langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] po angielsku : [some contract] binds the parties to [sth]
[jakieś wydarzenie] jest ustalone na [jakąś datę] po angielsku : [some event] is set for [some date]
[jakieś] prawo jest nieważne po angielsku : [some] law is void
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] po angielsku : [some] law is binding for [sb]
[jakieś] rozporządzenie zakazuje [czegoś] po angielsku : [some] ordinance bans [sth]
[jakiś przepis prawny] reguluje [coś] po angielsku : [some provision of law] governs [sth]
[zrobić coś] w [czyimś] imieniu po angielsku : [do sth] in [sb's] name
adwokat z urzędu po angielsku : legal aid
anulować [coś] po angielsku : invalidate [sth]
anulować [jakąś umowę] po angielsku : rescind [some contract]
aprobować [coś] po angielsku : sanction [sth]
bez udziału sądu po angielsku : out of court
budzący wątpliwości po angielsku : surreptitious
być odpowiedzialnym za [coś] po angielsku : be liable for [sth]
być uchwalonym przez [jakąś władzę ustawodawczą] po angielsku : pass [some legislature]
być związanym umową po angielsku : be held to a contract
czynności wynikające z [jakiejś] umowy po angielsku : performances under [some] contract
czynsz dzierżawny w wysokości [x] rocznie po angielsku : ground rent of [x] per annum
dać [komuś] łapówkę po angielsku : bribe [sb]
dający się wywnioskować po angielsku : implied
data pakowania po angielsku : date marking
data wymaganej płatności po angielsku : due date for payment
deklaracja woli po angielsku : declaration of intent
dobrowolny kodeks handlowy po angielsku : voluntary code of trading practices
dobrowolny kodeks postępowania po angielsku : voluntary code
dokonywać podziału [czegoś] po angielsku : distribute [sth]
dorobić się na oszustwie po angielsku : make a fortune by deception
dyrektywa na [jakiś temat] po angielsku : directive on [some subject]
działać w dobrej wierze po angielsku : act in a bona fide manner
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] po angielsku : act in compliance with [some law]
egzekwować [coś] po angielsku : enforce [sth]
eksmitować [kogoś] z [kądś] po angielsku : evict [sb] from [sth]
ekspertyza własności po angielsku : survey of a property
fałszować [coś] po angielsku : forge [sth]
fałszywe pozory po angielsku : false pretences
główny podejrzany w [jakiejś sprawie] po angielsku : prime suspect in [some case]
główny podejrzany w tej sprawie po angielsku : the prime suspect in the case
głosować w [czyimś] imieniu po angielsku : vote for [sb]
gwarantować [coś] po angielsku : provide for [sth]
honorarium autorskie po angielsku : loyalty
interes publiczny po angielsku : public interest
kara konwencjonalna po angielsku : liquidated damages
kara pieniężna po angielsku : fine
kara pieniężna po angielsku : forfeiture
kara umowna po angielsku : contractual penalty
klauzula o karze umownej po angielsku : penalty clause
klauzula zwalniająca od zobowiązania po angielsku : escape clause
kodeks postępowania po angielsku : code of practice
kompetencja sądu po angielsku : jurisdiction
kontrakt wchodzi w życie po angielsku : contract enters into effect
łamać prawo po angielsku : break the law
łatwo się sprzedający po angielsku : merchantable
ława przysięgłych po angielsku : jury
ława przysięgłych po angielsku : jury
ława przysięgłych składa się z [x] osób po angielsku : jury consists of [x] persons
ścigać sądownie po angielsku : prosecute
lobbować o zmianę w prawie po angielsku : lobby for legislative change
żądanie zapłaty po angielsku : request for payment
mieć zaległości płatnicze po angielsku : be in arrears with payments
mocno utwierdzone zdanie o [czymś] po angielsku : strongly-held views on [sth]
nadający się do [czegoś] po angielsku : fit for [sth]
