langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie

Praca, zatrudnienie, wykształcenie

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[jakiś produkt] ma roczną gwarancję po angielsku : [some product] has one-year warranty
[x]dniowy urlop po angielsku : [x] day leave
absolwent szkoły po angielsku : school leaver
absolwent szkoły po angielsku : graduate
agencja organizacji staży po angielsku : placement agency
application form po angielsku : formularz podania
automatyczna podwyżka po angielsku : increment
awansować [kogoś] po angielsku : promote [sb]
awansować na [jakieś stanowisko] po angielsku : be promoted to [some position]
badanie lekarskie po angielsku : physical examination
bezpieczeństwo pracy po angielsku : job security
bezrobocie strukturalne po angielsku : structural unemployment
biuro pośrednictwa pracy po angielsku : job centre
biuro pośrednictwa pracy po angielsku : employment agency
biuro pośrednictwa pracy po angielsku : employment office
bonus motywacyjny po angielsku : incentive bonus
brak współpracy po angielsku : non-cooperation
być bez pracy po angielsku : be out of work
być żywo [czymś] zainteresowanym po angielsku : be keenly interested in [sth]
być na okresie próbnym po angielsku : be on a probation
być na okresie próbnym po angielsku : be on trial
być na zasiłku po angielsku : be on the dole
być na zwolnieniu lekarskim po angielsku : be on sick leave
być odpowiedzialnym za [coś] po angielsku : be responsible for [sth]
być poinstruowanym o [czymś] po angielsku : be instructed on [sth]
być w trakcie okresu wypowiedzenia po angielsku : serve notice period
być zadowolonym z dobrze wykonanej pracy po angielsku : be satisfied with good work
być zatrudnionym w [jakiejś firmie] po angielsku : be employed at [some company]
być zwolnionym po angielsku : be dismissed
być zwolnionym po angielsku : be fired
być zwolnionym po angielsku : be laid off
cena [czegoś] spadnie po angielsku : price [of sth] will fall
coroczna ocena wyników pracy pracowników po angielsku : annual appraisal on the job performance of employees
dać [komuś] wypowiedzenie po angielsku : give [sb] notice
dać ogłoszenie o wakacie po angielsku : advertise the vacancy
dać ogłoszenie o wolnym etacie po angielsku : advertise the vacancy
dać wykład po angielsku : give a lecture
dać za wygraną po angielsku : back down
dbać o [czyjeś] interesy po angielsku : look after the welfare of [sb]
definicja celów po angielsku : goal definition
demokracja przemysłowa po angielsku : industrial democracy
dobrowolne zwolnienie po angielsku : voluntary redundancy
dodatek drożyźniany po angielsku : cost-of-living allowance
dodatek drożyźniany po angielsku : cost-of-living adjustment
dodatkowa płaca za pracę na innej zmianie po angielsku : additional shift pay
dodatkowe kwalifikacje po angielsku : further qualifications
dodatkowe świadczenie socjalne po angielsku : fringe benefit
domagać się wyjaśnień po angielsku : demand an explanation
drenaż mózgów po angielsku : brain drain
duża fluktuacja zatrudnienia po angielsku : high turnover among staff
dyskryminowanie kobiet po angielsku : discrimination aganst women
dyskryminowanie mężczyzn po angielsku : discrimination against men
dział personalny po angielsku : personnel department
dzień ustawowo wolny od pracy po angielsku : bank holiday
dzień ustawowo wolny od pracy po angielsku : public holiday
dzień ustawowo wolny od pracy po angielsku : national holiday
dzień wolny po angielsku : day off
dzielenie etatu po angielsku : job-sharing
firma pośrednictwa pracy po angielsku : employment agency
fluktuacja siły roboczej po angielsku : labor turnover
formularz podaniowy po angielsku : application form
fundusz emerytalny po angielsku : pension fund
fundusz reprezentacyjny po angielsku : expense account
godziny urzędowania po angielsku : business hours
godziny urzędowania po angielsku : office hours
grupa zawodowa po angielsku : professional group
gwarantować zatrudnienie po angielsku : secure employment
hojna odprawa wielkości [x] po angielsku : golden handshake of [x]
hojna odprawa wysokości [x] po angielsku : golden parachute of [x]
indywidualny system emerytalny po angielsku : private pension scheme
instruować o [czymś] po angielsku : instruct on [sth]
jako wolny strzelec po angielsku : freelance
kadry kierownicze po angielsku : executive cadres
kandydat składający podanie po angielsku : applicant
kierowniczy po angielsku : managerial
klauzula arbitrażowa po angielsku : arbitration clause
kordon pikietujących po angielsku : picket line
