langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś]

W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] po angielsku

W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś]: We refer to our letter regarding [sth] Szukaj w Google

Inne:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
nawiązując do [czegoś] further to [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
pismo przewodnie covering letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter

Ze słowem "refer":

numer listu reference
numer sprawy reference
odnosić się do [czegoś] refer to [sth]
dotyczyć [czegoś] refer to [sth]
faworyzować [kogoś] give preferential treatment to [sb]

Ze słowem "our":

u was at your end
u państwa at your end
u nas at our end
po naszej stronie at our end
poza naszą kontrolą beyond our control
firma kurierska courier
goniec courier
kurier courier
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] we will do our best to [achieve sth]
z wyrazami szacunku, Yours faithfully,
z poważaniem, yours sincerely,
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
we właściwym czasie in due course
źródło informacji source of information
hol concourse
hala concourse

Ze słowem "letter":

list handlowy business letter
list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
treść listu body of a letter
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
litera letter

Ze słowem "regarding":

odnośnie [czegoś] regarding [sth]
odnoszący się do [czegoś] regarding [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]

Ze słowem "pisma":

początek pisma opening
treść pisma body
zakończenie pisma closing
  Langol.pl