langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo

Firma, przedsiębiorstwo

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] po angielsku : [sth] vaulted [some company] to success
akcjonariusz po angielsku : shareholder
akt założycielski spółki po angielsku : memorandum of association
biura administracji po angielsku : chief administation offices of a company
budżet na badania po angielsku : research budget
być jedynym właścicielem po angielsku : be fully owned
być odpowiedzialnym przed kimś po angielsku : answerable
całkowicie zależna po angielsku : wholly owned
cel biznesowy po angielsku : objective
centrum kosztów po angielsku : cost centre (GB)
centrum kosztów po angielsku : cost center (US)
centrum zysku po angielsku : profit center (US)
certyfikat prawa do handlu po angielsku : certificate of trading
ciągła walka o [coś] po angielsku : continual struggle for [sth]
ciężka sytuacja finansowa po angielsku : financial predicament
cichy wspólnik po angielsku : sleeping partner
cichy wspólnik po angielsku : dormant partner
czas intensywnego zatrudniania po angielsku : hiring binge
członek ścisłego kierownictwa po angielsku : senior executive
członek ścisłego kierownictwa po angielsku : executive vice-president
członek zarządu po angielsku : officer
członek zarządu po angielsku : board member
członek zarządu bez kompetencji wykonawczych po angielsku : non-executive director
dojna krowa po angielsku : cash cow
dokonywać fuzji po angielsku : merge
dyrektor do spraw po angielsku : executive director
dyrektor do spraw marketingu po angielsku : marketing manager
dyrektor do spraw reklamy po angielsku : advertising manager
dyrektor do spraw sprzedaży po angielsku : sales manager
dyrektor do spraw stosunków pracy po angielsku : director of labour relations
dyrektor do spraw szkoleń po angielsku : training manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń po angielsku : director of educational services (US)
dyrektor do spraw zaopatrzenia po angielsku : purchasing manager
dyrektor do spraw zbytu po angielsku : sales manager
dyrektor eksportu po angielsku : export manager
dyrektor finansowy po angielsku : finance director (GB)
dyrektor finansowy po angielsku : chief financial officer (US)
dyrektor naczelny po angielsku : managing director (GB)
dyrektor naczelny po angielsku : chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor naczelny po angielsku : general manager
dyrektor odpowiedzialny po angielsku : line manager
dyrektor operacyjny po angielsku : chief operating officer (COO) (US)
dyrektor personalny po angielsku : personnel manager
dyrektor personalny po angielsku : personnel manager (GB)
dyrektor personalny po angielsku : director of human resources (US)
dyrektor projektu po angielsku : project director
dyrektor public relations po angielsku : public relations officer
dyrektor reprezentujący interesy pracowników po angielsku : worker director
dyrektor wykonawczy po angielsku : chief executive
dyrektor zasobów ludzkich po angielsku : personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich po angielsku : director of human resources (US)
dysekonomia skali po angielsku : diseconomy of scale
dywersyfikować po angielsku : diversify
dział administracyjny po angielsku : administrative services department
dział badań i rozwoju po angielsku : R&D department
dział badawczo-rozwojowy po angielsku : research and development
dział kadr po angielsku : personnel department
dział projektowania systemów po angielsku : systems engineering department
dział projektowy po angielsku : design department
dział przetwarzania danych po angielsku : data processing department
dział przyjęcia towarów po angielsku : goods receiving department
dział reklamacji po angielsku : complaints department
dział reklamy po angielsku : advertising department
dział spedycji po angielsku : shipping and receiving department
dział sprzedaży po angielsku : sales department
dział technologiczny po angielsku : engineering department
dział zasobów ludzkich po angielsku : personnel department
dział zasobów ludzkich po angielsku : human resources department
dział zasobów ludzkich po angielsku : human resources department
działalność biznesowa po angielsku : business activity
działalność gospodarcza po angielsku : business activity
efekt skali po angielsku : economy of scale
emisja (akcji) po angielsku : flotation
firma jednoosobowa po angielsku : sole trader (GB)
firma jednoosobowa po angielsku : sole proprietor (US)
