langol.pl » Biznes » Rachunkowość

Rachunkowość

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

absorbcja kosztów po angielsku : absorption costing
absorbcja kosztów po angielsku : full costing
akcje zwykłe po angielsku : equities
akcjonariusz większościowy po angielsku : majority shareholder
aktywa bieżące po angielsku : current assets
aktywa i pasywa po angielsku : assets and liabilities
aktywa niematerialne po angielsku : intangible assets
aktywa obrotowe po angielsku : floating assets
aktywa obrotowe po angielsku : current assets
aktywa obrotowe ogółem po angielsku : total current assets
aktywa płynne po angielsku : liquid assets
aktywa podlegające amortyzacji po angielsku : depreciable assets
aktywa rzeczowe po angielsku : tangible assets
aktywa rzeczowe po angielsku : tangible assets
amortyzacja malejącego salda po angielsku : declining-balance depreciation
amortyzacja metodą malejącego salda po angielsku : declining-balance depreciation
amortyzacja prostoliniowa po angielsku : straight-line depreciation
amortyzacja przyspieszona po angielsku : accelerated depreciation
analiza bilansu po angielsku : balance-sheet analysis
attain a balance between .. po angielsku : osiągnąć równowagę pomiędzy ..
audyt podatkowy po angielsku : tax audit
biegły księgowy po angielsku : chartered accountant
biegły księgowy po angielsku : professional accountant
bieżące zobowiązania po angielsku : current liabilities
bieżący rok finansowy po angielsku : current fiscal year
bieżący rok fiskalny po angielsku : current fiscal year
bilans otwarcia po angielsku : opening balance sheet
bilans przejściowy po angielsku : temporary balance
bilans skonsolidowany po angielsku : consolidated balance sheet
bilans ustawowy po angielsku : statutory balance
bilans według banku po angielsku : balance per bank
bilans według ksiąg po angielsku : balance per books
budynki i maszyny po angielsku : plant and machinery
budynki i wyposażenie po angielsku : plant and equipment
cel firmy po angielsku : corporate purpose
data zapisu księgowego po angielsku : entry date
debet i kredyt po angielsku : debit and credit
deklaracja podatku dochodowego po angielsku : income tax return
deklaracja VAT po angielsku : VAT declaration
dług wobec dostawców po angielsku : debt owed to suppliers
długoterminowe zadłużenie po angielsku : long-term debts
dobra inwestycyjne po angielsku : capital goods
dobrze sobie radzić po angielsku : perform
dochód netto po angielsku : net income
dochód niepodlegający opodatkowaniu po angielsku : non-taxable income
dochód z inwestycji po angielsku : return on investment
dochody przyszłych okresów po angielsku : deferred income
dodawać uzyskując sumę pośrednią po angielsku : subtotal
dokonać podziału po angielsku : distribute
doradca do spraw ekonomicznych po angielsku : business consultant
dyplomowany księgowy po angielsku : chartered accountant
dywidendy na akcję po angielsku : dividends per share
ekonomiczny okres użytkowania po angielsku : useful life
ekspert w zakresie prawa handlowego po angielsku : expert in commercial law
ewidencja zapasów po angielsku : stock records
ewidencja zapasów po angielsku : inventory records
fałszywa rachunkowość po angielsku : false accounting
fałszywy faktoring po angielsku : false factoring
finansowanie długoterminowe po angielsku : long-term financing
firma jednoosobowa po angielsku : one-man business
fracht ponoszony przez sprzedawcę po angielsku : freight out
fundusz amortyzacyjny po angielsku : depreciation fund
fundusz amortyzacyjny po angielsku : amortization fund
fuzja spółki po angielsku : company merger
główny udziałowiec po angielsku : general partner
głosowanie przez pełnomocnika po angielsku : proxy vote
gotówka w kasie po angielsku : cash in hand
inwentaryzacja na koniec roku po angielsku : year-end inventory
jednostka zależna po angielsku : subsidiary
kalkulacja kosztów krańcowych po angielsku : marginal costing
kapitał akcyjny po angielsku : capital stock
kapitał opłacony w całości po angielsku : fully paid-up capital
kapitał subskrybowany po angielsku : underwritten capital
