langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka

Przemysł i gospodarka

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] prowadzi do wzrostu cen po angielsku : [sth] drives up prices
bank handlowy po angielsku : merchant bank
bilans handlu zagranicznego po angielsku : terms of trade
biuro podróży po angielsku : travel agency
bogactwa naturalne po angielsku : natural resources
budowa dróg po angielsku : road building
budowa maszyn po angielsku : mechanical engineering
budowa statków po angielsku : shipbuilding
budownictwo okrętowe po angielsku : shipbuilding
być w trudnej sytuacji po angielsku : be in adversity
cena docelowa po angielsku : target price
cenne źródło informacji po angielsku : useful source of information
ciągłe zmiany po angielsku : flux
ciągle zmieniająca się polityka fiskalna po angielsku : fiscal policy in flux
ciepły posiłek po angielsku : warm meal
cykl gospodarczy po angielsku : business cycle
cykl koniunkturalny po angielsku : business cycle
czarny rynek po angielsku : black market
czynnik produkcji po angielsku : input
czynnik produkcji po angielsku : factor of production
czynniki produkcji po angielsku : factors of production
deficyt budżetowy państwa po angielsku : nation's budget deficit
deficyt w sektorze publicznym po angielsku : public sector deficit
dług publiczny po angielsku : national debt
dobra koniunktura po angielsku : prosperity
dobra pośrednie po angielsku : producer goods
dobra produkcyjne po angielsku : producer goods
dobra publiczne po angielsku : merit goods
dobra społeczne po angielsku : merit goods
dobrowolne ograniczenie eksportu po angielsku : voluntary export restraint
dobrze prosperować po angielsku : flourish
dobrze prosperujący po angielsku : thriving
dochód narodowy po angielsku : national income
dochodzić do siebie po [czymś] po angielsku : recover from [sth]
dokopać się do wody po angielsku : strike water
domy mieszkalne po angielsku : housing
dostarczać [coś] [komuś] po angielsku : supply [sb] with [sth]
dostawa energii elektrycznej po angielsku : power supply
dotacja inwestycyjna po angielsku : investment grant
dotacja na wdrażanie nowych rozwiązań po angielsku : innovation grant
dotyczący handlu po angielsku : trade-related
drobny po angielsku : small-scale
drogi pieniądz po angielsku : tight money
druga kadencja po angielsku : second term
duch przedsiębiorczości po angielsku : entrepreneurial spirity
economic slump po angielsku : gwałtowne osłabienie gospodarki
efekt sprzężenia zwrotnego po angielsku : feedback effect
eksport produktów przemysłowych po angielsku : exports of manufacures
elektrownia olejowa po angielsku : oil-fired power plant
elektrownia węglowa po angielsku : coal-fired power plant
energia geotermiczna po angielsku : geothermal energy
energia jądrowa po angielsku : nuclear power
energia odnawialna po angielsku : renewable energy
energia słoneczna po angielsku : solar power
energia wodna po angielsku : hydropower
energia z wiatru po angielsku : wind energy
faworyzować miejscowych producentów po angielsku : give preferential treatment to domestic producers
finansowany przez rząd po angielsku : government-funded
finansowany ze środków publicznych po angielsku : government-funded
firma pocztowa po angielsku : mail and parcel delivery company
firma produkująca maszyny po angielsku : machine manufacturing company
firma produkująca narzędzia po angielsku : tool manufacturing company
firma produkująca samochody po angielsku : car manufacturing company
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny po angielsku : a company priced itself out of the market
gałęzie przemysłu w początkowej fazie rozwoju po angielsku : infant industries
górnictwo odkrywkowe po angielsku : quarrying
górnictwo węglowe po angielsku : coal mining
górnik węglowy po angielsku : coal miner
gorące dania po angielsku : warm meals
gospodarczo zacofany po angielsku : underdeveloped
gospodarka budżetowa po angielsku : budgetary economy
gospodarka jest w okresie dekoniunktury po angielsku : economy is in a downturn
gospodarka mieszana po angielsku : mixed economy
gospodarka nakazowa po angielsku : command economy
gospodarka planowana centralnie po angielsku : centrally planned economy
