langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

agent do spraw likwidacji szkód po angielsku : settling agent
akt wandalizmu po angielsku : act of vandalism
awaria morska po angielsku : average
awaria ogólna po angielsku : general average
awaria szczególna po angielsku : particular average
bezpośrednia przyczyna po angielsku : proximate cause
bezpośrednia przyczyna wypadku po angielsku : proximate cause of an accident
broker ubezpieczeniowy po angielsku : insurance broker
być ubezpieczonym od pożaru po angielsku : be insured against fire
celowe uszkodzenie po angielsku : deliberate damage
celowy po angielsku : deliberate
certyfikat ubezpieczeniowy po angielsku : insurance certificate
częściowe inwalidztwo po angielsku : partial disability
członek rodziny zmarłego po angielsku : survivor
dobrowolne ubezpieczenie po angielsku : voluntary insurance
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po angielsku : permanent health insurance
dochodzić [czegoś] po angielsku : assert [sth]
dochodzić [czyichś] praw po angielsku : assert the rights of [sb]
dojść do wniosku, że [coś] po angielsku : come to the conclusion that [sth]
firma cedująca ryzyko na reasekuratora po angielsku : ceding company
firma ubezpieczeniowa po angielsku : insurance company
formularz zgłoszenia roszczenia po angielsku : claim form
giełda ubezpieczeniowa po angielsku : insurance exchange
gwarancja z rozszerzonym zakresem po angielsku : extended guarantee
inwalidztwo całkowite po angielsku : total disability
kompensować [coś] po angielsku : offset [sth]
korekta składki ubezpieczeniowej po angielsku : premium adjustment
koszty utrzymania po angielsku : cost of living
kwota ubezpieczenia po angielsku : insured value
kwota ubezpieczenia po angielsku : sum assured
kwota ubezpieczenia po angielsku : amount insured
kwota wykupu polisy po angielsku : surrender value
likwidator szkód po angielsku : loss adjuster
świadectwo asekuracyjne po angielsku : certificate of insurance
naruszenie [czegoś] po angielsku : breach of [sth]
naruszenie zasady dobrej wiary po angielsku : breach of utmost good faith
nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] po angielsku : not assume payment of compensation for [some damages]
niedoubezpieczenie po angielsku : under-insurance
niepodlegający ubezpieczeniu po angielsku : uninsurable
niepokoje społeczne po angielsku : civil commotion
nieszczęśliwy wypadek po angielsku : mishap
obejmować [coś] ubezpieczeniem po angielsku : cover [sth]
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne po angielsku : compulsory medical insurance
ocena ryzyka po angielsku : risk evaluation
odliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne po angielsku : deduct social security
odmówić zaspokojenia roszczenia po angielsku : refuse to settle a claim
odmowa uznania roszczenia po angielsku : disallow a claim
odpowiedzialność cywilna po angielsku : public liability
odpowiedzialność cywilna armatora po angielsku : shipowner's liability
odpowiedzialność pracodawcy po angielsku : employer's liability
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt po angielsku : product liability
odszkodowanie awaryjne po angielsku : average
odszkodowanie za szkody po angielsku : compensation for damages
okres prolongaty po angielsku : days of grace
okres prolongaty po angielsku : grace period
okres ubezpieczenia po angielsku : period of insurance
osoba na [czyimś] utrzymaniu po angielsku : [sb's] dependant
osoba ubezpieczona po angielsku : insured party
pakietowe ubezpieczenie po angielsku : comprehensive insurance
pełna wartość po angielsku : full value
pełne pokrycie po angielsku : full cover
pełne ubezpieczenie po angielsku : full insurance coverage
płyta szklana po angielsku : plate glass
podczas sztormu po angielsku : in heavy seas
podlegający ubezpieczeniu po angielsku : insurable
pokryć wszelkie ryzyko po angielsku : cover all risks
pokrycie ubezpieczenia po angielsku : coverage
polisa anulowana po angielsku : lapsed policy
polisa indeksowana po angielsku : index-linked policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego po angielsku : comprehensive motor policy
polisa mieszkaniowa po angielsku : homeowner's policy
polisa na dożycie po angielsku : endowment policy
polisa na okaziciela po angielsku : policy to bearer
polisa na zlecenie po angielsku : policy to order
polisa nieodwołalna po angielsku : non-cancellable policy
polisa odpisowa po angielsku : floating policy
polisa standardowa po angielsku : standard policy
polisa typowa po angielsku : standard policy
polisa ubezpieczająca ładunki w tranzycie po angielsku : goods-in-transit policy
polisa ubezpieczenia floty po angielsku : fleet policy
polisa ubezpieczenia na czas po angielsku : time policy
polisa ubezpieczenia na życie po angielsku : life policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie po angielsku : endowment life policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży po angielsku : theft policy
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka po angielsku : first-loss policy
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk po angielsku : all-risks policy
polisa ubezpieczeniowa po angielsku : insurance policy
polisa ubezpieczeniowa od pożaru po angielsku : fire insurance policy
polisa ze składką jednorazową po angielsku : single-premium policy