koszty osobowe po angielsku : staff costs
koszty pośrednie pracy po angielsku : indirect labor
koszty pracy po angielsku : labor costs
koszty robocizny po angielsku : labor costs
krótka przerwa po angielsku : brisk break
kształcić się na [prawnika] po angielsku : train as [a lawyer]
kursy utrwalające wiedzę po angielsku : refresher course
kwalifikacje zawodowe po angielsku : professional qualifications
list referencyjny po angielsku : letter of recommendation
lista kandydatów drugiego etapu rekrutacji po angielsku : short-list
łowca głów po angielsku : head hunter
środki dyscyplinarne po angielsku : disciplinary measure
święto państwowe po angielsku : bank holiday
święto państwowe po angielsku : national holiday
żądanie płacowe po angielsku : wage claim
żądanie płacowe po angielsku : wage demand
mediacja pomiędzy [x] i [y] po angielsku : mediation between [x] and [y]
mieć mało szacunku dla [kogoś] po angielsku : have little esteem for [sb]
mieć wypadek w pracy po angielsku : have an accident at work
miesięczna ilość [czegoś] po angielsku : monthly amount of [sth]
miesięczna pensja netto po angielsku : net monthly salary
miesięczne wynagrodzenie po angielsku : monthly salary
minimalna stawka płacy po angielsku : minimum rate of pay
mobilność pracy po angielsku : labor mobility
mobilność siły roboczej po angielsku : labor mobility
motywacja pracowników po angielsku : employee motivation
na zlecenie po angielsku : freelance
napięcie nerwowe po angielsku : nervous strain
napięcie nerwowe z powodu [x] po angielsku : nervous strain of [x]
narodowe ubezpieczenie zdrowotne po angielsku : national health insurance
naturalne ubytki pracowników po angielsku : natural wastage
nauka zawodu po angielsku : apprenticeship
negocjacje nie powiodły się po angielsku : negotiations failed
negocjacje płacowe po angielsku : wage bargaining
negocjacje w sprawie układu zbiorowego po angielsku : collective bargaining
negocjacje załamały się po angielsku : bargaining broke off
niebezpieczne warunki pracy po angielsku : dangerous working conditions
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] po angielsku : vacant job of [manager]
nieuzasadnione zwolnienie po angielsku : unjustified dismissal
niewdzięczna praca po angielsku : menial labor
niewolnicza praca po angielsku : menial labor
niezagrożone stanowisko pracy po angielsku : secure job
niezależne związki zawodowe po angielsku : independent unions
nowe stanowiska pracy po angielsku : new job openings
objąć [jakieś stanowisko pracy] po angielsku : fill [some job position]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] po angielsku : fill [some job position]
ocena [czegoś] po angielsku : evaluation of [sth]
ocena kandydatów po angielsku : assessment of applicants
ocena pracownika po angielsku : appraisal
ocena pracy po angielsku : job evaluation
odliczenia od pensji po angielsku : deductions from wages or salaries
odliczenia ustawowe od pensji po angielsku : statutury deductions from pay
odpowiadać [przed kimś] po angielsku : be responsible to [sb]
odpowiadać za [coś] po angielsku : be responsible for [sth]
ogłoszenia drobne po angielsku : classified
ogłoszenia drobne po angielsku : classified ads
okres wypowiedzenia po angielsku : period of notice
osiągnąć wiek emerytalny po angielsku : reach retirement age
osoba bez pracy po angielsku : jobless person
osoba doświadczona po angielsku : experienced person
osoba samozatrudniona po angielsku : self-employed person
otrzymywać najniższe wynagrodzenie po angielsku : rank lowest on pay scales
pasek płacowy po angielsku : payslip
pełne zatrudnienie po angielsku : full employment
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] po angielsku : full-time position at [X company]
pensja podstawowa po angielsku : basic salary
pensja podstawowa na poziome [x] po angielsku : basic salary of [x]
personel biura po angielsku : office staff
personel kierowniczy po angielsku : executive personnel
personel tymczasowy po angielsku : temporary staff
pikietować bramę po angielsku : picket the gate
pismo nominacyjne po angielsku : letter of appointment
płaca brutto po angielsku : gross salary
płaca minimalna po angielsku : minimum wage
płaca podstawowa po angielsku : basic wage
płaca podstawowa po angielsku : basic salary
płaca według kompetencji po angielsku : merit pay
płaca za godziny nadliczbowe po angielsku : overtime pay
płaca zaległa po angielsku : back pay
płaca zasadnicza po angielsku : basic salary
płace indeksowane po angielsku : index-linked wages
płacić w systemie akordowym po angielsku : pay on a piece rate basis