nadużycie zaufania po angielsku : breach of trust
nakaz administracyjny po angielsku : administration order
nakaz sądowy po angielsku : writ
nakaz sądowy po angielsku : injunction
nakaz stawiennictwa po angielsku : summons
nakazywać [coś] po angielsku : impose [sth]
nakazywać [coś] po angielsku : prescribe [sth]
nakładać [coś] po angielsku : impose [sth]
należeć do [kogoś] po angielsku : belong to [sb]
nałożyć karę na [kogoś] po angielsku : levy penalty against [sb]
naprawić usterkę po angielsku : remedy a defect
naruszenie [czyichś praw | umowy] po angielsku : infringement of [sb's rights | an agreement]
naruszenie obowiązku po angielsku : breach of duty
naruszenie praw autorskich po angielsku : piracy
naruszenie warunków umowy po angielsku : breach of contract
naruszyć [coś] po angielsku : violate [sth]
naruszyć [czyjeś] prawa po angielsku : infringe [sb's] rights
naruszyć ducha umowy po angielsku : betray the spirit of the contract
nie podporządkować się [jakiemuś prawu] po angielsku : fail to comply with [some law]
nie posiadający mocy prawnej po angielsku : null and void
nie przyznać się do winy po angielsku : plead "not guilty"
nie przyznać się do zarzutu o [coś] po angielsku : plead "not guilty" to charges of [sth]
nie uiszczać należności po angielsku : default
niejednoznaczności w prawie po angielsku : ambiguities in the legislation
nieuczciwy sprzedawca po angielsku : rogue trader
nieuprawniony do [czegoś] po angielsku : ineligible to [sth]
niezdatny do [czegoś] po angielsku : unfit for [sth]
normy bezpieczeństwa po angielsku : safety standards
ochrona danych po angielsku : data protection
ochrona praw konsumenta po angielsku : consumer protection
oddać pieniądze w ciągu [x] lat po angielsku : repay the money within [x] years
oddalić powództwo z powodu braku dowodów po angielsku : reject a suit on grounds of insufficient evidence
odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa po angielsku : applicable [for some case] provisions of law
odpowiedzialność za cudze czyny po angielsku : vicarious liability
ogłoszenie upadłości po angielsku : bankruptcy order
okoliczności łagodzące po angielsku : extenuating circumstances
okoliczności łagodzące po angielsku : mitigating circumstances
okraść [kogoś] z [czegoś] po angielsku : defraud [sb] of [sth]
oświadczenie pod przysięgą po angielsku : affidavit
oświadczenie woli po angielsku : declaration of intent
opłata licencyjna po angielsku : loyalty
opuścić [coś] po angielsku : vacate [sth]
oskarżać [kogoś] o [coś] po angielsku : accuse [sb] of [sth]
osoba prawna po angielsku : legal entity
osobowość prawna po angielsku : legal personality
otoczenie prawne po angielsku : legal environment
otrzymać sądowe uznanie upadłości po angielsku : receive an adjudication in bankruptcy
otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie po angielsku : be served a summons to appear in court
pełnomocnictwo po angielsku : power of attorney
pisemne zobowiązanie po angielsku : written undertaking
podejrzewać [kogoś] o [zrobienie czegoś] po angielsku : suspect [sb] of [doing sth]
podlegać przepisom [jakiejś ustawy] po angielsku : be subject to provisions of [some act]
podlegający karze po angielsku : punishable
podporządkować się [czemuś] po angielsku : obey to [sth]
podporządkowanie się [czemuś] po angielsku : compliance with [sth]
podstępne wyłudzenie po angielsku : subreption
pogwałcenie praw obywatelskich po angielsku : civil rights violation
pogwałcić [coś] po angielsku : violate [sth]
pojedyncza osoba prawna po angielsku : corporation sole
poświadczony przez notariusza po angielsku : authenticated by a notary public
poświadczyć urzędowo po angielsku : authenticate
ponosić odpowiedzialność za [coś] po angielsku : bear a liability for [sth]
porządek hierarchiczny po angielsku : pecking order
