langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie

Finanse w przedsiębiorstwie

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] oparte na [czymś] po angielsku : [sth] based on [sth]
[coś] zwiększa się powoli do [pewnego poziomu] po angielsku : [sth] creeps up to [some level]
[robić coś] zgodnie z decyzją po angielsku : [do sth] as decided
[x euro] na wydatki po angielsku : [x euros] for expenses
[zrobić coś] na żądanie po angielsku : [do sth] at the request
[zrobić coś] zgodnie z planem po angielsku : [do sth] according to plan
[zrobić coś] zgodnie z planem po angielsku : [do sth] as planned
akcja odroczona po angielsku : deferred share
akcja zwykła po angielsku : equity share
akredytywa przenośna po angielsku : transferable credit
aktywa po angielsku : assets
aktywa niewidoczne po angielsku : invisible assets
aktywa pozabilansowe po angielsku : contingent assets
aktywa warunkowe po angielsku : contingent assets
anulować długi po angielsku : cancel debts
bieżąca stopa procentowa po angielsku : current interest rate
bieżące zobowiązania po angielsku : floating charge
być bezpiecznym po angielsku : in the clear
być kompletnie bez pieniędzy po angielsku : be completely out of money
być pod dużym naciskiem [kogoś] po angielsku : be under intense pressure from [sb]
być rentownym po angielsku : be in the black
być wolnym od podejrzeń po angielsku : in the clear
cena ogółem po angielsku : total price
chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że [coś] po angielsku : we would like to note that [sth]
ciąć koszty po angielsku : cut costs
dający prawo do dodatkowego udziału w zyskach po angielsku : participating
długoterminowe zyski po angielsku : long term profits
dochód przed odliczeniem odsetek i podatków po angielsku : earnings before deducting interest and taxes
dochód z kolportażu po angielsku : circulation income
dowiedzieć się co się dzieje z [czymś] po angielsku : to find out what's going on with [sth]
duża liczba [czegoś] po angielsku : rash of [sth]
dwa razy w roku po angielsku : twice a year
działalność operacyjna po angielsku : operating activity
działalność upadła po angielsku : the business went bankrupt
eliminować ryzyko po angielsku : eliminate risks
emisja praw poboru po angielsku : rights issue
ignorować [coś] zbyt długo po angielsku : ignore [sth] for too long
indywidualny system oszczędzania emerytalnego po angielsku : individual retirement savings plan
inwestować w [coś] po angielsku : invest in [sth]
inwestycja kapitałowa po angielsku : capital investment
jak duży jest zysk po angielsku : how much is profit
każda część jest opłacana osobno aż całość będzie spłacona po angielsku : each part is paid at different times until the total is reached
kapitał akcyjny po angielsku : share capital
kapitał na rozwój po angielsku : development capital
kapitał obrotowy po angielsku : floating capital (GB)
kapitał obrotowy po angielsku : current capital (US)
kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny po angielsku : revaluation reserve
kapitał własny po angielsku : owned capital (GB)
kapitał własny po angielsku : equity capital (US)
kapitał wysokiego ryzyka po angielsku : venture capital
kapitał zakładowy po angielsku : share capital
kapitał założycielski po angielsku : start up capital
karta bankomatowa po angielsku : bank card
karta kredytowa po angielsku : credit card
konto bankowe po angielsku : bank account
kontrola zapasów po angielsku : inventory control
koszt wyrobów sprzedanych po angielsku : cost of goods sold
koszt wytworzenia [czegoś] po angielsku : cost of manufacture of [sth]
koszty bieżące po angielsku : operating costs
koszty stałe po angielsku : fixed expenses
koszty zmienne po angielsku : floating charge
kredyt po angielsku : bank loan
kredytobiorca po angielsku : borrower
kwota główna po angielsku : principal
łatwa decyzja po angielsku : no-brainer
linia kredytowa po angielsku : credit facility
lokata finansowa po angielsku : financial investment
średnia dzienna ilość z [x] dni po angielsku : [x] day average volume
środki odkładane po angielsku : nest egg
święta krowa po angielsku : sacred cow
marża na [czymś] po angielsku : markup on [sth]
marża operacyjna po angielsku : operating margin
mieć dużo pieniędzy po angielsku : have much money
mieć płynny kurs po angielsku : float
mierzalne cele po angielsku : measurable targets
miesięczne opłaty związane z [czymś] po angielsku : monthly payments on [sth]
mnóstwo pieniędzy po angielsku : a lot of money
na koniec każdego okresu obrachunkowego po angielsku : at the end of each accounting period
nadmierne zadłużenie po angielsku : overindebtedness
nadmierne zapasy po angielsku : excessive inventories
nadmiernie zadłużony po angielsku : overindebted
nadużycie finansowe po angielsku : financial malpractice
najmniej kosztowny po angielsku : least costly
nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy po angielsku : not have enough money
nieściągalna należność po angielsku : bad debt
niepodlegający umorzeniu po angielsku : irredeemable securities
niepodlegający wykupowi po angielsku : irredeemable securities
nierozliczone zyski po angielsku : retained profits
niespodziewany zysk po angielsku : not expected profit
nowa emisja po angielsku : new issue
obciążać hipotekę po angielsku : mortgage
obligacja niezabezpieczona po angielsku : naked debenture