plik komputerowy po angielsku : computer file
płynne bezrobocie po angielsku : frictional unemployment
podaż siły roboczej po angielsku : labor supply
podanie o pracę po angielsku : job application
podanie o pracę po angielsku : application form
podebrać pracownika po angielsku : poach a worker
podjąć działania dyscyplinarne po angielsku : take disciplinary actions
podjąć środki, żeby [coś zrobić] po angielsku : take measures to [do sth]
podwójna stawka po angielsku : double time
polityka równouprawnienia zawodowego po angielsku : equal oportunity employment policy
pomoc sekretarska po angielsku : secretarial help
ponowne szkolenie pracowników po angielsku : labor retraining
ponownie zatrudnić po angielsku : re-employ
poprosić o podwyżkę po angielsku : ask for a rise
postępowanie rozjemcze po angielsku : conciliation
potencjał na [coś] po angielsku : potential for [sth]
powoływać na [członka zarządu] po angielsku : appoint to [the board of managers]
praca biurowa po angielsku : clerical work
praca biurowa po angielsku : office work
praca dorywcza po angielsku : irregular work
praca na budowie po angielsku : job at a building site
praca na zlecenie po angielsku : freelance
praca w godzinach nadliczbowych po angielsku : overtime work
pracownicy fizyczni po angielsku : wage-earning workers
pracownicy sezonowi po angielsku : seasonal workers
pracownik fizyczny po angielsku : labourer
pracownik fizyczny po angielsku : blue-collar worker
pracownik z długim stażem po angielsku : long-service employer
pracujący na własny rachunek po angielsku : self-employed
pracujący w domu po angielsku : home-worker
praktyczne przekazywanie umiejętności po angielsku : personal skills instruction
prawa pracujących matek po angielsku : maternity rights
premia bożonarodzeniowa po angielsku : Christmas bonus
premia produkcyjna po angielsku : production bonus
procedura składania skarg po angielsku : grievance procedure
proces decyzyjny dotyczący produkcji po angielsku : manufacturing decision-making process
program równouprawnienia zawodowego po angielsku : equal oportunity employment program
program zaangażowania pracowników po angielsku : employee involvement program
programista na zlecenie po angielsku : freelance programmer
prowadzić negocjacje po angielsku : bargain
przedstawiciel załogi z ramienia związków po angielsku : shop steward
przejść na emeryturę po angielsku : retire
przejść na zasiłek po angielsku : go on the dole
przepisy o zdrowiu publicznym po angielsku : public health regulations
przepisy wewnętrzne po angielsku : internal regulations
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną po angielsku : interview
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem po angielsku : interview an applicant
przerwa w negocjacjach po angielsku : cooling-off period
przygotowanie do zawodu po angielsku : background
przyjemne środowisko pracy po angielsku : pleasant work environment
przymusowy urlop bezpłatny po angielsku : lay-off
pułap płacowy po angielsku : wage ceiling
równa płaca po angielsku : equal pay
równe szanse po angielsku : equal oportunity
redukcja miejsc pracy po angielsku : redundancy
renta inwalidzka po angielsku : disability pension
renta wypłacana przez pracodawcę po angielsku : company pension
robocizna bezpośrednia po angielsku : direct labor
roczna ilość [pieniędzy] po angielsku : yearly amount of [money]
rokowania zbiorowe po angielsku : collective bargaining
roszczenia płacowe po angielsku : wage claims
rotacja na stanowiskach pracy po angielsku : job rotation
rozmowa kwalifikacyjna po angielsku : interview
rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem po angielsku : interview with applicant
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] po angielsku : commence employment with [some firm]
rozstrzygać po angielsku : settle
ruchomy czas pracy po angielsku : flexitime
rynek pracy po angielsku : labor market
sąd arbitrażowy po angielsku : arbitration
sąd nakazał, że [coś] po angielsku : the court ruled that [sth]
sankcje dyscyplinarne po angielsku : disciplinary sanctions
sektor usług po angielsku : service sector
siła przetargowa po angielsku : bargaining power
siła robocza [kraju] po angielsku : labour force [of a country]
skala indeksacji płac po angielsku : wage indexation scale
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] po angielsku : apply for [some job position]
składka emerytalna po angielsku : superannuation
składka na ubezpieczenie społeczne po angielsku : national insurance contribution
