langol.pl » Nauki » Statystyka

Statystyka

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[jakaś] teoria wspiera [jakąś] technikę po angielsku : [some] theory underpins [some] technique
[x] procent prawdopodobieństwa, że [coś] po angielsku : [x] per cent probability that [sth]
analiza dwóch zmiennych po angielsku : bivariate analysis
analiza jednej zmiennej po angielsku : univariate analysis
analiza wielu zmiennych po angielsku : multivariate analysis
bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy po angielsku : direct causality
dane nominalne po angielsku : nominal data
dane pierwotne po angielsku : primary data
dane posortowane po [czymś] po angielsku : data in [sth] order
dane przedziałowe po angielsku : interval data
dane rozłożone normalnie po angielsku : normally distributed data
dane są ciągłe po angielsku : data is continuous
dane są dyskretne po angielsku : data is discrete
dane w skali ilorazowej po angielsku : ratio scale data
diagram pudełkowy po angielsku : box plot
dodatnio skośny po angielsku : positively skewed
dostarczać [coś] [czemuś] po angielsku : cater [sth] for [sth]
dzielić na warstwy po angielsku : stratify
element odstający po angielsku : outlier
formuła na [coś] po angielsku : formula for [sth]
gromadzić dane o [czymś] po angielsku : collect data on [sth]
hipoteza zerowa po angielsku : null hypothesis
ilość mil na galon po angielsku : mpg
ilość mil na galon po angielsku : miles per gallon
kategoryzować dane po angielsku : categorise data
korelacja liniowa po angielsku : linear correlation
korelacja negatywna po angielsku : negative correlation
krzywa częstości po angielsku : frequency curve
krzywa częstości po angielsku : frequency curve
krzywa jest symetryczna względem średniej po angielsku : the curve is symmetrical about the mean
krzywa normalna po angielsku : normal curve
liniowy po angielsku : linear
średnia arytmetyczna po angielsku : arighmetical average
średnia krocząca po angielsku : moving average
średnia ważona po angielsku : weighted average
metody wnioskowania statystycznego po angielsku : inferential statistics
miara tendencji centralnej po angielsku : measure of location
nadawać danym priorytety po angielsku : prioritise data
nie można założyć normalności po angielsku : normality cannot be assumed
nieliniowy po angielsku : non-linear
nieparzysta liczba [czegoś] po angielsku : uneven number of [sth]
niezgodności wynikające z zaokrągleń po angielsku : discrepancies due to rounding
niska wartość po angielsku : trough
obserwacja odstająca po angielsku : outlier
odchylenie standardowe po angielsku : standard deviation
określać ilość po angielsku : quantify
opis statystyczny po angielsku : descriptive statistics
parzysta liczba [czegoś] po angielsku : even number of [sth]
pierwiastek kwadratowy z [czegoś] po angielsku : square root of [sth]
podliczyć [coś] po angielsku : tally [sth] up
podręcznik do statystyki po angielsku : statistics textbook
podstawić [coś] do wzoru po angielsku : substitute [sth] in the formula
potwierdzić hipotezę po angielsku : verify hypothesis
próbkowanie warstwowe po angielsku : stratified sampling
priorytetyzować dane po angielsku : prioritise data
procedura jest następująca po angielsku : the procedure is as follows
przedział płacowy po angielsku : pay band
przedział ufności po angielsku : confidence interval
przedział wiekowy po angielsku : age band
przekształcić w formę pisemną po angielsku : transcribe
przy ustalonym poziomie [czegoś] po angielsku : at a set level of [sth]
rezultaty są dziełem przypadku po angielsku : results are due to chance
rezultaty są przypadkowe po angielsku : results are due to chance
rozkład częstości [jakiejś zmiennej] po angielsku : frequency distribution [for some variable]
rozkład normalny po angielsku : normal distribution
rozkład z wieloma modami po angielsku : multimodal distribution
rzut monetą po angielsku : toss of a coin
skala ilorazowa po angielsku : ratio scale
skala interwałowa po angielsku : interval scale
skala nominalna po angielsku : nominal scale
skala porządkowa po angielsku : ordinal scale
skala przedziałowa po angielsku : interval scale
skromny wzrost po angielsku : modest increase
spisać nagrania z rozmów po angielsku : transcribe recordings of conversations
square [sth] po angielsku : podnieść [coś] do kwadratu
statystyka opisowa po angielsku : descriptive statistics
symetryczny względem [czegoś] po angielsku : symmetrical about [sth]
tabela rozkładu częstości po angielsku : frequency distribution table
tabela wielodzielcza po angielsku : cross tabulation
tendencja centralna po angielsku : central tendency
ujawnić źródło po angielsku : divulge a source
ujemnie skośny po angielsku : negatively skewed
uszeregowany po [rozmiarze] po angielsku : arranged in [size] order
warstwy [czegoś] po angielsku : strata of [sth]
wartość [czegoś] bardzo wpływa na [coś] po angielsku : [sth] greatly affects [sth]
wartość [czegoś] bardzo zależy od wartości [czegoś] po angielsku : [sth] is greatly affected by [sth]
wartość ekstremalna po angielsku : extreme value
wartości posortowane po [rozmiarze] po angielsku : data in [size] order
wnioskowanie statystyczne po angielsku : inferential statistics
wspólny mianownik po angielsku : common denominator
wykres pudełkowy po angielsku : box plot
wykres rozrzutu po angielsku : scatter diagram
wykres typu "łodyga-liście" po angielsku : stem-and-leaf plot
wypaczać interpretację danych po angielsku : distort the interpretation of data
z pominięciem [czegoś] po angielsku : excluding [sth]
zakres międzykwartylowy po angielsku : interquartile range
zbierać dane o [czymś] po angielsku : collect data on [sth]
zmienne są wzajemnie niezależne po angielsku : variables are independent of one another
zmienne są wzajemnie powiązane po angielsku : variables are associated with one another
zsumować [coś] po angielsku : total [sth]
zsumować wartości po angielsku : total values
związek przyczynowo-skutkowy po angielsku : causal link
związek przyczynowo-skutkowy po angielsku : causal relationship
  Langol.pl