polityka ubezpieczeniowa po angielsku : insurance policy
ponosić [jakieś straty] po angielsku : incur [some losses]
ponosić koszt ubezpieczenia po angielsku : bear the insurance cost
ponosić ryzyko [czegoś] po angielsku : bear a risk of [sth]
ponosić wszelkie ryzyko po angielsku : bear all risks
posiadać [jakieś ubezpieczenie] po angielsku : carry [some insurance]
posiadacz polisy po angielsku : policy holder
posiadacz polisy ubezpieczeniowej po angielsku : policyholder
powszechne ubezpieczenie zdrowotne po angielsku : universal health insurance
pozostały przy życiu po angielsku : survivor
premia ubezpieczeniowa wypłacana w ratach po angielsku : deferred premium
progresywna składka ubezpieczeniowa po angielsku : step-rate premium insurance
protokół szkód po angielsku : damage survey
przejąć ubezpieczenie po angielsku : subscribe a policy
przewidywana długość życia po angielsku : life expectancy
przyznać [komuś] odszkodowanie po angielsku : award damages to [sb]
rachmistrz ubezpieczeniowy po angielsku : actuary
równoważyć [coś] po angielsku : offset [sth]
ratować [coś] po angielsku : salvage [sth]
reduce a premium po angielsku : zmniejszyć stawkę
renta dożywotnia po angielsku : perpetual annuity
renta gwarantowana po angielsku : guaranteed annuity
renta należna po angielsku : annuity due
renta odroczona po angielsku : deferred annuity
renta przejściowa po angielsku : temporary annuity
renta zmienna po angielsku : variable annuity
roszczenia spowodowane [czymś] po angielsku : claims arising from [sth]
roszczenia wniesione przeciw [komuś] po angielsku : claims filed against [sb]
roszczenie odszkodowawcze po angielsku : claim for damages
rozbić [coś] po angielsku : wreck [sth]
rozruchy i zamieszki społeczne po angielsku : riot and civil unrest
rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego po angielsku : extended coverage
ryzyka wojny po angielsku : war risks
ryzyko zawodowe po angielsku : occupational hazard
ryzyko związane z pracą po angielsku : job-related occupational hazard
rzeczoznawca ubezpieczeniowy po angielsku : insurance adjuster
samoubezpieczenie po angielsku : self-insurance
siła wyższa po angielsku : force majeure
siła wyższa po angielsku : act of God
siły natury po angielsku : natural forces
składka jednorazowa po angielsku : single premium
składka roczna po angielsku : annual premium
składka stała po angielsku : level premium
składka ubezpieczeniowa po angielsku : premium
składka ubezpieczeniowa po angielsku : insurance premium
spisać na straty po angielsku : write off
sporządzić polisę ubezpieczeniową po angielsku : draw up a policy
stałe inwalidztwo po angielsku : permanent disability
strata pośrednia po angielsku : consequential loss
suma ubezpieczenia po angielsku : sum assured
suma ubezpieczenia po angielsku : amount insured
suma ubezpieczenia po angielsku : sum insured
szacunek szkód po angielsku : estimate of damages
szkoda w tranzycie po angielsku : damage in transit
szkoda wtórna po angielsku : consequential loss
szkody na skutek [czegoś] po angielsku : losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru po angielsku : losses due to fire
terminowa polisa na życie po angielsku : term life issurance
towarzystwo reasekuracji po angielsku : reinsurance company
towarzystwo ubezpieczeń morskich po angielsku : marine insurance company
towarzystwo ubezpieczeniowe po angielsku : insurance company
towarzystwo ubezpieczeniowe po angielsku : insurance company
trzęsienie ziemi po angielsku : earthquake
ubezlieczenie powyżej wartości po angielsku : over-insurance
ubezpieczać bagaż przed utratą po angielsku : insure baggage against loss
ubezpieczać czyjeś życie po angielsku : insure one's life
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka po angielsku : insure against all risks
ubezpieczalna korzyść po angielsku : insurable interest
ubezpieczenia prywatne po angielsku : private insurances
ubezpieczenie dobrowolne po angielsku : voluntary insurance
ubezpieczenie frachtu po angielsku : freight insurance
ubezpieczenie grupowe po angielsku : group insurance
ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków po angielsku : personal accident insurance
ubezpieczenie kadłubu statku po angielsku : hull insurance
ubezpieczenie kredytu po angielsku : credit insurance
ubezpieczenie ładunku po angielsku : cargo insurance
ubezpieczenie lotnicze po angielsku : aviation insurance
ubezpieczenie morskie po angielsku : marine insurance
ubezpieczenie na całe życie po angielsku : whole life assurance
ubezpieczenie na życie po angielsku : life assurance
ubezpieczenie na życie po angielsku : life insurance
ubezpieczenie na życie po angielsku : assurance
ubezpieczenie na życie z udziałem własnym po angielsku : participating life insurance
ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej po angielsku : insurance in favour of another
ubezpieczenie na wypadek choroby po angielsku : medical insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby po angielsku : private health insurance
ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa po angielsku : disability insurance
ubezpieczenie nie zawiera [czegoś] po angielsku : insurance policy excludes [sth]
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy po angielsku : insurance covers several risks under one policy
