langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[X procentowy] udział w [spółce Y] po angielsku : [X %] stake in [Y company]
advances in blue chips po angielsku : wzrosty pośród pewnych spółek
agent rządowy po angielsku : government broker
agresywna sprzedaż po angielsku : hard sell
akcja bez prawa głosu po angielsku : non-voting share
akcja częściowo opłacona po angielsku : partly paid share
akcja gratisowa po angielsku : free share
akcja na okaziciela po angielsku : bearer share
akcja pewnej spółki po angielsku : blue chip
akcja subskrybowana po angielsku : subscription share
akcja uprzywilejowana po angielsku : preference share
akcja założycielska po angielsku : founders' share
akcja zwykła po angielsku : common stock
akcje firm samochodowych po angielsku : automobile stocks
akcje gratisowe po angielsku : capitalization issue
akcje koncernów naftowych po angielsku : oil stocks
akcje rozwojowych firm po angielsku : growth stock
akcje sprzedawane poza giełdą po angielsku : over-the-counter stocks
akcje zwykłe po angielsku : common stock
analityk inwestycyjny po angielsku : investment analyst
analiza techniczna po angielsku : chartism
analiza wykresów po angielsku : chartism
animator obrotu giełdowego po angielsku : market maker
bank dyskontowy po angielsku : discount house
bank emisyjny po angielsku : issuing house
bez możliwości wykupu przed terminem po angielsku : non-redeemable
bez prawa do dywidendy po angielsku : ex dividend
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych po angielsku : ex-scrip
bez terminu wykupu po angielsku : irredeemable
bez wcześniejszego powiadomienia po angielsku : without any advance notice
bezpieczna akcja po angielsku : blue chip
biały rycerz po angielsku : white knight
bicie piany po angielsku : churning
bieżąca rentowność po angielsku : current yield
bilans płatniczy po angielsku : balance of payments
cena bieżąca po angielsku : spot price
cena emisyjna po angielsku : issuing price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] po angielsku : price soared on [some event]
cena nominalna po angielsku : face value
cena oferowana po angielsku : bid
cena oferowana po angielsku : quoted price
cena wyższa niż nominalna po angielsku : premium price
cena zamknięcia po angielsku : closing price
cross-selling po angielsku : cross-selling
czarny rycerz po angielsku : black knight
długoterminowe papiery wartościowe po angielsku : longs
długoterminowe papiery wartościowe po angielsku : long term securities
dochód bieżący po angielsku : current yield
dochód netto po angielsku : net yield
dochodowość bieżąca po angielsku : current yield
dopuszczony do obrotu giełdowego po angielsku : listed
dynamiczny po angielsku : brisk
dywidenda końcowa po angielsku : final dividend
dywidenda ostateczna po angielsku : final dividend
dywidenda tymczasowa po angielsku : interim dividend
dywidenda wypłacana w formie akcji po angielsku : stock dividend
dywidenda z akcji po angielsku : dividend on stock
dywidenda zaliczkowa po angielsku : interim dividend
dzień rozliczeniowy po angielsku : account day (GB)
dzień rozliczeniowy po angielsku : settlement date (US)
emisja gratisowa po angielsku : capitalization issue
emisja gratisowa po angielsku : scrip issue
emisja kapitalizacyjna po angielsku : bonus issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu po angielsku : floating rate issue
emisja premiowa po angielsku : bonus issue
emisja w drodze submisji po angielsku : issue by tender
emisja z prawem poboru po angielsku : rights issue
emisja z prospektem emisyjnym po angielsku : issue by prospectus
emitowany kapitał akcyjny po angielsku : issued share capital
firma chcąca przyjaźnie przejąć inną firmę po angielsku : white knight
firma chcąca wrogo przejąć inną po angielsku : black knight
firma składająca trzecią ofertę po angielsku : grey knight
firma sprzedająca ryzykowne akcje po angielsku : bucket shop
firma zarządzająca aktywami po angielsku : asset management company
fundusz inwestycyjny po angielsku : investment fund
fundusz portfelowy po angielsku : exchange traded fund
fundusz wspólnego inwestowania po angielsku : pooled investment vehicle
giełda metali po angielsku : metal exchange
Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku po angielsku : New York Sock Exchange
Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku po angielsku : NYSE
Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku po angielsku : Big Board
giełda towarowa po angielsku : commodity exchange
Giełda Towarowa w Chicago po angielsku : The Chicago Board of Trade
giełdowy handel terminowy po angielsku : forward dealing
giełdowy handel terminowy po angielsku : futures trading
giełdowy kontrakt terminowy po angielsku : forward contract