gospodarka wolnorynkowa po angielsku : free-market economy
gospodarować [czymś] po angielsku : farm [sth]
grupa interesu po angielsku : pressure group
gwałtowne pogorszenie po angielsku : slump
gwałtowny rozwój gospodarczy po angielsku : rapid economic growth
hamować [coś] po angielsku : curb [sth]
handel międzystanowy po angielsku : interstate commerce
handel wewnątrzwspólnotowy po angielsku : intra-community trade
handlować [czymś] po angielsku : trade in [sth]
hodowla bydła po angielsku : cattle raising
hutnictwo żelaza i stali po angielsku : iron and steel industry
industrializacja po angielsku : industrialization
industrializować po angielsku : industrialize
ingerować w [coś] po angielsku : interfere in [sth]
inżynier budowlany po angielsku : structural engineer
inżynier budownictwa wodnego i lądowego po angielsku : civil engineer
inżynier elektryk po angielsku : electrical engineer
inspektor podatkowy po angielsku : tax inspector
instrumenty ekonomii podaży po angielsku : supply-side economic measures
kapitałochłonny po angielsku : capital-intensive
kapitałowe dobra inwestycyjne po angielsku : capital goods
klęska głodu po angielsku : famine
konsultant z zewnątrz po angielsku : external consultant
kontrola dewizowa po angielsku : exchange control
kontrola państwowa po angielsku : state control
kontrola rządowa po angielsku : state control
kontyngent bezcłowy po angielsku : duty-free allowance
kopalnia odkrywkowa po angielsku : quarry
kraj rozwijający się po angielsku : developing country
kraj taniej siły roboczej po angielsku : low-wage country
kraje rozwijające się po angielsku : developing countries
krótkoterminowy po angielsku : short-term
kryzys naftowy po angielsku : oil crisis
kryzys zadłużeniowy po angielsku : debt crisis
krzywa popytu po angielsku : demand curve
kufer na pieniądze po angielsku : coffer
kurczenie się po angielsku : contraction
łagodzący zmiany cykliczne po angielsku : counter-cyclical
ścinać [drzewo] po angielsku : cut down [a tree]
liberalizować [coś] po angielsku : deregulate [sth]
lobbować by [ktoś] [coś] zrobił po angielsku : lobby for [sb] to do [sth]
lobbować za [czymś] po angielsku : lobby for [sth]
lokomotywa węglowa po angielsku : coal-fired locomotive
środki finansowe po angielsku : funds
środki produkcji po angielsku : capital goods
środki produkcji po angielsku : producer goods
żyć ponad stan po angielsku : live beyond [one's] means
mający solidne podstawy po angielsku : sound
maszyny rolnicze po angielsku : agricultural machinery
materiały podstawowe po angielsku : basic materials
mechanika precyzyjna po angielsku : precision engineering
mechanizm cenowy po angielsku : price mechanism
mechanizm kursowy po angielsku : exchange mechanism
mechanizmy rynkowe po angielsku : market forces
międzynarodowe stosunki handlowe po angielsku : international trade relations
międzynarodowy porządek ekonomiczny po angielsku : international economic order
mikroekonomia po angielsku : microeconomics
Ministerstwo Pracy po angielsku : Department of Employment
Ministerstwo Pracy po angielsku : Department of Labor
mobilność czynników produkcji po angielsku : factor mobility
move in a lockstep po angielsku : działać samo jak inni
nacisk inflacyjny po angielsku : inflationary pressure
nadążać za [czymś] po angielsku : keep up with [sth]
nadmiernie przyspieszać po angielsku : overheat
nadmiernie rozbudowana biurokracja po angielsku : red tape
nadwyżka podaży po angielsku : excess supply
nakładać [coś] po angielsku : impose [sth]
nałożyć cło na [coś] po angielsku : put a tariff on [sth]
napędzany węglem po angielsku : coal-fired
napędzić [coś] po angielsku : goose [sth]
napędzić produktywność po angielsku : goose productivity
naruszenie praw autorskich po angielsku : piracy
nauki ekonomiczne po angielsku : economics
nie poradzić sobie ze [zrobieniem czegoś] po angielsku : fail to [do sth]
nieoczekiwany przypływ gotówki w ilości [x] po angielsku : windfall of [x]
niesprawiedliwe warunki pracy po angielsku : unfair working conditions
normy bezpieczeństwa po angielsku : safety regulations
o wysokim tempie wzrostu po angielsku : high-growth
obniżać podatki po angielsku : ease taxes
obniżenie podatku po angielsku : tax cut
