langol.pl » Biznes » Ogólne

Ogólne

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] z [czymś] są powiązane po angielsku : [sth] and [sth] are interlinked
[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów po angielsku : [some organization] is divided into [x] directorates
[robić coś] z powodzeniem po angielsku : be successful in [doing sth]
[zrobić coś] w normalnym trybie po angielsku : [do sth] in the ordinary course
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] po angielsku : [do sth] within a period ending not later than [some date]
[zrobić coś] w trybie przyspieszonym po angielsku : [do sth] by an emergency procedure
[zrobić coś] z wielkim wysiłkiem po angielsku : [do sth] with great effort
akceptować weksel po angielsku : accept a bill
biznes przez Internet po angielsku : e-business
dokonać niezbędnych zmian po angielsku : make necessary changes
dowolnego dnia po angielsku : on any day
firma przynosząca zyski po angielsku : profitable business
generować większy przychód niższym kosztem po angielsku : generate more revenue at a lower cost
klienci uzyskani z polecenia po angielsku : customers obtained through referrals
klienci z polecenia po angielsku : referred customers
klient przynoszący niskie dochody po angielsku : low-profitability client
kolebka innowacji po angielsku : a cradle of innovation
liczba zaokrąglona po angielsku : round number
ludzie biznesu po angielsku : business folk
świadczone usługi po angielsku : services provided
mieć trudności finansowe po angielsku : be in financial difficulties
odnośnie tego projektu po angielsku : with regard to this project
odstępstwo od [jakiejś zasady] po angielsku : departure from [some principle]
opinia publiczna po angielsku : Joe Public
osiągnąć zysk po angielsku : make a profit
osiągnąć zysk po angielsku : clean up
osiągnąć zysk po angielsku : achieve profit
pieniądze uzyskane z zagranicy po angielsku : money attracted from abroad
pieniądze w ramach łapówki po angielsku : hush money
pieniądze zarobione z wielkim wysiłkiem po angielsku : money earned with great effort
porównać [coś] z [czymś] po angielsku : compare [sth] to [sth]
porównać [coś] z [czymś] po angielsku : compare [sth] with [sth]
powracający problem po angielsku : recurring problem
powyżej parytetu po angielsku : above par
powyżej parytetu po angielsku : at a premium
przeciętny Kowalski po angielsku : Joe Bloggs
róznica zdań po angielsku : disagreement
rynek nieaktywny po angielsku : inactive market
strumień przychodów po angielsku : revenue stream
tak, żeby zapewnić [coś] po angielsku : in such manner as to ensure [sth]
to samo dotyczy [czegoś] po angielsku : the same applies to [sth]
towary przeznaczone do odsprzedaży po angielsku : goods held for resale
transakcja zagraniczna po angielsku : foreign transaction
transakcje po zamknięciu giełdy po angielsku : after hours trading
transakcje zagraniczne po angielsku : foreign transactions
tylko za zgodą [kogoś] po angielsku : only with authorization of [sb]
ubić interes po angielsku : strike a deal
ująć [coś] w budżecie po angielsku : enter [sth] in the budget
ujawnienie [czegoś] po angielsku : disclosure of [sth]
ustalenie [jakiejś wartości] po angielsku : determination of [some value]
uzasadniona wątpliwość po angielsku : reasonable doubt
uzasadniony względami [czegoś] po angielsku : justified on grounds of [sth]
w [czyimś] imieniu po angielsku : on behalf of [sb]
w całości lub w części po angielsku : in whole or in part
w celu [zrobienia czegoś] po angielsku : for the purpose of [doing sth]
w celu [zrobienia czegoś] po angielsku : with a view to [doing sth]
w celu zapewnienia [czegoś] po angielsku : in order to ensure [sth]
w ciągu roku po angielsku : in the course of the year
w danym czasie po angielsku : in a given time
w dobrej wierze po angielsku : in good faith
w dosłownym znaczeniu po angielsku : in the literal sense
