langol.pl » Biznes » Rozmowy

Rozmowy

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[x]-lecie pracy w firmie po angielsku : [x] years of service with the company
absolutnie wykluczone po angielsku : entirely out of the question
analiza ilościowa po angielsku : quantitative analysis
anulować po angielsku : cancel
bez związku po angielsku : irrelevant
biuletyn coroczny po angielsku : annual newsletter
biuletyn zakładowy po angielsku : house journal
biuletyn zakładowy po angielsku : company magazine
błędnie zinterpretować po angielsku : misinterpret
brać udział po angielsku : attend
brak przepływu informacji po angielsku : communications breakdown
burza mózgów po angielsku : brainstorming
burza mózgów na temat [x] po angielsku : brainstorming session on [x]
być [czemuś] przychylnym po angielsku : be in favour of [sth]
być odzwierciedlonym w [czymś] po angielsku : be reflected in [sth]
być podatnym na [coś] po angielsku : be prone to [sth]
być przeciwko po angielsku : disagree
być przeciwko [czemuś] po angielsku : be against [sth]
chętnie dzielić się informacjami po angielsku : be forthcoming with information
chwilowe wątpliwości po angielsku : tentative reservations
chwilowe zastrzerzenia po angielsku : tentative reservations
docelowa wartość sprzedaży po angielsku : target sales figure
dokładnie [coś] przejrzeć po angielsku : go through [sth]
dokładnie przejrzeć umowę po angielsku : go through a contract
doszły do mnie słuchy, że .. po angielsku : I heard through the grapevine that ..
głos rozstrzygający po angielsku : casting vote, tie breaking vote
informacja zwrotna po angielsku : feedback
informować skrótowo [kogoś] o [czymś] po angielsku : brief [sb] on [sth]
inne sprawy do omówienia po angielsku : any other business
jak sądzę po angielsku : as I see it, ...
jasność raportu po angielsku : clarity of a report
jeśli o mnie chodzi, to ... po angielsku : as I see it, ...
klarowność raportu po angielsku : clarity of a report
kluczowa kwestia po angielsku : key issue
koledzy z pracy po angielsku : peer group on the job
komisja doradcza po angielsku : consultation committee
komunikaty formalne po angielsku : formal communication
komunikaty oficjalne po angielsku : formal communication
krótki i precyzyjny po angielsku : brief and accurate
krótkie szkolenie o [czymś] po angielsku : briefing on [sth]
krótko podsumować po angielsku : recap
krępować się [coś robić] po angielsku : be inhibited from [doing sth]
kwestia formalna po angielsku : point of order
liczby głosów za i przeciw są takie same po angielsku : votes for and against are the same
źle funkcjonować po angielsku : do badly
źle zinterpretować po angielsku : misinterpret
źle zrozumieć po angielsku : misunderstand
żargon techniczny po angielsku : technical jargon
mało znany po angielsku : obscure
mieć głos po angielsku : have the floor
mieć się dobrze po angielsku : do well
mieć się źle po angielsku : do badly
mieć swój wyraz w [czymś] po angielsku : be reflected in [sth]
mieć tendencję do [robienia czegoś] po angielsku : tend to [do sth]
musieć [coś zrobić] po angielsku : be bound to [do sth]
nagląca konieczność [czegoś] po angielsku : imperative necessity of [sth]
natychmiastowe działania po angielsku : immediate actions
nie brać pod uwagę po angielsku : discount
nie dostrzegać istoty sprawy po angielsku : miss the point
nie rozumieć sedna po angielsku : miss the point
nie zgadzać się po angielsku : disagree
nie zrozumieć po angielsku : misunderstand
niechętnie [coś robić] po angielsku : be inhibited from [doing sth]
nieoficjalna sieć informacyjna po angielsku : informal communications network
nieoficjalne rozmowy po angielsku : horsetrading
nieoficjalny kanał informacyjny po angielsku : grapevine
niezałatwiona sprawa po angielsku : outstanding business
niezdecydowana postawa po angielsku : non-commital attitude
obliczone na poziomie [x] po angielsku : calculated at [x]
obniżać się po angielsku : decrease
odbywać się po angielsku : hold
oddać głos po angielsku : cast a vote
odnosić sukces po angielsku : do well
odpierać zarzuty po angielsku : counter
odwołać spotkanie po angielsku : cancel a meeting
oficjalna sieć informacyjna po angielsku : formal communications network
omówić [coś] szerzej po angielsku : expand on [sth]
omówić punkt programu po angielsku : cover a point on the agenda
omówione podczas spotkania po angielsku : covered at the meeting
osiągnąć jednomyślność po angielsku : reach a consensus
po pierwsze po angielsku : for one thing
poczta pantoflowa po angielsku : grapevine
pogarszać się po angielsku : deteriorate
ponownie zajmować się [jakąś sprawą] po angielsku : go over [some issue]
poprzeć wniosek po angielsku : second a motion
porządek dzienny po angielsku : agenda
posiadać pełnomocnictwo po angielsku : have a power of attorney
poziom szczytowy po angielsku : peak level
pozostawać na [wewnym poziomie] po angielsku : stay at [some level]