obsługa długu po angielsku : debt service
obsługa zadłużenia po angielsku : debt service
obszar wsparcia po angielsku : assisted area
obszar z bezrobociem strukturalnym po angielsku : depressed area
odpowiadać na [coś] po angielsku : retaliate against [sth]
odpuścić sobie [coś] po angielsku : relinquish [sth]
oficer śledczy po angielsku : investigator
ograniczać [coś] po angielsku : limit [sth]
ograniczać [coś] po angielsku : curb [sth]
ograniczać się po angielsku : contract
ograniczać wydatki po angielsku : limit expenditure
ograniczenia w handlu zagranicznym po angielsku : trade barriers
ograniczenie podaży po angielsku : squeeze
ograniczyć [coś] po angielsku : cut back on [sth]
ograniczyć [coś] po angielsku : put a squeeze on [sth]
olej syntetyczny po angielsku : synthetic oil
ożywiać się po [czymś] po angielsku : recover from [sth]
opalany węglem po angielsku : coal-fired
operator świdra wiertniczego po angielsku : oil driller
opieka zdrowotna po angielsku : health care
opłata celna po angielsku : tariff
osłabić kursy akcji po angielsku : weaken stock prices
ostra konkurencja po angielsku : fierce competition
ostra konkurencja po angielsku : steep competition
ostra rywalizacja po angielsku : fierce competition
oszczędności w wydatkach publicznych po angielsku : economy in public spendings
oszust podatkowy po angielsku : tax cheat
paliwa nieodnawialne po angielsku : non-renewable fuels
paliwo kopalne po angielsku : fossil fuel
państwa członkowske Unii Europejskiej po angielsku : European Union member states
państwo neutralne po angielsku : non-aligned country
państwo niezaangażowane po angielsku : non-aligned country
państwo słabiej rozwinięte po angielsku : less developed country
państwo uprzemysłowione po angielsku : industrialized nation
pełen energii po angielsku : ebullient
pełen życia po angielsku : ebullient
pieniądz o wysokiej sile nabywczej po angielsku : dear money
plan oszczędnościowy po angielsku : austerity
platforma wiertnicza po angielsku : oil rig
po cenach rynkowych po angielsku : at market prices
początkowe stanowisko pracy po angielsku : entry-level job
podbijać [coś] po angielsku : drive [sth] up
podwyżka cen po angielsku : price hike
podział pracy po angielsku : division of labour
pogarszająca się korupcja po angielsku : rampant corruption
pogarszający się po angielsku : declining
pogarszający się po angielsku : rampant
pojazd silnikowy po angielsku : motor vehicle
pojazd użytkowy po angielsku : commercial vehicle
polityka kontroli dochodów po angielsku : incomes policy
pożerający energię po angielsku : energy-guzzling
pomoc na rozwój po angielsku : development aid
poprawiać się po [czymś] po angielsku : recover from [sth]
popyt efektywny po angielsku : effective demand
popyt globalny po angielsku : aggregate demand
popyt na [coś] po angielsku : demand for [sth]
popyt na [coś] po angielsku : demand for [sth]
posiadać wysoki deficyt budżetowy po angielsku : run a high deficit
poszukiwać [czegoś] po angielsku : prospect for [sth]
potrzeba [czegoś] po angielsku : need for [sth]
potrzeby konsumentów po angielsku : consumer wants
powodować wzrost [czegoś] po angielsku : drive [sth] up
powrót recesji po angielsku : double-dip
powyżej przeciętnej po angielsku : above-average
pozataryfowa bariera handlowa po angielsku : non-tariff trade barrier
pozwolenie na budowę po angielsku : planning permission
praca biurowa po angielsku : white-collar job
praca na czarno po angielsku : moonlighting
pracownik biura podrózy po angielsku : travel agent
prężna gospodarka po angielsku : buoyant economy
prawo antymonopolowe po angielsku : antitrust legislation
producent żywności i napojów po angielsku : food and beverage company
producent samochodów po angielsku : automobile manufacturer
produkcja krajowa po angielsku : national output
produkcja masowa po angielsku : mass production
produkcja opon po angielsku : tire manufacturing
produkcja przemysłowa po angielsku : manufacturing
produkować energię elektryczną po angielsku : generate electricity
produkt krajowy brutto po angielsku : gross domestic product
produkt narodowy brutto po angielsku : gross national product
produkt narodowy netto po angielsku : net national product
