po angielsku : management employees buyout
wykup menedżerski po angielsku : management buyout
wymieniać z [kimś] informacje po angielsku : liaise with [sb]
wyróżniać [coś] po angielsku : set [sth] apart
z [kimś] u steru po angielsku : with [sb] at the helm
zarząd powierniczy po angielsku : fiduciary management
zarządzanie długiem po angielsku : debt management
zarządzanie długiem państwa po angielsku : management of national debt
zarządzanie gospodarką po angielsku : management of the economy
zarządzanie kadrami po angielsku : manpower management
zarządzanie lokatami po angielsku : investment management
zarządzanie lokatami po angielsku : managing the investments
zarządzanie środowiskiem naturalnym po angielsku : management of the natural environment
zarządzanie majątkiem po angielsku : management of property
zarządzanie podażą pieniądza po angielsku : management of money supply
zarządzanie przedsiębiorstwem po angielsku : factory management
zarządzanie przez wyniki po angielsku : management by results
zarządzanie rezerwami po angielsku : reserve management
zarządzanie zapasami po angielsku : inventory management
zarządzanie zbytem po angielsku : sales management
zastępcja dyrektora po angielsku : deputy manager
zdolności kierownicze po angielsku : management capabilities
zdolności menedżerskie po angielsku : managerial qualities
zdolności organizacyjne po angielsku : managerial abilities
zdyscyplinowany proces podejmowania decyzji po angielsku : disciplined decision-making process
zgrana grupa po angielsku : cohesive group
zgrany zespół po angielsku : cohesive team
zilustrować [coś] po angielsku : depict [sth]
zredukować koszty logistyki do minimum po angielsku : reduce logistics costs to a minimum
zwinne przedsiębiorstwo po angielsku : agile enterprise
  Langol.pl