langol.pl » Biznes » Podatki

Podatki

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[zrobić coś] w terminie po angielsku : [do sth] on time
account for [sth] po angielsku : wyjaśnić [coś]
akcyza od podatków mechanicznych po angielsku : vehicle excise duty
baza podatkowa po angielsku : tax base
czasowe zwolnienie podatkowe po angielsku : tax holiday
deklaracja podatkowa po angielsku : tax return
deklaracja podatkowa po angielsku : tax declaration
deklaracja podatkowa po angielsku : tax return
dochód brutto po angielsku : gross income
dochód podlegający opodatkowaniu po angielsku : taxable income
dochód z pracy po angielsku : earned income
dochody dorywcze po angielsku : casual earnings
dochody z inwestycji po angielsku : investment income
dochody z inwestycji po angielsku : portfolio income
dochody z lokat kapitałowych po angielsku : investment income
domagać się po angielsku : claim
dowód opłacenia podatku drogowego po angielsku : road fund licence
Izba Skarbowa po angielsku : Internal Revenue Service
jeden galon benzyny po angielsku : one gallon of gasoline
jednolity podatek od spadków i darowizn po angielsku : unified estate and gift tax
kara za [coś] po angielsku : penalty for [sth]
koszty prowadzenia działalności po angielsku : business expenses
kwalifikować się do [czegoś] po angielsku : qualify for [sth]
kwalifikować się do ulg podatkowych po angielsku : qualify for tax deductions
kwota wolna od podatku po angielsku : allowance
łącznie z podatkiem VAT po angielsku : VAT inclusive
świadczenia alimentacyjne po angielsku : alimony
świadczenia alimentacyjne po angielsku : maintenance payments
na określony czas po angielsku : for a specified period of time
na podstawie niektórych postanowień [jakiegoś] prawa po angielsku : under certain provisions of [some] law
nakładać [x] procentowy podatek na [coś] po angielsku : levy [x] percent tax on [sth]
nakładać ciężary po angielsku : burden
nie podlegający opodatkowaniu po angielsku : non-taxable
nieopodatkowany po angielsku : tax-exempt
nieruchomości, które zmieniają właściciela po angielsku : properties that change hands
nieujawniony dochód po angielsku : undisclosed income
niewykorzystana ulga podatkowa po angielsku : unused tax credit
niższa stawka podatkowa po angielsku : lower rate of taxes
obniżenie podatków po angielsku : tax break
obowiązujący od [1 lipca] po angielsku : effective [July 1]
odkrywać [coś] po angielsku : disclose [sth]
odpisy amortyzacyjne po angielsku : depreciation allowances
opłata skarbowa po angielsku : stamp duty
opodatkowanie bezpośrednie po angielsku : direct taxation
opodatkowanie od świadczeń po angielsku : benefit taxation
opodatkowanie pośrednie po angielsku : indirect taxation
opodatkowanie według zdolności płatniczej po angielsku : ability-to-pay taxation
otrzymać dochód z inwestycji w [coś] po angielsku : receive investment income on [sth]
płacić podatek od [czegoś] po angielsku : pay tax on [sth]
płatność netto po angielsku : net payment
pod pewnymi warunkami po angielsku : under certain conditions
podatek akcyzowy po angielsku : excise duty
podatek akcyzowy po angielsku : excise tax
podatek bezpośredni po angielsku : direct tax
podatek dochodowy po angielsku : income tax
podatek federalny po angielsku : federal tax
podatek majątkowy po angielsku : property tax
podatek miejscowy po angielsku : local taxation
podatek należny po angielsku : output tax
podatek naliczony po angielsku : input tax
podatek od dochodu firmy netto po angielsku : corporate income tax
podatek od nieruchomości po angielsku : property tax
podatek od nieruchomości po angielsku : property tax
podatek od osób prawnych po angielsku : corporation tax
podatek od transferu kapitału po angielsku : capital transfer tax
podatek od wartości dodanej po angielsku : value added tax