produkt uboczny po angielsku : by-product
produkty rolne po angielsku : agricultural products
program dostosowania strukturalnego po angielsku : structural adjustment program
program oszczędnościowy po angielsku : austerity program
program ramowy po angielsku : framework
program ramowy dla [czegoś] po angielsku : framework for [sth]
projekt budżetu po angielsku : draft budget
prowadzić handel wymienny po angielsku : barter
prowadzić lobbing po angielsku : lobby
prowadzić poszukiwania [czegoś] po angielsku : prospect for [sth]
prowadzić wiercenia po angielsku : drill
przeciwdziałać [czemuś] po angielsku : prevent [sth]
przedsiębiorstwo komunalne po angielsku : utility company
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej po angielsku : utility company
przegrzewać się po angielsku : overheat
przeżywać rozkwit po angielsku : boom
przemysł chemiczny po angielsku : chemical industry
przemysł ciężki po angielsku : heavy industry
przemysł filmowy po angielsku : film industry
przemysł lotniczy po angielsku : aerospace
przemysł lotniczy po angielsku : aerospace industry
przemysł motoryzacyjny po angielsku : automotive industry
przemysł odzieżowy po angielsku : clothing industry
przemysł rolny po angielsku : agribusiness
przemysł rozrywkowy po angielsku : entertainment industry
przemysł węglowy po angielsku : coal industry
przemysł wydobywczy po angielsku : extracting industry
przemysł wydobywczy i rolnictwo po angielsku : primary sector
przemysł znacjonalizowany po angielsku : nationalized industry
przepisy związane z planowaniem przestrzennym po angielsku : planning regulations
przepisy związane z planowaniem przestrzennym po angielsku : zoning ordinances
przestrzeń powietrzna po angielsku : aerospace
przetwórstwo żywności po angielsku : food processing
przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś] po angielsku : target economic aid for [sb]
przygotować plany po angielsku : draw up plans
przyjęcia na uczelnie wyższe po angielsku : university admissions
ręcznie wykonany po angielsku : handmade
równowaga pomiędzy podażą i popytem po angielsku : equilibrium between supply and demand
redukcja podatku po angielsku : tax cut
rejon dotknięty klęską głodu po angielsku : area stricken by famine
rodzaj działalności po angielsku : line of business
rodzime produkty rolnicze po angielsku : indigenous farm products
rok do roku po angielsku : on a year-over-year basis
rozwijająca się gałąź przemysłu po angielsku : growth industry
rozwijający się po angielsku : developing
rynek eksportowy po angielsku : export market
rynek krajowy po angielsku : home market
rynek o wysokim tempie wzrostu po angielsku : high-growth market
rynek pełen życia po angielsku : ebullient market
rynek schyłkowy po angielsku : declining market
rynek wewnętrzny po angielsku : domestic market
rynek wydawniczy po angielsku : publishing market
rynki kapitałowe po angielsku : capital markets
rządowy program świadczeń socjalnych po angielsku : government welfare program
samoloty cywilne po angielsku : commercial aircraft
samoloty wojskowe po angielsku : military aircraft
samorząd terytorialny po angielsku : local government
sektor prywatny po angielsku : private sector
sektor usług dystrybucyjnych po angielsku : distributive sector
sieć hoteli po angielsku : hotel chain
sieć sklepów dyskontowych po angielsku : discount chain
siła motywująca po angielsku : motivating force
silnik spalinowy na ropę po angielsku : oil-fired diesel engine
słabo rozwinięte regiony po angielsku : underdeveloped areas
słabo rozwinięty po angielsku : underdeveloped
spadek koniunktury po angielsku : downturn
spalarnia śmieci po angielsku : incinerator
spowodować by coś wzrosło o [x] procent po angielsku : cause [sth] to rise by [x] percent
sprzyjać [czemuś] po angielsku : be conductive to [sth]
stacja przesyłu prądu po angielsku : electricity substation
stanowić [x%] [czegoś] po angielsku : account for [x%] of [sth]
stopa rezerw po angielsku : reserve-asset ratio
stopa wzrostu po angielsku : growth rate
stosować odwet wobec [czegoś] po angielsku : retaliate against [sth]
stowarzyszenie przedsiębiorców po angielsku : trade association
strefa rozwoju po angielsku : development zone
strefa wolnego handlu po angielsku : free trade area