kapitał subskrybowany po angielsku : subscribed capital
kapitał właściciela po angielsku : owner's equity
kapitał własny po angielsku : equity
kapitał wniesiony po angielsku : fully paid-up capital
konsolidacja bilansu po angielsku : balance-sheet consolidation
konto wpływów gotówkowych po angielsku : cash receipts account
kontrola budżetowa po angielsku : budgetary control
kontrola podatkowa po angielsku : tax inspection
koszt faktyczny po angielsku : actual cost
koszt historyczny po angielsku : historic cost
koszt odtworzenia po angielsku : replacement cost
koszty bezpośrednie po angielsku : direct costs
koszty bieżące po angielsku : running costs
koszty i dochody po angielsku : costs and revenues
koszty krańcowe po angielsku : incremental costs
koszty ogólne po angielsku : overhead
koszty ogólne po angielsku : overhead costs
koszty ogólnego zarządu po angielsku : overhead expenditure (GB)
koszty ogólnego zarządu po angielsku : overhead costs
koszty operacyjne po angielsku : operating costs
koszty półzmienne po angielsku : semi-variable costs
koszty pośrednie po angielsku : indirect costs
koszty poniesione na po angielsku : costs incurred for
koszty produkcji po angielsku : production costs
koszty przyszłych okresów po angielsku : deferred expense
koszty przyszłych okresów po angielsku : deferred charge
koszty sprzedaży po angielsku : selling expenses
koszty stałe po angielsku : fixed costs
koszty towarów sprzedanych po angielsku : cost of goods sold
koszty założenia firmy po angielsku : start-up costs
kredyt handlowy po angielsku : trade credit
kredyt kupiecki po angielsku : trade credit
kredyty niespłacone po angielsku : outstanding credits
kroczący budżet po angielsku : rolling budget
kryteria rachunkowości po angielsku : accounting criteria
księga główna po angielsku : ledger
księga inwentarzowa po angielsku : inventory book
księga kasowa po angielsku : day book
księga przychodzów i rozchodów po angielsku : journal
księga rachunkowa po angielsku : account book
kwota naliczonych kosztów po angielsku : accrued expense
kwota zobowiązań po angielsku : amount of accounts payable
leasing finansowy po angielsku : financial leasing
średnia ważona po angielsku : weighted average
środki obrotowe po angielsku : current assets
środki obrotowe po angielsku : floating assets
środki produkcji po angielsku : capital goods
środki trwałe po angielsku : capital assets
środki trwałe po angielsku : fixed assets
majątek netto po angielsku : net assets
majątek zakładowy po angielsku : plant assets
margines bezpieczeństwa po angielsku : margin of safety
marża brutto po angielsku : gross margin
marża operacyjna brutto po angielsku : gross operating margin
marża zysku po angielsku : profit margin
metoda FIFO po angielsku : first-in-first-out costing
na dzień po angielsku : as of (GB)
na dzień po angielsku : at (US)
na pierwsze wezwanie po angielsku : on first call
nadmierne koszty po angielsku : excess cost
należności wekslowe po angielsku : bills receivable
nie przynoszący zysku po angielsku : unprofitable
nieściągalne długi po angielsku : bad debt
niematerialne i prawne po angielsku : intangible
niepodzielone zyski z lat ubiegłych po angielsku : retained earnings
nierozliczony wynik roku ubiegłego po angielsku : retained profits
nieuregulowany dług po angielsku : outstanding debt
nota uznaniowa po angielsku : credit note
notować spółkę na giełdzie po angielsku : quote a company
noty objaśniające po angielsku : notes to the accounts
nowa emisja akcji po angielsku : new emission of shares
obniżenie wartości po angielsku : depreciation
obrotowość aktywów po angielsku : asset turnover
oczekiwana sprzedaż po angielsku : anticipated sales
odsetki zapłacone po angielsku : interests paid
odsetki zarobione po angielsku : interests earned
ośrodek kosztów po angielsku : expense center
ośrodek kosztów po angielsku : cost center
opisywać szczegółowo po angielsku : detail
osiągnąć punkt rentowności po angielsku : break even
osiągnięcie równowagi pomiędzy .. po angielsku : attainment of a balance between ..