główny indeks giełdy po angielsku : leading share index on the market
gra na zniżkę po angielsku : bear position
gra na zwyżkę po angielsku : bull position
gracz giełdowy po angielsku : floor trader
gracz na zniżkę po angielsku : bear
gracz na zwyżkę po angielsku : bull
gwałtownie się obniżać po angielsku : plunge
gwałtownie spadać po angielsku : plunge
gwałtownie spadać po angielsku : plummet
Indywidualny plan inwestycji w akcje po angielsku : PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje po angielsku : Personal Equity Plan
instrumenty korporacyjne po angielsku : corporate instruments
instytucja emitująca akcje po angielsku : issuing house
inwestor indywidualny po angielsku : individual shareholder
inwestor instytucjonalny po angielsku : institutional investor
inwestor instytucjonalny po angielsku : institutional investor
kapitał akcyjny spółki po angielsku : authorized share capital
Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) po angielsku : Securities and Exchange Commission
kontrakt giełdowy na przyszłą dostawę po angielsku : futures contract
kontrakt terminowy po angielsku : futures contract
kontrakt terminowy na stopę procentową po angielsku : Forward Rate Agreement
kontrakty terminowe po angielsku : futures
krótkoterminowe papiery wartościowe po angielsku : shorts
krótkoterminowe papiery wartościowe po angielsku : short term securities
kupić akcje po kursie rynkowym po angielsku : buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem po angielsku : buy shares at limit
kupić obligację po cenie nominalnej po angielsku : buy a bond at par
kupować udziały w przedsiębiorstwie po angielsku : buy shares in a company
kupować w drodze umów odkupu po angielsku : buy through repos
kurs emisyjny po angielsku : issuing price
kurs kupna po angielsku : bid
kurs zakupu po angielsku : bid price
kurtaż po angielsku : brokerage
lekko się obniżać po angielsku : drop slightly
lekko spadać po angielsku : drop slightly
śledzić rynek po angielsku : follow the market
śledzić sytuację na rynku po angielsku : follow the market
londyński indeks giełdowy po angielsku : Financial Times Industrial Ordinary Share Index
londyński indeks giełdowy po angielsku : FT-SE 100
średnia cena rynkowa po angielsku : mid-market price
średnioterminowe papiery wartościowe po angielsku : mediums
średnioterminowe papiery wartościowe po angielsku : medium term securities
świadectwo rejestracyjne po angielsku : articles of incorporation
świadectwo udziałowe po angielsku : scrip
makler licencjonowany po angielsku : licensed stockbroker
maksymalny poziom po angielsku : high
mała kapitalizacja rynkowa po angielsku : small cap
marża zysku po angielsku : pretax profit margin
metale nieszlachetne po angielsku : base metals
metale pospolite po angielsku : base metals
metale szlachetne po angielsku : precious metals
mięso i żywy inwentarz po angielsku : meat and livestock
na zamknięcie po angielsku : at closing
najniższy kurs zamknięcia po angielsku : bear closing
najniższy poziom po angielsku : low
najniższy poziom po angielsku : bottom
nie podlegający wypowiedzeniu po angielsku : non-callable
niedotrzymanie umowy po angielsku : default
niespłacenie długu po angielsku : default
nominalny kapitał akcyjny po angielsku : nominal share capital
notować kurs po angielsku : quote
notowana spółka po angielsku : listed stock
notowany na giełdzie po angielsku : listed
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym po angielsku : primary offering of a new issue
o [X] mniej niż wczoraj po angielsku : down [X] from yesterday
o wartości parytetowej [X] po angielsku : at a par value of [X]
obligacja śmieciowa po angielsku : junk bond
obligacja na okaziciela po angielsku : bearer bond
obligacja państwowa po angielsku : government bond
obligacja z wysokim ryzykiem po angielsku : junk bond
obligacja zamienna po angielsku : convertible bond
obligacje municypalne po angielsku : muni bonds
obligacje państwowe po angielsku : gilt
obligacje państwowe po angielsku : gilt-edged security
obniżać się po angielsku : slip
obniżać się po angielsku : drop
obracanie z wykorzystaniem poufnych informacji po angielsku : insider trading
obrót handlowy po angielsku : trading
obrót poza godzinami otwarcia giełdy po angielsku : after-hours trading
obroty handlowe na parkiecie po angielsku : floor trading
odcinać kupony odsetkowe od obligacji po angielsku : cut the interest coupons off bonds
oferowana cena kupna po angielsku : bid price
oferowana cena sprzedaży po angielsku : offer price
oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych po angielsku : official Stock Exchange list
oficjalna stopa dyskontowa po angielsku : official discount rate