pozycja programu po angielsku : item on the agenda
procedura rozpatrywania skarg po angielsku : grievance procedure
prosić o [coś] po angielsku : solicit [sth]
prowadzić do wzrostu [czegoś] po angielsku : push up [sth]
prowadzić rozmowy po angielsku : horsetrade
przeciążenie informacjami po angielsku : information overload
przeciwko sobie po angielsku : at cross purposes
przedstawić propozycję na zebraniu po angielsku : put forward a poposal at a meeting
przejść do następnego punktu programu po angielsku : move on to the next item on the agenda
przełożyć na inny termin po angielsku : reschedule
przełożyć spotkanie po angielsku : postpone the meeting
przeprowadzić głosowanie po angielsku : take a vote
przeprowadzić przegląd po angielsku : review
przerywać spotkanie po angielsku : interrupt a meeting
przewodniczyć w spotkaniu po angielsku : chair a meeting
przyjrzeć się [czemuś] po angielsku : look into [sth]
punkt programu po angielsku : item on the agenda
punkt widzenia po angielsku : inclination
reprezentowany przez pełnomocnika po angielsku : represented by a proxy
rozciągać się po angielsku : span
rozpatrzyć [coś] po angielsku : look into [sth]
rozumieć [czyjeś] zdanie po angielsku : appreciate [somebody's] position
rozwiązywać problemy w miarę ich powstawania po angielsku : solve problems as they arise
rozwiązywanie problemów po angielsku : fire fighting
rozwinąć [coś] po angielsku : expand on [sth]
rzeczowe informacje po angielsku : factual information
są o wiele większe niż [x] po angielsku : are well ahead of [x]
są o wiele wyższe niż [x] po angielsku : are well ahead of [x]
składać skargi po angielsku : file complaints
spadać o [x] po angielsku : fall by [x]
spaść do [x] po angielsku : fall to [x]
spotkanie jest zaplanowane na godzinę [x] w sali konferencyjnej po angielsku : the meeting is scheduled for [x] in the conference room
spotkanie odbędzie się dnia [x] w [y] po angielsku : the meeting will be held on [x] at [y]
sprawozdanie z działalności firmy po angielsku : company progress report
sprawozdanie z postępów firmy po angielsku : company progress report
sprzeciwiać się po angielsku : object
sprzeciwiać się po angielsku : counter
stale się pograrszać po angielsku : continue to worsen
ustabilizować się po angielsku : level out
ustalić zależność [x] względem [y] po angielsku : correlate [x] to [y]
ustna prezentacja po angielsku : verbal presentation
utrzymywać trend wzrostowy po angielsku : sustain an upward trend
w porównaniu z zeszłym rokiem po angielsku : compared with the previous year
wahać się po angielsku : fluctuate
wahać się w zależności od [czegoś] po angielsku : fluctuate depending on [sth]
wrócić do [jakiegoś tematu] po angielsku : go back to [some subject]
wszystko to prawda po angielsku : all very well
wydawać się po angielsku : appear
wydawać się [coś robić] po angielsku : seem to [do sth]
wykrętne wytłumaczenie po angielsku : evasive justification
wyliczone na poziomie [x] po angielsku : calculated at [x]
wymijające wytłumaczenie po angielsku : evasive justification
wyprzedzić [kogoś] po angielsku : be out in front of [sb]
wyraża swoje poglądy po angielsku : she expresses her views
wyrażać się jasno po angielsku : make oneself clear
wzrastać do [x] po angielsku : rise to [x]
wzrosnąć do [y] po angielsku : go up to [y]
wzrosnąć o [x %] do wartości [y] po angielsku : go up by [x%] to [y]
wzrosnąć o [x] po angielsku : go up by [x]
wzrosnąć o [x%] po angielsku : grow by [x%]
z góry na dół po angielsku : from the top down
zabierać głos po angielsku : have the floor
zabrać głos po angielsku : come in
zająć się [czymś] po angielsku : look into [sth]
zakończyć spotkanie po angielsku : close a meeting
zakres naszego udziału w rynku po angielsku : span of our market share
załamanie komunikacji po angielsku : communications breakdown
zaległa sprawa po angielsku : outstanding business
założona wartość sprzedaży po angielsku : target sales figure
zapoznać się z [czymś] po angielsku : review [sth]
zbliżać się po angielsku : approach
zbliżać się do [poziomu x] po angielsku : get up to [x]
zbliżać się do [poziomu x] po angielsku : get on for [x]
zebrać się po angielsku : convene a meeting
zebranie personelu po angielsku : staff meeting
zgadzać się z [czymś] po angielsku : go along with [sth]
zgadzać się z [czymś] po angielsku : be in favour of [sth]
zmienić się po angielsku : change
zmieniać się po angielsku : fluctuate
zmniejszać się po angielsku : decrease
zmniejszać się po angielsku : decline
zmniejszyć się do [x] po angielsku : fall to [x]
zmniejszyć się o [x] po angielsku : fall by [x]
zrealizować punkt programu po angielsku : cover a point on the agenda
zrobić przerwę do godziny [x] po angielsku : adjourn until [x]
zrobić przerwę w posiedzeniu po angielsku : adjourn
zwiększać się po angielsku : increase
zwiększać się po angielsku : pick up
zwołać zebranie po angielsku : convene a meeting
zwoływać zebranie po angielsku : call a meeting
  Langol.pl