składki związkowe po angielsku : union dues
skuteczne narzędzie do [robienia czegoś] po angielsku : effective tool in [doing something]
spór kompetencyjny po angielsku : demarcation dispute
spór kompetencyjny dotyczący [czegoś] po angielsku : demarcation dispute regarding [sth]
spór pracowniczy po angielsku : labor dispute
spory pracownicze po angielsku : labor disputes
sprawdzić kandydata po angielsku : screen a candidate
stała nieobecność po angielsku : absenteeism
stała praca po angielsku : permanent job
staż pracy po angielsku : seniority
stół negocjacyjny po angielsku : negotiation table
stanowisko kierownicze po angielsku : managerial position
starać się o pracę po angielsku : apply for a job
stawiać trudne warunki po angielsku : drive a hard bargain
stawka godzinowa po angielsku : hourly rate
stawka zryczałtowana po angielsku : flat rate
stopa zatrudnienia po angielsku : employment rate
stosunki między pracodawcami a pracownikami po angielsku : industrial relations
straj generalny po angielsku : general strike
strajk generalny po angielsku : all-out strike
strajk okupacyjny po angielsku : sit-in
strajk powszechny po angielsku : all-out strike
strajk solidarnościowy po angielsku : secondary picketing
strajk solidarnościowy po angielsku : secondary boycott
strajk w wybranych miejscach po angielsku : selective strike
strajk włoski po angielsku : go-slow strike
struktura organizacyjna po angielsku : organizational structure
studium przypadku po angielsku : case study
system emerytalny po angielsku : pension scheme
system emerytalny po angielsku : pension plans
system sugestii po angielsku : suggestion scheme
system wypłat za chorobowe po angielsku : sick-pay scheme
system wypłat za chorobowe po angielsku : sick pay plan
szanse na [coś] po angielsku : prospects for [sth]
szeregowi członkowie po angielsku : rank and file
szkolenie poza pracą po angielsku : off-the-job training
szkolenie w miejscu pracy po angielsku : on the job training
szkolenie w zakresie zarządzania po angielsku : management training
szkolenie wprowadzające po angielsku : introduction training
szkolenie zawodowe po angielsku : professional training
szkolić wewnętrznie po angielsku : train internally
szkolić zewnętrznie po angielsku : externally
szukać porozumienia po angielsku : seek an agreement
test kwalifikacji po angielsku : aptitude test
test zdolności po angielsku : aptitude test
testy sprawdzania umiejętności po angielsku : skill tests
trybunał arbitrażowy po angielsku : arbitral tribunal
ubezpieczenia społeczne po angielsku : social insurance
ubezpieczenie społeczne po angielsku : national insurance
ubezpieczenie społeczne po angielsku : social security
ubiegać się o [jakieś stanowisko] po angielsku : apply for [some job position]
uczenie przez robienie po angielsku : learning-by-doing
uczyć o [czymś] po angielsku : instruct on [sth]
udział w zyskach po angielsku : profit-sharing
umowa o pracę po angielsku : employment contract
umowa o pracę po angielsku : labor contract
umowa o zakazie strajku po angielsku : no-strike deal
umowa trójstronna po angielsku : tripartite agreement
urlop chorobowy po angielsku : sick leave
urlop macierzyński po angielsku : maternity leave
urlop tacierzyński po angielsku : paternity leave
urlop wychowawczy po angielsku : paternal leave
ustalanie celów po angielsku : goal definition
ustawodawstwo pracy po angielsku : labour legislation
uzdolnienia aplikanta po angielsku : aplicant's aptitudes
uzdolnienia kandydata po angielsku : aplicant's aptitudes
uznanie za dobrze wykonaną pracę po angielsku : recognition for work well done
uznanie za jedynego przedstawiciela po angielsku : sole recognition
w niepełnym wymiarze godzin po angielsku : part-time
w pełnym wymiarze po angielsku : full time
w ramach umowy po angielsku : under contract
w uznaniu za [coś] po angielsku : in recognition for [sth]
wcześniejsze przejście na emeryturę po angielsku : early retirement
wewnętrzne szkolenie po angielsku : in-service training
wezwać do strajku po angielsku : call out a strike
widełki płacowe po angielsku : wage band
wiek emerytalny po angielsku : retirement age
wojujący związkowiec po angielsku : militant union member
wolne stanowisko pracy po angielsku : vacant position
wpajać [komuś] [coś] po angielsku : instill [sb] with [sth]
wpłaty na cele społeczne po angielsku : welfare contributions
wskaźnik absencji po angielsku : absenteeism rate
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] po angielsku : unemployment figures for [last year]