ogłosić upadłość po angielsku : declare bankruptcy
opcja kupna po angielsku : call option
opierać się po angielsku : resist
oprocentowanie bieżące po angielsku : current yield
osiągać lepsze wyniki po angielsku : out-perform
osiągnąć gorsze wyniki po angielsku : perform worse
osiągnąć wartość szczytową po angielsku : peak
osoba przewidująca kursy na podstawie historii po angielsku : chartist
otworzyć rachunek po angielsku : open an account
pakiet akcji po angielsku : block of shares
pakiet akcji po angielsku : block of shares
pakiet udziałów po angielsku : holding
państwowe papiery wartościowe po angielsku : government securities
papier osiągający bardzo dobrą stopę zwrotu po angielsku : star performer
pieniądz dzienny po angielsku : call money
pierwszorzędne papiery wartościowe po angielsku : gilt
pierwszorzędne papiery wartościowe po angielsku : gilt-edged security
pierwszorzędne udziały po angielsku : shares of the best sort
pierwszorzędne udziały po angielsku : first rate shares
płody rolne po angielsku : food and fibers
po cenie nominalnej po angielsku : at par
po cenie rynkowej po angielsku : at market
po kursie rynkowym po angielsku : at market
po najlepszym kursie po angielsku : at best
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek po angielsku : after tax and interest
pobierać prowizję maklerską o wielkości po angielsku : charge a brokerage of
podawać cenę po angielsku : quote
podnieść stopy procentowe po angielsku : raise interest rates
pokrycie dywidendy po angielsku : dividend cover
polisa z udziałem w zyskach po angielsku : with-profits policy
pośrednik handlowy po angielsku : broker
pożyczka krótkoterminowa po angielsku : call money
poniżej ceny nominalnej po angielsku : below par
posiadający licencję po angielsku : licensed
posiadający uprawnienia po angielsku : licensed
powierniczy rachunek papierów wartościowych po angielsku : nominee account
pozycja otwarta po angielsku : open position
pranie pieniędzy po angielsku : money laundering
prawo pierwokupu po angielsku : pre-emption rights
prawo pierwokupu po angielsku : pre-emptive right
prawo poboru po angielsku : pre-emptive right
premia za ryzyko kapitału po angielsku : equity-risk premium
prezentować ożywienie po angielsku : stage a rally
Program wspierania małych firm po angielsku : Enterprise Investment Scheme
Program wspierania małych firm po angielsku : EIS
prospekt emisyjny po angielsku : issue prospectus
prospekt emisyjny obligacji po angielsku : bond indenture
prowadzić handel po angielsku : trade
prowizja maklerska po angielsku : brokerage
prowizja maklerska po angielsku : brokerage fee
prowizja za każdą transakcję po angielsku : brokerage for each transaction
przedstawiać ożywienie po angielsku : stage a rally
przełamać tendencję po angielsku : buck a trend
przemówić do udziałowców po angielsku : address the shareholders
przepływ środków pieniężnych netto po angielsku : net cash flow
przewyższać wydajnością po angielsku : out-perform
przewyższyć ogólny poziom po angielsku : outperform the general level
przydział akcji po angielsku : allotment of shares
przyjąć uchwałę po angielsku : adopt a resolution
przypadać do wypłaty po angielsku : mature
punkt odniesienia po angielsku : benchmark
rachunek podziału zysku po angielsku : appropriation account
Rada Papierów Wartościowych i Inwestycji (WB) po angielsku : SIB
rekordowe zyski po angielsku : record profits
rentowność bieżąca po angielsku : current yield
rozpiętość cen kupna i sprzedaży po angielsku : spread
rynek kapitałowy po angielsku : capital market
rynek kontraktów terminowych po angielsku : futures market
rynek o tendencji zniżkowej po angielsku : bear market
rynek o tendencji zwyżkowej po angielsku : bull market
rynek papierów wartościowych po angielsku : stock market
rynek strategiczny po angielsku : key market
rynek wykazujący tendencję zniżkową po angielsku : bear market
rynek zwyżkujący po angielsku : bull market
ryzyko nieodzyskania długów po angielsku : default risk
saldo na rachunku bankowym po angielsku : bank balance
skrót nazwy po angielsku : ticker
skrypt dłużny po angielsku : debenture
solidne zyski po angielsku : solid profits
spadek notowań giełdowych po angielsku : bear slide
spekulacja na zniżkę po angielsku : bear position
spekulacja na zwyżkę po angielsku : bull position
spekulant giełdy towarowej po angielsku : comodity trader
spekulant grający na zniżkę po angielsku : bear
spekulant grający na zwyżkę po angielsku : bull
spekulant manipulujący rynkiem po angielsku : market maker
spekulant papierami wartościowymi po angielsku : securities trader
spłacać dług po angielsku : settle a debt
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych po angielsku : cash flow statement