posądzać [o coś] po angielsku : impute [sth]
postanowienia umowy po angielsku : contractual provisions
postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości po angielsku : bankruptcy order
postępowanie sądowe po angielsku : proceedings
powstrzymywać [kogoś] przed [zrobieniem czegoś] po angielsku : restrain [sb] from [doing sth]
pozbawienie prawa po angielsku : forfeiture
pozwać [kogoś] po angielsku : sue [sb]
pozwać [kogoś] o odszkodowanie w wysokości [x] po angielsku : sue [sb] for [x] in damages
praktyka handlowa po angielsku : business practice3
praktykować [coś] po angielsku : excercise [sth]
prawo autorskie po angielsku : copyright
prawo cywilne po angielsku : civil law
prawo dzierżawy po angielsku : leasehold right
prawo handlowe po angielsku : commercial law
prawo obligacyjne po angielsku : law of contract
prawo spółek po angielsku : company law
prawo stanowi, że [coś] po angielsku : law stipulates that [sth]
prawo zobowiązaniowe po angielsku : law of contract
prawo zwyczajowe po angielsku : common law
prawo zwyczajowe po angielsku : customary law
proces rozwodowy po angielsku : divorce proceedings
proces sądowy po angielsku : lawsuit
proces sądowy po angielsku : proceedings
proces sądowy po angielsku : litigation
prowadzić dochodzenie po angielsku : investigate
prowadzić śledztwo po angielsku : investigate
przeczesywać tysiące dokumentów po angielsku : comb through thousands of documents
przedstawić [coś] jako dowód po angielsku : submit [sth] as proof
przedstawienie dowodu w sądzie po angielsku : presentation of evidence in court
przekazanie do rozpatrzenia po angielsku : referral
przekraczać kompetencje po angielsku : act ultra vires
przekraczać termin na [coś] po angielsku : exceed a deadline for [sth]
przekupić [kogoś] po angielsku : bribe [sb]
przeniesienie tytułu własności po angielsku : conveyancing of the property
przeprowadzić ślectwo w [jakiejś] sprawie po angielsku : investigate [some] case
przesłuchanie świadka po angielsku : cross examination of a witness
przesłuchanie świadków przez sędziego po angielsku : hearing
przesłuchanie wstępne po angielsku : committal proceedings
przestępcy komputerowi po angielsku : cyber criminals
przestępstwo urzędnicze po angielsku : white-collar crime
przestrzegać [czegoś] po angielsku : obey to [sth]
przestrzegać [jakiegoś prawa] po angielsku : comply with [some law]
przewidziany przez prawo po angielsku : statutory
przychylić się do [czegoś] po angielsku : consent to [sth]
przygotować [coś] po angielsku : draw up [sth]
przygotować umowę po angielsku : draw up a contract
przyznawać [coś] [komuś] po angielsku : award [sb] [sth]
radca prawny po angielsku : counsel
regulacje prawne w handlu po angielsku : regulation of trade
rekompensata za [coś] po angielsku : refund on [sth]
robić więcej niż tego wymagają przepisy prawne po angielsku : go beyond what the legislation demands
rozpatrywanie przez sąd po angielsku : adjudication
rozporządzenie zarządu miasta po angielsku : city ordinance
rozprawa sądowa po angielsku : hearing
rozprawa wstępna po angielsku : committal proceedings
rozstrzygnąć spór polubownie po angielsku : settle the difference out of court
rozwiązać kontrakt po angielsku : rescind a contract
rynek wewnętrzny po angielsku : domestic market
rzecznik praw obywatelskich po angielsku : ombudsman
sąd apelacyjny po angielsku : appellate court
sąd polubowny po angielsku : arbitration
sąd wojskowy po angielsku : military tribunal
sędzia przysięgły po angielsku : juror
sala sądowa po angielsku : courtroom
sankcjonować [coś] po angielsku : sanction [sth]
skazać [kogoś] na dożywocie po angielsku : sentence [sb] to life in prison
skierowanie do rozpatrzenia po angielsku : referral
skonfiskować [czyjąś] własność po angielsku : seize [sb's] property