w dowolnym dniu po angielsku : on any day
w drodze przetargu po angielsku : by tender
w formie [czegoś] po angielsku : in the form of [sth]
w formie notarialnej po angielsku : in notarial form
w formie obowiązującej po angielsku : in a binding form
w formie pisemnej po angielsku : in writing
w formie pisemnej po angielsku : by means of a letter
w formie pisma po angielsku : by means of a letter
w formie skróconej po angielsku : in abbreviated form
w imieniu [kogoś] po angielsku : on behalf of [sb]
w istocie po angielsku : in fact
w jakiejkolwiek formie po angielsku : in any form
w każdej chwili po angielsku : in any time
w każdym przypadku po angielsku : in any case
w konsekwencji [czegoś] po angielsku : as a consequence of [sth]
w kwocie [x] po angielsku : in the amount of [x]
w ścisłym znaczeniu po angielsku : in the strict sense
w liczbach zaokrąglonych po angielsku : in round numbers
w świetle powyższego po angielsku : in view of the above
w świetle zdobytego doświadczenia po angielsku : in the light of the experience gained
w odpowiednim momencie po angielsku : at the appropriate time
w ograniczonym zakresie po angielsku : within a limited scope
w ostatnich latach po angielsku : in recent years
w porównaniu z [czymś] po angielsku : as compared to [sth]
w porządku chronologicznym po angielsku : in chronological order
w praktyce po angielsku : in practice
w przeciwieństwie do [czegoś] po angielsku : in contrast to [sth]
w przeliczeniu na [jakąś walutę] po angielsku : in terms of [some currency]
w przeliczeniu na dolary po angielsku : in terms of dollars
w przypadku braku [czegoś] po angielsku : in the absence of [sth]
w razie konieczności po angielsku : where necessary
w razie potrzeby po angielsku : in case of need
w regularnych odstępach czasu po angielsku : in regular intervals
w rozsądnych granicach po angielsku : within reasonable limits
w skrócie po angielsku : in abbreviated form
w sposób niezgodny z [czymś] po angielsku : in a way incompatible with [sth]
w sposób zgodny z [czymś] po angielsku : in a manner consistent with [sth]
w stosunku do [czegoś] po angielsku : in relation to [sth]
w sumie po angielsku : in total
w sumie po angielsku : in sum
w szczególności po angielsku : in particular
w szczególnych przypadkach po angielsku : in specific cases
w takim przypadku po angielsku : in such case
w ten sposób po angielsku : in this way
w toku [czegoś] po angielsku : in the course of [sth]
w trakcie [czegoś] po angielsku : in the course of [sth]
w trakcie negocjacji po angielsku : in the course of negotiations
w tym kontekście po angielsku : in this context
w tym samym czasie po angielsku : at the same time
w tym względzie po angielsku : in this regard
w typowych okolicznościach po angielsku : under normal circumstances
w umówionym terminie po angielsku : at a stated time
w ustalonych dniach po angielsku : on stated days
w wyjątkowych przypadkach po angielsku : in exceptional cases
w wymaganej formie po angielsku : in the prescribed form
w wymienionych przypadkach po angielsku : in cases specified
w wyniku [czegoś] po angielsku : as a consequence of [sth]
w wyniku [czyjejś] upadłości [coś jest robione] po angielsku : following the bankruptcy of [sb], [sth is being done]
w wyznaczonym terminie po angielsku : in the prescribed time
w zakresie [czegoś] po angielsku : in the sphere of [sth]
wartość celna po angielsku : customs value
wskaźnik bieżącej płynności po angielsku : acid test ratio
wyjątkowe przypadki po angielsku : exceptional cases
wykonać niezbędne zmiany po angielsku : make necessary changes
zarabiać duże pieniądze po angielsku : mint money
zarobić dużo pieniędzy po angielsku : make a mint
zawsze, gdy będzie to możliwe po angielsku : whenever possible
zdobyć fortunę po angielsku : to make a fortune
zobowiązania finansowe po angielsku : financial commitments
zrobić coś do [jakiejś daty] po angielsku : do sth by [some date]
  Langol.pl