podatek od wynagrodzeń po angielsku : payroll tax
podatek od zysków kapitałowych po angielsku : capital gains tax
podatek pogłówny po angielsku : poll tax
podatek spadkowy po angielsku : inheritance tax
podatek spadkowy po angielsku : estate tax
podatek spadkowy po angielsku : death duty
podatek VAT po angielsku : value added tax
podatki pośrednie po angielsku : indirect taxes
podlegające odpisowi wydatki biznesowe po angielsku : deductible business expenses
podlegający ocleniu po angielsku : dutiable
podlegający odpisowi po angielsku : deductible
podlegający opodatkowaniu po angielsku : dutiable
podlegający opodatkowaniu po angielsku : chargeable
podlegający opodatkowaniu VAT po angielsku : liable to VAT
podlegający potrąceniu po angielsku : deductible
podlegający zwrotowi po angielsku : reclaimable
podwójne opodatkowanie po angielsku : double taxation
potrącać podatek od płac po angielsku : deduct tax from wages
progresywne stawki podatku po angielsku : progressive tax rates
przed opodatkowaniem po angielsku : pre-tax
przedpłata po angielsku : prepayment
przekroczyć [coś] o [x] procent po angielsku : exceed [sth] by [x] percent
ryczałt podatkowy po angielsku : flat rate allowance
składka na ubezpieczenie społeczne po angielsku : social security tax
składka na wypadek bezrobocia po angielsku : unemployment tax
stawka jednolita po angielsku : flat rate
stawka podstawowa po angielsku : basic rate
stawka stała po angielsku : flat rate
u źródła po angielsku : at source
uchylać się od [czegoś] po angielsku : evade [sth]
uchylać się od płacenia podatków po angielsku : evade taxes
udowodnić [coś] w drodze kontroli po angielsku : prove [sth] through an audit
ujawniać [coś] po angielsku : disclose [sth]
ulga małżeńska po angielsku : married couple's allowance
ulga osobista na dzieci po angielsku : personal allowance for children
ulga podatkowa po angielsku : tax credit
ulga podatkowa na dokształcenie po angielsku : training relief
ulga podatkowa w wysokości do [x] procent po angielsku : tax rebate of up to [x] percent
ulga podatkowa ze względu na hipotekę po angielsku : mortgage relief
ulga z tytułu wieku po angielsku : age-related allowance
unikać [czegoś] po angielsku : evade [sth]
uprawniony do [czegoś] po angielsku : entitled to [sth]
uprawniony do ulgi podatkowej po angielsku : entitled to tax relief
Urząd Skarbowy po angielsku : Inland Revenue
Urząd Skarbowy po angielsku : Internal Revenue Service
urzędnik podatkowy po angielsku : HM Inspector of Taxes
w naturze po angielsku : in kind
wprowadzić [x] procentową podwyżkę podatku na [coś] po angielsku : impose [x] percent tax increase on [sth]
wydatki handlowe po angielsku : business expenses
wydatki podlegające odliczeniu po angielsku : allowable expenses
wyższa stawka podatkowa po angielsku : higher rate of taxes
wyższy przedział podatkowy po angielsku : higher tax bracket
wymiar [jakiegoś] podatku po angielsku : [some] tax assessment
występować o zwrot po angielsku : reclaim
wytłumaczyć się z [czegoś] po angielsku : account for [sth]
z powodu [czegoś] po angielsku : due to [sth]
z VAT'em po angielsku : VAT inclusive
zachęta podatkowa po angielsku : tax incentive
zaliczka na podatek po angielsku : withholding tax
zaliczka na podatek od osób prawnych po angielsku : advance corporation tax
zapłacić podatek w terminie po angielsku : pay a tax on time
zdążyć ze [zrobieniem czegoś] po angielsku : [do sth] on time
złożyć zeznanie podatkowe po angielsku : file a tax return
zmieniać właściciela po angielsku : change hands
znaczek skarbowy po angielsku : stamp tax
zobowiązany do zapłaty podatku po angielsku : liable for tax
zwolnić [kogoś] z płacenia podatków po angielsku : exempt [sb] from paying taxes
zysk po opodatkowaniu po angielsku : after-tax profit
  Langol.pl