firma jednoosobowa po angielsku : one-man business (GB)
firma jednoosobowa po angielsku : sole proprietorship (US)
firmy konkurencyjne po angielsku : competing organisatizations
główna działalność po angielsku : core activity
główna działalność po angielsku : core business
główny inspektor po angielsku : chief inspektor
główny księgowy po angielsku : chief accountant (GB)
główny księgowy po angielsku : chief accounting officer (US)
główny projektant po angielsku : chief designer
główny zaopatrzeniowiec po angielsku : chief buyer
hierarchia służbowa po angielsku : chain of command
historia spoza firmy po angielsku : outside story
historia z wewnątrz firmy po angielsku : inside story
honorowy prezes zarządu po angielsku : honorary board chairman
integracja pionowa w przód po angielsku : vertical forward integration
integracja pionowa w tył po angielsku : vertical backward integration
integracja pozioma po angielsku : horizontal integration
kierowanie spółką po angielsku : running a company
kierownictwo średniego szczebla po angielsku : middle management
kierownik działu płac po angielsku : wages office manager (GB)
kierownik działu płac po angielsku : payroll office manager (US)
kierownik magazynu po angielsku : warehouse manager
kierownik niższego szczebla po angielsku : junior manager
kierownik produkcji po angielsku : works manager (GB)
kierownik produkcji po angielsku : plant manager (US)
kluczowi pracownicy po angielsku : key employees
kończyć się po angielsku : fizzle
komitet doraźny po angielsku : ad-hoc committee
komitet tymczasowy po angielsku : ad-hoc committee
konsultant finansowy po angielsku : financial consultant
kontroler finansowy po angielsku : financial controller
korporacja wielonarodowa po angielsku : multinational corporation
kraść pomysły po angielsku : poach ideas
księgowy do spraw kosztów po angielsku : cost accountant
ktoś musi przegrać, aby ktoś mógł wygrać po angielsku : if someone wins, someone must lose
łańcuch wartości po angielsku : value chain
ścisłe kierownictwo po angielsku : top management
liberalizm gospodarczy po angielsku : laissez-faire
licencja biznesowa po angielsku : business license
linie komunikacyjne po angielsku : communication lines (GB)
linie komunikacyjne po angielsku : lines of communication (US)
średnie przedsiębiorstwo po angielsku : medium-sized enterprise
lwia część po angielsku : lion's share
świadectwo rejestracji po angielsku : certificate of incorporation
mała firma po angielsku : small business
malutka korporacja po angielsku : corporate tiddler
międzywydziałowa koordynacja po angielsku : cross-functional coordination
mieć deficyt po angielsku : in the red
mieć wielkie powodzenie w [czymś] po angielsku : be highly successful in [sth]
mistrz rzemieślnik po angielsku : master craftsman
możliwość [czegoś] po angielsku : possibility of [sth]
monopol naturalny po angielsku : natural monopoly
nadmierna biurokracja po angielsku : excessive bureaucracy
największy kawałek w całości po angielsku : the biggest chunk of the total
największy udział po angielsku : largest portion
negatywny efekt ekonomiczny po angielsku : diseconomy of scale
nie przynosić zysków po angielsku : make no profit
nieetatowy członek zarządu po angielsku : non-executive director
niekompetentny pracownik po angielsku : incompetent employee
nieoficjalne lub tajne informacje po angielsku : intelligence
nieuczciwe transakcje handlowe po angielsku : dishonest business dealings
nieuczciwy pracownik po angielsku : dishonest employee
notatka służbowa po angielsku : memo
obsługa klienta po angielsku : customer service
obsługa klienta po angielsku : after sales service
od początku po angielsku : from the beginning
odnowić umowę po angielsku : renew a deal
odnowienie umowy po angielsku : renewal of a deal
odporny na recesję po angielsku : recession-proof
odpowiedzialność osobista po angielsku : personal liability
oferta przejęcia po angielsku : takeover bid
ograniczona odpowiedzialność po angielsku : limited liability
olbrzymia zmiana po angielsku : sea change
olbrzymia zmiana po angielsku : large change
opierać się na [czymś] po angielsku : draw upon [sth]
organizacja gospodarcza po angielsku : business organization
organizacja hierarchiczna po angielsku : tall corporate organization
organizacja płaska po angielsku : flat corporate
organizacja quasi-pozarządowa po angielsku : quango (quasi non-government organization) (GB)
osiągnąć zysk po angielsku : reap a profit of ...