spór sądowy po angielsku : litigation
spełnić [coś] po angielsku : fulfil [sth]
spłacić [długi] po angielsku : discharge [debts]
sporządzić [coś] po angielsku : draw up [sth]
sporządzić [coś] w dwóch egzemplarzach po angielsku : draw up [sth] in duplicate
sporządzić umowę po angielsku : draw up a contract
sprawa sądowa po angielsku : lawsuit
sprawa sądowa o [coś] po angielsku : lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy po angielsku : lawsuit for breach of contract
sprawować [coś] po angielsku : excercise [sth]
sprawować kontrolę nad [czymś] po angielsku : excercise control over [sth]
sprzedać [coś] posługując się oszustwem po angielsku : sell [sth] under false pretences
sprzedaż nieruchomości po przejęciu jej jako zastaw po angielsku : foreclosure sale
stawienie się w sądzie po angielsku : court appearance
symboliczna kwota czynszu po angielsku : peppercorn rent
szpiegostwo przemysłowe po angielsku : industrial espionage
trwające postępowanie sądowe po angielsku : pending litigation
uczciwa konkurencja po angielsku : fair trading
uczciwa konkurencja po angielsku : fair competition
udzielać pełnomocnictwa po angielsku : authorize
ukarać [kogoś] grzywną po angielsku : fine [sb]
ukarać [kogoś] mandatem po angielsku : fine [sb]
układające się strony po angielsku : contracting parties
umawiające się strony po angielsku : contracting parties
umowa dżentelmeńska po angielsku : gentlemen's agreement
umowa inwestycyjna po angielsku : investment agreement
umowa jest niejednoznaczna po angielsku : agreement is ambiguous
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] po angielsku : make [some contract] voidable if [sth]
unieważniać [coś] po angielsku : invalidate [sth]
uniewinnić [kogoś] od [jakichś] zarzutów po angielsku : acquit [sb] of [some] charges
uniknąć [czegoś] po angielsku : avoid [sth]
upoważnić pełnomocnika po angielsku : authorize a proxy
upoważniony pracownik firmy po angielsku : authorized company officer
uprawniać [kogoś] do [czegoś] po angielsku : entitle [sb] to [sth]
uprawniony do [czegoś] po angielsku : eligible to [sth]
uprzywilejowany wierzyciel po angielsku : preferential creditor
ustalić [coś] po angielsku : establish [sth]
ustalić okoliczności sprawy po angielsku : establish the facts of the case
ustanawiać [jakieś reguły] po angielsku : lay down [some rules]
ustawodawstwo zostało uchwalone przez senat po angielsku : legislation passed the senate
utracić [coś] z przyczyn prawnych po angielsku : forfeit [sth]
uwierzytelnić oświadczenia po angielsku : certify affidavits
uwzględnić okoliczności łagodzące po angielsku : consider mitigating circumstances
uznać [kogoś] za winnego popełnienia [czegoś] po angielsku : find [sb] guilty of [sth]
uzyskać patent na [coś] po angielsku : take out a patent for [sth]
w celu [zrobienia czegoś] po angielsku : in order to [do sth]
w dobrej wierze po angielsku : bona fide
warunki gwarancji po angielsku : terms of the warranty
wchodzić w życie po angielsku : come into effect
we właściwym czasie po angielsku : in due course
wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie po angielsku : subpoena [sb] to make a court appearance
wezwać do przedstawienia [czegoś] po angielsku : subpoena [sth]
wezwanie do stawienia się po angielsku : summons
władza ustawodawcza po angielsku : legislature
właściciel wynajmowanej nieruchomości po angielsku : landlord
właścicielka wynajmowanej nieruchomości po angielsku : landlady
wnieść apelację po angielsku : file an appeal
wnieść oskarżenie po angielsku : file charges
wnieść oskarżenie przeciwko [komuś] o [coś] po angielsku : prosecute [sb] for [sth]
wnieść poprawki do [czegoś] po angielsku : amend [sth]
wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych] po angielsku : amend [some law]