surowce podstawowe po angielsku : raw materials
szara strefa po angielsku : grey market
sztywny kontyngent importowy po angielsku : rigid quota on import
szyb naftowy po angielsku : oil rig
tani pieniądz po angielsku : cheap money
taryfa celna po angielsku : tariff
technika lotnicza po angielsku : aerospace
tempo wzrostu po angielsku : growth rate
towary konsumpcyjne po angielsku : consumer goods
towary trwałego użytku po angielsku : durable goods
tworzywa sztuczne po angielsku : plastics
ucieczka kapitału po angielsku : capital flight
udzielić pozwolenia na budowę po angielsku : grant planning permission
ujednolicanie ceł po angielsku : harmonizing tariffs
uśpiona gospodarka po angielsku : comatose economy
użyteczność krańcowa po angielsku : marginal utility
użytkowanie gruntów po angielsku : land utilization
umażać dług po angielsku : cancel a debt
unia celna po angielsku : customs union
usługi finansowe po angielsku : financial services
usługi świadczone osobiście po angielsku : personal services
uzyskiwać z rudy po angielsku : extract from ore
w bliskiej perspektywie po angielsku : in the short term
w bliskiej perspektywie po angielsku : in the short run
w dalszej perspektywie po angielsku : in the long term
w dalszej perspektywie po angielsku : in the long run
wartość produkcji przemysłowej po angielsku : industrial output
warunki handlowe po angielsku : terms of trade
warunki pracy po angielsku : working conditions
wewnątrzwspólnotowy po angielsku : intra-community
władze miejscowe po angielsku : local authority
władze terenowe po angielsku : local authority
wolny handel po angielsku : free trade
wplątany w [coś] po angielsku : mired in [sth]
wprowadzać [coś] po angielsku : impose [sth]
wprowadzać podwyżkę po angielsku : hike
wskaźnik cen detalicznych po angielsku : retail price index
wskaźnik cen detalicznych po angielsku : Retail Price Index
wskaźnik cen detalicznych po angielsku : RPI
wskaźnik ekonomiczny po angielsku : economic indicator
współczynnik pracujących do emerytów po angielsku : ratio of workers to retirees
wspólne cła zewnętrzne po angielsku : common external tariff
wspólny rynek po angielsku : common market
wsparcie techniczne po angielsku : technical assistance
wspierać finansowo po angielsku : sponsor
wszystkie gałęzie gospodarki po angielsku : all sectors of the economy
wydarzyć się po angielsku : strike
wydatki na świadczenia socjalne po angielsku : welfare expenditure
wydobyć się z recesji po angielsku : emerge from a recession
wydobywać [złoto] po angielsku : mine for [gold]
wyjść z [czegoś] po angielsku : emerge from [sth]
wyjść z recesji po angielsku : come out of recession
wyjmować [coś] spod kontroli państwa po angielsku : deregulate [sth]
wymogi prawne po angielsku : legal requirements
wypierać [coś] z rynku po angielsku : crowd out [sth]
wyroby włókiennicze po angielsku : textiles
wysoka koniunktura po angielsku : boom
wywierać wpływ po angielsku : lobby
wzrost gospodarczy po angielsku : economic growth
wzrost inflacji po angielsku : inflationary expansion
zadłużenie publiczne po angielsku : national debt
zagraniczne media po angielsku : overseas media
zależny od kredytu po angielsku : credit-led
zamrozić płace po angielsku : freeze wages
zapoczątkować [coś] po angielsku : usher in [sth]
zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego po angielsku : public sector borrowing requirement
zapotrzebowanie na [coś] po angielsku : need for [sth]
zarządzanie popytem po angielsku : demand management
zasoby finansowe po angielsku : funding
zaspokoić potrzeby konsumentów po angielsku : satisfy consumer wants
zdecydowany wzrost po angielsku : robust rise
zimne danie po angielsku : cold meal
zimny posiłek po angielsku : cold meal
zmniejeszanie się po angielsku : contraction
zmniejszać po angielsku : cut back
zmniejszać konkurencję na rynku po angielsku : crowd out competition
zmniejszenie się aktywności gospodarczej po angielsku : downturn
zrównoważony budżet po angielsku : balanced budget
zrównoważyć budżet po angielsku : balance a budget
związki chemiczne po angielsku : chemicals
zwiększenie inflacji po angielsku : growth in inflation
zwiększyć [coś] po angielsku : ramp [sth] up
  Langol.pl