osoba uprzywilejowana po angielsku : privileged person
otworzyć nowy oddział firmy po angielsku : open another section of business
pełniący obowiązki CEO po angielsku : acting CEO
pilnie strzeżony sekret firmy po angielsku : fiercely guarded trade secret
planowanie na szczeblu przedsiębiorstwa po angielsku : corporate planning
podejmowanie decyzji po angielsku : decision-making
podejrzane transakcje handlowe po angielsku : dubious business dealings
podjąć ryzyko po angielsku : take a risk
podlegać komuś po angielsku : answerable
posiadać zdolność płatniczą po angielsku : have ability to pay
postawić firmę w stan upadłości po angielsku : put company into liquidation
postawić ostateczne warunki po angielsku : make final conditions
potęga w [czymś] po angielsku : powerhouse of [sth]
powodować straty po angielsku : make loss
powrócić do działania zgodnie z planem po angielsku : put the business back on plan
pozbywać się [czegoś] po angielsku : divest [sth]
pozyskać reputację po angielsku : gain in stature
pracownicy biurowi po angielsku : clerical staff
pracownicy na kluczowych stanowiskach po angielsku : key employees
prawo pierwszeństwa po angielsku : preferential
produkować [coś] w dużych ilościach po angielsku : turn [sth] out
prowadzić zgromadzenie po angielsku : conduct the shareholders' meeting
przechodzić na po angielsku : pass on
przeciętni członkowie [jakiejś organizacji] po angielsku : grassroots of [some organization]
przedstawiciel do spraw stosunków pracy po angielsku : industrial relations officer
przedstawiciel handlowy po angielsku : sales representative
przejęcie większej firmy przez mniejszą po angielsku : reverse takeover
przejść w stan likwidacji po angielsku : go into liquidation
przekazać odpowiedzialność po angielsku : pass responsibility
przekazanie [komuś] odpowiedzialności za [coś] po angielsku : handover of [sth] to [sb]
przestać sprzedawać po angielsku : cease trading
przychód w ujęciu rocznym po angielsku : annualized revenue
przyjąć uchwałę po angielsku : adopt a resolution
przyjazne przejęcie po angielsku : friendly takeover
publiczna spółka akcyjna po angielsku : open corporation (US)
punkt progowy po angielsku : break-even point
równe prawa głosu po angielsku : equitable voting rights
ratować [coś] przed niebezpieczeństwem po angielsku : save [sth] from danger
reorganizacja firmy po angielsku : reorganization of a business
rozpocząć działalność gospodarczą po angielsku : start a business
rozpocząć działalność gospodarczą po angielsku : start in business
rozstrzyganie sporów po angielsku : conflict-resolution
rozszerzać działalność po angielsku : expand operations
rozwój organizacyjny po angielsku : organizational development
rozwiązanie spółki po angielsku : dissolution of the company
rozwijać się pomyślnie po angielsku : flourish
rzecz poprawiająca jakość życia po angielsku : boon
sala posiedzeń po angielsku : board room
sekret [czyjegoś] sukcesu po angielsku : secret to [sb's] success
sekretarz spółki po angielsku : company secretary
sektor działalności gospodarczej po angielsku : business sector
serwis posprzedażny po angielsku : customer service
serwis posprzedażny po angielsku : after sales service
siedziba główna po angielsku : head office
siedziba główna po angielsku : headquarters
spółdzielnia konsumencka po angielsku : consumer co-operative
spółka akcyjna po angielsku : incorporated company (Inc) (US)
spółka córka po angielsku : sister company
spółka cywilna po angielsku : partnership
spółka holdingowa po angielsku : holding company
spółka komandytowa po angielsku : limited partnership
spółka matka po angielsku : parent company
spółka typu joint-venture po angielsku : joint venture
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po angielsku : limited company (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po angielsku : limited liability company (Ltd) (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po angielsku : limited liability company (Ltd) (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po angielsku : closed corporation (US)