wnieść sprawę do sądu po angielsku : file a lawsuit
wniosek o ogłoszenie upadłości po angielsku : bankruptcy petition
wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie po angielsku : patent pending
wnosić apelację po angielsku : appeal
wnosić oskarżenie po angielsku : prosecute
wprowadzać [coś] po angielsku : impose [sth]
wprowadzać [coś] w życie po angielsku : enforce [sth]
wprowadzać zakaz [czegoś] po angielsku : impose a ban on [sth]
wprowadzenie w błąd po angielsku : deception
wprowadzenie w błąd po angielsku : misrepresentation
wtrącić do więzienia po angielsku : imprison
wycofać się z umowy po angielsku : withdraw from a contract
wyeliminować konkurencję po angielsku : run competitors out of business
wykonywać [coś] po angielsku : excercise [sth]
wyłudzić od [kogoś] pieniądze po angielsku : cheat [sb/him] out of [sb's/his] money
wyrok więzienia po angielsku : custodial sentence
wystarczający dowód po angielsku : admissible evidence
wytoczyć [komuś] proces po angielsku : sue [sb]
wywiązać się z [czegoś] po angielsku : fulfil [sth]
z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń po angielsku : errors and omissions excepted
z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń po angielsku : E & OE
zabezpieczyć [kogoś] przed [czymś] po angielsku : safeguard [sb] from [sth]
zabronić [czegoś] po angielsku : ban [sth]
zakaz sądowy po angielsku : injunction
zakazać [czegoś] po angielsku : ban [sth]
zalecać [coś] po angielsku : prescribe [sth]
zalegać z płatnościami po angielsku : be in default with payments
zaległości płatnicze po angielsku : arrears
zamknąć [kogoś] po angielsku : bang [sb] up
zamknąć w więzieniu po angielsku : imprison
zapewniać [coś] po angielsku : provide for [sth]
zaprzysięgać kogoś po angielsku : administer an oath
zaprzysiężyć [świadka] po angielsku : swear in [a witness]
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] po angielsku : order an investigation of [some case]
zarzucać [coś] po angielsku : impute [sth]
zarzut stawiany [komuś] po angielsku : allegation against [sb]
zarzuty oszustwa po angielsku : charges of fraud
zarzuty stawiane [komuś] po angielsku : allegations against [sb]
zasady uczciwej konkurencji po angielsku : fair trading practices
zaskarżalna działalność po angielsku : actionable activity
zastaw nieruchomości po angielsku : charge on a property
zatwierdzić [coś] po angielsku : sanction [sth]
zbadać [coś] po angielsku : examine [sth]
zbiorowa osoba prawna po angielsku : corporation aggregate
zdatny do [czegoś] po angielsku : fit for [sth]
zestawienie majątkowe na temat [czegoś] po angielsku : statement of affairs regarding [sth]
zeznanie pod przysięgą po angielsku : testimony under oath
zgodnie z procedurą po angielsku : in due course
zgodnie z przepisami prawa po angielsku : in the manner prescribed by law
zgodność z [czymś] po angielsku : compliance with [sth]
zgodzić się [na coś] po angielsku : consent to [sth]
złamać prawo po angielsku : break the law
złamanie [czyichś praw | umowy] po angielsku : infringement of [sb's rights | an agreement]
złożyć apelację po angielsku : appeal
złożyć apelację w [jakiejś] sprawie po angielsku : appeal [some] case
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości po angielsku : file for bankruptcy
złożyć wniosek patentowy na [coś] po angielsku : apply for a patent on [sth]
zmodyfikować [coś] po angielsku : amend [sth]
zniesławienie [kogoś] po angielsku : slander against [sb]
zobowiązania wynikające z umowy po angielsku : contractual duties
zrzec się po angielsku : waive
zwolnić [coś] po angielsku : vacate [sth]
zwrócić pieniądze całkowicie po angielsku : refund money in full
zwrot pieniędzy po angielsku : refund
zwyczaje handlowe po angielsku : business practice
  Langol.pl