ubezpieczenie obowiązkowe po angielsku : obligatory insurance
ubezpieczenie od gradobicia po angielsku : hail insurance
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem po angielsku : burglary insurance
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez osoby trzecie po angielsku : casualty insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej po angielsku : liability insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej po angielsku : third-party insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej po angielsku : public liability insurance
ubezpieczenie od ognia po angielsku : fire insurance
ubezpieczenie od pożaru po angielsku : fire insurance
ubezpieczenie od uszkodzenia po angielsku : insurance against damages
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej po angielsku : professional indemnity
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej po angielsku : malpractice insurance
ubezpieczenie ogólne po angielsku : general insurance
ubezpieczenie osobiste od wypadków po angielsku : personal accident insurance
ubezpieczenie pakietowe po angielsku : blanket insurance
ubezpieczenie pojazdu po angielsku : vehicle insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników po angielsku : fidelity guarantee
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników po angielsku : guaranty insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników po angielsku : fidelity insurance
ubezpieczenie samochodu po angielsku : automobile insurance
ubezpieczenie samochodu po angielsku : car insurance
ubezpieczenie w pełnym zakresie po angielsku : full insurance coverage
ubezpieczenie w podróży po angielsku : voyage insurance
ubezpieczenie wygaśnie w ciągu miesiąca po angielsku : insurance will lapse in one month
ubezpieczenie wypadków przy pracy po angielsku : industrial accident insurance
ubezpieczenie zbiorowe po angielsku : group insurance
ubezpieczenie zbiorowe po angielsku : block insurance
ubezpieczenie ze stałą składką po angielsku : level premium insurance
ubezpieczeniowa nota pokrycia po angielsku : cover note
ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] po angielsku : insure for [some amount] against [sth]
ubezpieczyć powyżej wartości po angielsku : over-insure
ubezpieczyciel ładunku po angielsku : cargo underwriter
ubezpieczyciel morski po angielsku : marine underwriter
udział własny po angielsku : deductible
ugasić pożar po angielsku : put out a fire
ujawniać dane osobowe po angielsku : disclose personal information
umowa dwustronna po angielsku : bilateral agreement
umowa ubezpieczenia po angielsku : contract of insurance
umowa ubezpieczenia po angielsku : insurance contract
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] po angielsku : insurance is contracted for [some period of time]
uregulować [coś] po angielsku : settle [sth]
ustalić [coś] po angielsku : establish [sth]
uszkodzenie ukryte po angielsku : hidden damage
utknięcie na mieliźnie po angielsku : standing
utrata wzroku po angielsku : loss of sight
w przypadku kradzieży po angielsku : in case of theft
wartość całkowita po angielsku : full value
wartość nominalna po angielsku : face value
wartość rzeczywista po angielsku : actual value
wartość ubezpieczenia po angielsku : insured value
wartość wykupu polisy po angielsku : surrender value
wyceniać stratę po angielsku : assess a damage
wyceniać szkodę po angielsku : assess a damage
wyceniać wartość po angielsku : assess the value
wydział likwidacji szkód po angielsku : claims department
wykupić [jakieś] ubezpieczenie po angielsku : take out [some] insurance
wyłącznie ryzyko ogniowe po angielsku : fire risk only
wyłączyć [coś] z [czegoś] po angielsku : exclude [sth] from [sth]
wynagradzać [jakieś straty] po angielsku : indemnify for [some losses]
wynagrodzenie za szkody po angielsku : recovery of damages
wypadek był zdarzeniem losowym po angielsku : accident happened by chance
wypełnić formularz po angielsku : fill out a form
wypłacać odszkodowanie po angielsku : indemnify
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] po angielsku : indemnify for [some losses]
wypłacić [komuś] odszkodowanie po angielsku : compensate [sb]
wyrzucać [coś] za burtę po angielsku : jettison [sth]
wyrzucenie statku na brzeg po angielsku : standing
wystawiać polisę po angielsku : issue a policy
wystawiać polisę po angielsku : make out a policy
zabezpieczać [jakieś straty] po angielsku : indemnify for [some losses]
zabezpieczyć się przed [czymś] po angielsku : safeguard against [sth]
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia po angielsku : collect money from the insurance
zakres ochrony ubezpieczeniowej po angielsku : insurance coverage
zakres ubezpieczenia po angielsku : cover
zakres ubezpieczenia po angielsku : coverage
zasada dobrej wiary po angielsku : utmost good faith
zaspokoić roszczenie po angielsku : settle a claim
zawiadomienie o końcu umowy ubezpieczeniowej po angielsku : renewal notice
zawrzeć ubezpieczenie po angielsku : subscribe a policy
zielona karta po angielsku : green card
zmiana zawodu po angielsku : change of profession
zniżka za bezszkodowość po angielsku : no-claims bonus
zniszczyć [coś] po angielsku : wreck [sth]
zwrot z tytułu poniesionych strat po angielsku : refund for a loss
zwykłe ubezpieczenie na życie po angielsku : ordinary life assurance
  Langol.pl