wygrzebać informację po angielsku : unearth information
wykształcenie i doświadczenie po angielsku : background
wykształcenie medyczne po angielsku : education in medicine
wykształcenie wyższe po angielsku : advanced education
wykwalifikowany technik po angielsku : skilled technician
wyższe żądania płacowe po angielsku : higher wage claims
wymagane wysokie zdolności manualne po angielsku : high manual dexterity required
wynagradzać [kogoś] za [coś] po angielsku : remunerate [sb] for [sth]
wynagrodzenie dodatkowe po angielsku : emolument
wynagrodzenie podstawowe po angielsku : basic salary
wynagrodzenie w czasie urlopu wychowawczego po angielsku : maternity pay
wyniki w pracy po angielsku : job performance
wypadek przy pracy po angielsku : industrial injury
wypadek przy pracy po angielsku : accident at work
wypełnić formularz podania po angielsku : fill out an application form
wypłata dla zwalnianych pracowników po angielsku : dismissal pay
wypłata za wyniki pracy po angielsku : payment by results
wypłata zaległej pensji po angielsku : back pay
wyrzucić [kogoś] z pracy po angielsku : fire [sb]
wyrzucić z pracy za [coś] po angielsku : fire for [sth]
wysłać [kogoś] na bezpłatny urlop po angielsku : lay off [sb]
wysłać CV po angielsku : submit a curriculum vitae
wysoka absencja po angielsku : high absenteeism
wysokie poczucie przynależności do [firmy] po angielsku : high sense of affiliation with [a company]
wyznaczyć osobę po angielsku : appoint a person
wzywać do [czegoś] po angielsku : call for [sth]
zadowolenie z pracy po angielsku : job satisfaction
zagłosować przeciwko [komuś] po angielsku : black [sb]
zagłosować przeciwko [komuś] po angielsku : blackball [sb]
zagrożenia dla zdrowia po angielsku : health hazards
zagrożenia dla zdrowia związane z [robieniem czegoś] po angielsku : health hazards involved in [doing sth]
zagrożenia pożarowe po angielsku : fire hazards
zajęcia nauczania zawodowego po angielsku : vocational instruction classes
zajmować [jakieś] stanowisko po angielsku : hold a position of [sth]
zakres czynności w pracy po angielsku : job description
zakres obowiązków po angielsku : job description
załamać się po angielsku : break down
załoga nie w pełni wykorzystana po angielsku : under-employed staff
zamrożenie płac po angielsku : wage freeze
zarządzanie relacjami po angielsku : relationship management
zasiłek macierzyński po angielsku : maternity benefits
zasiłek na koszty utrzymania po angielsku : cost of living allowance
zasiłek z opieki społecznej po angielsku : income support
zasiłek z opieki społecznej po angielsku : welfare benefits
zasiłki rodzinne po angielsku : family allowances
zasoby ludzkie po angielsku : human resources
zastąpić [kogoś] w pracy po angielsku : cover for [sb]
zatrudnić na wolne stanowisko po angielsku : fill a vacancy
zatrudnienie na okres próbny po angielsku : employment for a trial period
zatrudnienie sezonowe po angielsku : seasonal employment
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin po angielsku : full-time employment
zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin po angielsku : underemployed
zawierać umowę o naukę zawodu z [cieślą] po angielsku : indenture to [a carpenter]
zbojkotować [kogoś] po angielsku : black [sb]
zbojkotować [kogoś] po angielsku : blackball [sb]
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] po angielsku : aquire skills for [working in commerce]
zespół ekspertów po angielsku : panel of experts
zespół niezależnych ekspertów po angielsku : panel of independent experts
zezwolenie na odejście z pracy po angielsku : exit permit
zezwolenie na pracę po angielsku : work permit
zgodnie z [czymś] po angielsku : in accordance with [sth]
złe prowadzenie się po angielsku : misconduct
złożyć rezygnację po angielsku : submit a resignation
złożyć wypowiedzenie po angielsku : hand in one's notice
zmiana dzienna po angielsku : day shift
zmiana nocna po angielsku : night shift
zmiana od [x] do [y] po angielsku : [x] to [y] shift
zmniejszyć liczbę zatrudnionych po angielsku : reduce the number of staff
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] po angielsku : oust [sb] from [some position or some place]
zwalczać inflację po angielsku : combat inflation
związek zawodowy po angielsku : labor union
związek zawodowy po angielsku : craft union
związkowa reprezentacja pracowników po angielsku : worker representation
zwolnienie bez wypowiedzenia po angielsku : dismissal without notice
zwolnienie lekarskie po angielsku : sick leave
zwolnienie z pracy po angielsku : lay-off
  Langol.pl