plan kont po angielsku : chart of accounts
po odliczeniu po angielsku : after deducting
podatek budowlany po angielsku : buildings tax
podatek dochodowy od osób prawnych po angielsku : corporate tax
podatek od kapitału po angielsku : equity tax
podatek odroczony po angielsku : deferred tax
podmiot zależny po angielsku : subsidiary
podstawa opodatkowania po angielsku : tax base
podział dywidendy po angielsku : allocation of the dividend
podział kosztów po angielsku : apportionment of costs
podział zysku po angielsku : profit distribution
pogotowie kasowe po angielsku : imprest (GB)
pogotowie kasowe po angielsku : petty cash
postawić w stan likwidacji po angielsku : put into liquidation
pozycje bilansowe po angielsku : balance-sheet items
prezes zarządu po angielsku : chairman of the board of directors
protokół spotkania po angielsku : minutes of a meeting
przedsiębiorstwo po angielsku : firm
przepływ gotówki po angielsku : cash flow
przeprowadzać audyt po angielsku : audit
przychody do otrzymania po angielsku : accrued revenue
przychody do otrzymania po angielsku : accrued income
przychody przyszłych okresów po angielsku : deferred revenue
przychody ze sprzedaży po angielsku : sales revenue
przychylna prognoza po angielsku : favorable forecast
przyspieszona amortyzacja po angielsku : accelerated depreciation
punkt rentowności po angielsku : break-even point
punkt rentowności po angielsku : break even point
rachunek aktywów po angielsku : asset account
rachunek kosztów pełnych po angielsku : absorption costing
rachunek kosztów pełnych po angielsku : full costing
rachunek podziału wyniku finansowego po angielsku : appropriation account
rachunek strat i zysków po angielsku : profit and loss account
rachunek strat i zysków po angielsku : income statement (US)
rachunek strat i zysków po angielsku : profit and loss statement (US)
rachunek wypłat przyznanych środków po angielsku : appropriation account
rachunek zobowiązań wekslowych po angielsku : notes payable account
rachunek zysków i strat po angielsku : profit and loss account
rachunek zysków i strat po angielsku : income statement
rachunkowość ogólna po angielsku : general accounting
rachunkowość podatkowa po angielsku : tax accounting
rachunkowość zapasów po angielsku : stock accounting
rachunkowość zapasów po angielsku : inventory accounting
różne wydatki po angielsku : miscellaneous (US)
raport audytorów po angielsku : auditor's report
raport roczny po angielsku : annual report
rejestr akcjonariuszy po angielsku : shareholders' register
rentowność spółki po angielsku : company profitability
rewizja finansowa po angielsku : audit
rezerwa na wątpliwe rachunki po angielsku : provisions for doubtful accounts
rezerwa obowiązkowa po angielsku : legal reserve
roczne zgromadzenie akcjonariuszy po angielsku : annual general meeting
rok finansowy po angielsku : financial year
rozbieżność na korzyść po angielsku : favourable variance
rozbieżność na niekorzyść po angielsku : adverse variance
rozliczenia międzyokresowe bierne po angielsku : accrued liability
rozpisywać na pozycje po angielsku : itemize
saldo bankowe po angielsku : bank balance
saldo debetowe po angielsku : debit balance
saldo końcowe po angielsku : final balance
saldo końcowe po angielsku : closing balance
saldo ostateczne po angielsku : final balance
saldo zamknięcia po angielsku : closing balance
składnik majątku po angielsku : asset
skrypt dłużny po angielsku : IOU
spółka afiliowana po angielsku : affiliated company
spółka jawna po angielsku : ordinary partnership
spółka jawna po angielsku : general partnership
spółka kontrolująca po angielsku : controlling company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po angielsku : limited liability company
spółka zależna po angielsku : subsidiary company
spółki powiązane po angielsku : associated companies
spółki stowarzyszone po angielsku : associated companies
spłacony do określonego terminu po angielsku : paid by a certain date
sporządzić dokument po angielsku : draw up a document
sprawdzać przez porównanie po angielsku : cross reference
sprawować kontrolę budżetową po angielsku : exercise budgetary control
sprawozdanie finansowe po angielsku : finacial statement
sprawozdanie finansowe po angielsku : financial statement
sprawozdanie okresowe po angielsku : periodical report
sprawozdanie prezesa po angielsku : chairmen`s statement
sprawozdanie skonsolidowane po angielsku : consolidated statement
sprawozdanie z przepływu funduszy po angielsku : funds flow statement
sprawozdanie z przepływu gotówki po angielsku : cash flow statement
sprawozdanie zarządu po angielsku : directors` report
sprzedaż na pracownika po angielsku : sales per employee
standardy rachunkowości po angielsku : accounting standards
statut spółki po angielsku : deed of association
statut spółki po angielsku : company statute
statutowa siedziba firmy po angielsku : registered office
stawka umożenia po angielsku : rate of depreciation
stracić na wartości po angielsku : depreciate
strata kapitałowa po angielsku : capital loss
strata księgowa po angielsku : book-keeping loss
strata na udzielonych kredytach po angielsku : loss on credits
strata operacyjna po angielsku : operating loss
strata z działalności operacyjnej po angielsku : operating loss