sprzeciwić się tendencji po angielsku : buck a trend
sprzedać [coś] z dużym upustem po angielsku : sell [sth] at a substantial discount
sprzedaż po bardzo niskiej cenie po angielsku : fire sale
sprzedaż w celu wywołania zniżki po angielsku : bear raid
sprzedawać [coś] po cenie loco po angielsku : sell [sth] at a spot price
sprzedawać na termin po angielsku : sell forward
sprzedawać powyżej wartości nominalnej po angielsku : sell at a premium
sprzedawać z dyskontem po angielsku : sell at a discount
stawać się płatnym po angielsku : mature
stopa dochodowości akcji po angielsku : dividend yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji po angielsku : redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji po angielsku : yield to maturity
stopa dywidendy po angielsku : dividend yield
stopa procentowa obligacji po angielsku : coupon yield
stopa procentowa obligacji po angielsku : coupon rate
stopa zwrotu po angielsku : rate of return
strata kursowa po angielsku : discount
strata spowodowana wahaniami ceny po angielsku : loss from price fluctuations
strategia stelaża po angielsku : straddle
szantaż akcyjny po angielsku : greenmailing
szary rycerz po angielsku : grey knight
szybko rosnąć po angielsku : soar
tablica informacyjna na giełdzie po angielsku : big board
tendencja zniżkowa rynku po angielsku : bear market
teoria błądzenia losowego po angielsku : random walk theory
termin płatności (obligacji) po angielsku : maturity
termin spłaty po angielsku : redemption date
termin wykupu obligacji po angielsku : bond's date of maturity
towar do natychmiastowej dostawy po angielsku : spot goods
towar loco po angielsku : spot goods
towar rzeczywisty po angielsku : actuals
towarzystwo mieszkaniowe po angielsku : building society
trading close po angielsku : zamknięcie sesji
transakcja pakietowa po angielsku : package deal
trasakcja terminowa po angielsku : futures contract
udział kontrolny po angielsku : controlling interest
udział kontrolny po angielsku : controlling stake
udział w kapitale akcyjnym po angielsku : equity stake
udział większościowy po angielsku : controlling interest
udział większościowy po angielsku : controlling stake
uśrednianie ceny zakupu po angielsku : pound cost averaging
umowa odkupu papierów po angielsku : buyback agreement
umowa odkupu papierów wartościowych po angielsku : repurchasing agreement
uregulowanie weksla po angielsku : settlement of a bill
w zastoju po angielsku : dull
walne zgromadzenie akcjonariuszy po angielsku : annual stockholders' meeting
walutowe kontrakty terminowe po angielsku : currency features
warranty z pokryciem po angielsku : covered warrants
wartość aktywów netto po angielsku : net asset value
wartość nominalna po angielsku : face value
wartość szczytowa po angielsku : peak
wchłonięcie [czegoś] po angielsku : absorbtion of [sth]
weksel zbywalny po angielsku : negotiable bill
weksle na okaziciela po angielsku : bearer bill
wniosek wielokrotny po angielsku : multiple application
wskaźnik ogólnej płynności po angielsku : current ratio
wskaźnik pokrycia dywidendy po angielsku : dividend cover ratio
wskaźnik rotacji należności w dniach po angielsku : average collection period
wskaźnik wysokiej płynności po angielsku : acid test
wskaźnik wysokiej płynności po angielsku : quick ratio
wycofać się z rynku po angielsku : pull out of the market
wykazywać tendencje zwyżkowe po angielsku : be on the upswing
wykupić obligacje na żądanie po angielsku : redeem bonds at call
wykupić przed terminem po angielsku : redeem prior to maturity
wykupić w określonym terminie po angielsku : repurchase within a specified period
wymieniać [X] na [Y] po angielsku : swap [X] for [Y]
wypłata dywidendy po angielsku : dividend payment
wzmacniać się po angielsku : rebound
wzrastać ponownie po angielsku : rebound
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] po angielsku : hedge against [some risk]
zakup po wysokim kursie po angielsku : bear squeeze
zakupić pakiet akcji po angielsku : buy a block of shares
założenie o dalszym funkcjonowaniu spółki po angielsku : going concern basis
zarządca funduszu inwestycyjnego po angielsku : fund manager
zarządzać inwestycją po angielsku : manager an investment
zarządzanie według uznania maklera po angielsku : discretionary management
zboża i nasiona oleiste po angielsku : grains and oil seeds
zgodnie z limitem po angielsku : at limit
złożyć ofertę przejęcia [Firmy] po angielsku : launch a takeover bid for [Firm]
zmniejszający się rynek po angielsku : shrinking market
zrealizuj lub zlikwiduj po angielsku : fill or kill
zwyżka kursów na rynku po angielsku : bull market
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] po angielsku : interest yield on the bond is [X%]
  Langol.pl