spotykać się z ogromnymi przeszkody w [zrobieniu czegoś] po angielsku : face huge hurdles in [doing sth]
statut po angielsku : partnership articles (GB)
statut spółki po angielsku : deed of partnership (GB)
strategia minimalnych inwestycji z zysków po angielsku : harvesting strategy
strategia zamknięty ogrodu po angielsku : walled garden strategy
struktura hierarchiczna po angielsku : hierarchical structure
struktura wydziałowa po angielsku : division structure
syndyk masy upadłościowej po angielsku : official receiver
system planowania strategicznego po angielsku : strategy planning system
system wspierania decyzji po angielsku : decision support system
system zarządzania zapasami po angielsku : inventory management system
szef działu po angielsku : department head
szef działu po angielsku : divisional head
szef działu po angielsku : section head
teren fabryki po angielsku : shop floor
towarzystwo wzajemnej asekuracji po angielsku : friendly society (GB)
transakcje biznesowe po angielsku : business dealings
transakcje handlowe po angielsku : business dealings
trudna sytuacja finansowa po angielsku : financial predicament
twardo negocjować po angielsku : deal in a tough manner
uczynić [kogoś] znanym po angielsku : make [sb] well-known
udział w rynku po angielsku : market share
umowa spółki po angielsku : partnership articles (GB)
umowa spółki po angielsku : articles of partnership
uprawnienia kontrolne po angielsku : span of control
urzędnik wyższego szczebla po angielsku : high official
uzyskać korzyść po angielsku : obtain benefit
uzyskać korzyść bez ponoszenia kosztów po angielsku : obtain benefit for no cost
walne zgromadzenie akcjonariuszy po angielsku : annual general meeting (AGM) (GB)
walne zgromadzenie akcjonariuszy po angielsku : annual meeting of shareholders (US)
wejść na giełdę po angielsku : go public
wejście na giełdę po angielsku : flotation
większość głosów po angielsku : majority vote
właściciel firmy po angielsku : LOB owner
właściciel firmy po angielsku : line of business owner
wpływowy biznesmen po angielsku : influential businessman
wrogie przejęcie po angielsku : hostile takeover
wydzielić [coś] z [czegoś] po angielsku : spin off [sth] of [sth]
wykorzystywać [coś] po angielsku : draw upon [sth]
wykorzystywać [jakąś przewagę] po angielsku : capitalize on [some adventage]
wykreślenie z rejestru po angielsku : deregistration
wykup akcji przez kierownictwo po angielsku : management buyout
wykup kredytowany po angielsku : leveraged buyout (LBO)
wyróżniać [się] na rynku po angielsku : differentiate [oneself] in the market
wyrejestrowanie po angielsku : deregistration
z urzędu po angielsku : ex officio
założyć (firmę) po angielsku : found
założyć biznes po angielsku : start a new business
założyć firmę po angielsku : start a new business
założyć spółkę po angielsku : establish a company
założyć spółkę po angielsku : form a company
zaprzestać działalności handlowej po angielsku : stop trading
zarejestrowanie spółki po angielsku : incorporation
zarządzanie na poziomie niskim po angielsku : first-line management
zarządzanie przez cele po angielsku : MBO management by objectives
zdobywać nieoficjalne lub tajne informacje po angielsku : gather intelligence
zdolność przetrwania po angielsku : viability
złe zarządzanie po angielsku : mismanagement
złożyć ofertę przejęcia po angielsku : launch a takeover bid
złożyć ofertę wykupu po angielsku : launch a takeover bid
złożyć wniosek o upadłość po angielsku : file for bankruptcy
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś po angielsku : compel [sb] to do [sth]
znaleźć się pod sekwestrem sądowym po angielsku : go into receivership
zorientowany na zysk po angielsku : profit-oriented
zredukować personel po angielsku : reduce staff
zredukować wydatki po angielsku : reduce expenditure
zwinąć interes po angielsku : go out of business
zwracać się po angielsku : pay off
  Langol.pl