strona debetowa po angielsku : debit side
strona kredytowa po angielsku : credit side
strona pasywów po angielsku : liabilities side
test płynności po angielsku : quick test ratio
trwałość struktury finansowania po angielsku : gearing
udział mniejszościowy po angielsku : minority interest
udział większościowy po angielsku : majority interest
ulga amortyzacyjna po angielsku : depreciation allowance
ulga amortyzacyjna po angielsku : capital allowance
ulga przy zakupach po angielsku : purchase allowance
umorzenie po angielsku : depreciation
umowa spółki po angielsku : articles of association
w drodze po angielsku : in transit
wątpliwe należności po angielsku : doubtful account
wartość aktywów po angielsku : asset value
wartość aktywów po angielsku : assets value
wartość dodana po angielsku : added value
wartość księgowa po angielsku : book value
wartość likwidacyjna po angielsku : break-up value
wartość netto spółki po angielsku : company`s net worth
wartość podlegająca opodatkowaniu po angielsku : taxable value
wartość zapasów po angielsku : inventory value
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego po angielsku : closing stock
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego po angielsku : opening stock
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego po angielsku : opening inventory
wartość zrealizowana netto po angielsku : net realizable value
wartości niematerialne i prawne po angielsku : intangible assets
według banku po angielsku : per bank
wskaźnik bieżącej płynności po angielsku : current ratio
wskaźnik finansowy po angielsku : financial ratio
wskaźnik inwestycji po angielsku : investment ratio
wskaźnik obrotu zapasów po angielsku : stock turnover
wskaźnik obrotu zapasów po angielsku : inventory turnover
wskaźnik obrotu zobowiązań po angielsku : debtor turnover
wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych po angielsku : interest cover
wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych po angielsku : times interest earned
wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych po angielsku : TIE
wskaźnik pożyczkowy po angielsku : gearing ratio
wskaźnik rentowności po angielsku : operating ratio
wskaźnik rotacji zapasów po angielsku : inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów po angielsku : inventory turnover index
wskaźnik struktury finansowania po angielsku : gearing ratio
wskaźnik szybkiej płynności po angielsku : acid test
wskaźnik szybkiej płynności po angielsku : quick test ratio
wskaźnik zatrudnienia po angielsku : employee ratio
wskaźniki bilansowe po angielsku : balance-sheet ratios
wyciąg z konta po angielsku : account statement
wydać mniej niż planowano po angielsku : underspend
wydatki administracyjne po angielsku : administrative expenses
wykup menedżerski po angielsku : management buy-out
wyniki spółki po angielsku : company's performance
wypełnić deklarację VAT po angielsku : fill in a VAT return
wzrost wartości kapitału po angielsku : capital increase
założyć spółkę po angielsku : set up a company
zaświadczenie audytora po angielsku : auditors' certificate
zaokrąglenie w dół po angielsku : rounding down
zaokrąglenie w górę po angielsku : rounding up
zapasy po angielsku : inventories
zapasy i produkcja w roku po angielsku : stocks and work in progress
zapasy na koniec roku po angielsku : year-end inventory
zapasy półproduktów po angielsku : semi-finished goods inventories
zapasy początkowe po angielsku : opening stock
zapasy początkowe po angielsku : opening inventory
zapasy surowców po angielsku : raw materials inventories
zapasy wyrobów gotowych po angielsku : finished products inventories
zapis podwójny po angielsku : double entry
zapisywać w ciężar po angielsku : charge
zarządzać spółką po angielsku : manage a company
zarządzanie finansowe po angielsku : financial management
zasoby finansowe po angielsku : financial resources
zatwierdzać bilans po angielsku : approve a balance
zebranie akcjonariuszy po angielsku : shareholders' meeting
zebranie nadzwyczajne po angielsku : extraordinary meeting
zeznanie podatku dochodowego po angielsku : income tax return
zobowiązania bieżące po angielsku : current liabilities
zobowiązania wekslowe po angielsku : notes payable
zobowiązania wekslowe po angielsku : bills payable
zobowiązania z tytułu obligacji po angielsku : bonds payable
związany w zapasach po angielsku : tied up in inventories
zwołać walne zebranie po angielsku : call a general meeting
zwolnienie podatkowe po angielsku : tax exemption
zwrot z inwestycji po angielsku : return on investment
zysk brutto po angielsku : gross profit
zysk księgowy po angielsku : book profit
zysk na akcję po angielsku : earnings per share
zysk na pracownika po angielsku : profit per employee
zysk netto po angielsku : after-tax profit
zysk nieoperacyjny po angielsku : non-operating income
zysk obrotowy po angielsku : gross profit
zysk operacyjny brutto po angielsku : gross operating profit
zysk po opodatkowaniu po angielsku : after-tax profit
zysk z działalności operacyjnej po angielsku : operating profit
zysk z zainwestowanego kapitału po angielsku : return on capital employed
zysk ze sprzedaży po angielsku : sales returns
zyski zatrzymane po angielsku : retained earnings
  Langol.pl