obligacja niezabezpieczona po angielsku : unsecured debenture
obopólne porozumienie po angielsku : mutual agreement
ochrona [swojego] majątku po angielsku : protecting [one's] assets
oddać [coś] w zastaw po angielsku : put [sth] up as collateral
odnieść [coś] do [czegoś innego] po angielsku : benchmark [sth] against [sth]
odsetki do zapłacenia po angielsku : interest payable
odsetki należne po angielsku : interest receivable
okres obrachunkowy po angielsku : accounting period
osiągnąć duże i szybkie zyski [robiąc coś] po angielsku : make a killing by [doing sth]
oszczędności skali po angielsku : economies of scale
pieniądze uzyskane ze sprzedaży po angielsku : money received from sales
płacić najwyższe podatki po angielsku : pay highest taxes
płacić za [coś] w ratach po [x$] miesięcznie po angielsku : pay for [sth] in installments of [x$] per month
podatek potrącany u źródła po angielsku : withholding tax
podlegający zwrotowi na żądanie po angielsku : repayable on demand
pogarszający się stan zadłużenia po angielsku : deteriorating gearing position
pokrywać koszty po angielsku : cover the costs
polityka kredytowa po angielsku : credit policy
pożyczka na określony czas po angielsku : term loan
pożyczka na określony czas po angielsku : fixed-period loan
pożyczka o stałej stopie procentowej po angielsku : fixed interest loan
pożyczka terminowa po angielsku : term loan
pożyczka terminowa po angielsku : fixed-period loan
poprawić dokładność raportowania po angielsku : boost reporting accuracy
posiadacz obligacji po angielsku : debenture holder
potrącenie podatku po angielsku : withholding of tax
potrącenie podatku naliczonego po angielsku : input tax deduction
prawo odwołania się po angielsku : recourse
przeciętne zatrudnienie po angielsku : average number of persons employed
przegrzanie działalności po angielsku : overtrading
przegrzanie firmy po angielsku : overtrading
przekroczenie stanu konta po angielsku : overdraft
przekroczyć próg wydatków wysokości [x] po angielsku : cross the [x] spending threshold
przeliczyć [coś] po kursie wymiany po angielsku : translate [sth] at exchange rate
przepływ środków pieniężnych po angielsku : cash flow
przeznaczać na konkretny cel po angielsku : earmark
przynajmniej raz w roku po angielsku : at least once a year
rachunek bankowy po angielsku : bank account
redukcja zadłużenia po angielsku : abatement of debts
renta netto po angielsku : pure rent
rentowność aktywów netto po angielsku : return on net assets
rentowność kapitału własnego po angielsku : return on equity
rentowność sprzedaży brutto po angielsku : return on sales
rentowność sprzedaży netto po angielsku : net profit margin
rentowność wewnętrzna po angielsku : internal rate of return
rentowny biznes po angielsku : business in the black
rezerwy na amortyzację po angielsku : depreciation provisions (GB)
rezerwy przychodów po angielsku : revenue reserves
roczna stopa zwrotu po angielsku : annual rate of return
rok budżetowy po angielsku : financial year
rok obrachunkowy po angielsku : financial year
rozbicie [sprzedaży] na [regiony] po angielsku : [sales] breakdown by [region]
rozdzielić [coś] pomiędzy [kogoś] po angielsku : apportion [sth] among [sb]
rozdzielić [coś] pomiędzy [kogoś] po angielsku : apportion [sth] between [sb]
rozpocząć [coś] po angielsku : set [sth] off
rozumie się [że coś] po angielsku : it is understood [that sth]
rządowy program opieki społecznej po angielsku : government safety net
saldo na rachunku bankowy po angielsku : bank account balance
saldo według wyciągu bankowego po angielsku : balance per bank statement
skrypt dłużny po angielsku : debenture (GB)
skrypt dłużny po angielsku : corporate bond (US)
spaść poniżej punktu rentowności po angielsku : go below break-even point
spłacić dług w całości po angielsku : pay a debt in full
sprawdzić [coś] porównując z [czymś] po angielsku : check [sth] against [sth]
sprzedaż po koszcie po angielsku : sell at cost
sprzedaż z zachowaniem prawa użytkowania po angielsku : sale and leaseback
stan zadłużenia po angielsku : gearing position
stawka obowiązująca po angielsku : rate applicable
stopa zysku po angielsku : profit margin
stosownie do potrzeb po angielsku : if appropriate
system samonaliczania podatku po angielsku : reverse charge system
szczególne rodzaje ryzyka po angielsku : particular risks
szczegółowy opis po angielsku : detailed description
tak szybko, jak to możliwe po angielsku : as soon as possible
tani zakup po angielsku : cheap deal
torby pieniędzy po angielsku : bags of money
tragiczne położenie po angielsku : dire straits (GB)
tragiczne położenie po angielsku : difficulty
transakcja kupiona po angielsku : bought deal
transakcja, z której wynika zobowiązanie podatkowe po angielsku : output transaction
ubezpieczenie odszkodowania po angielsku : indemnity insurance
ulga podatkowa po angielsku : tax relief
utrzymywać zdrowy stan zadłużenia po angielsku : maintain healthy gearing position
uwolnić rezerwy po angielsku : release reserves
ważne jest rozróżnienie pomiędzy [czymś] i [czymś] po angielsku : it is important to differentiate between [sth] and [sth]
wartość aktualna po angielsku : real value
wartość ogółem po angielsku : total value
wartość orientacyjna po angielsku : ballpark figure
wartość przybliżona po angielsku : approximate figure
wartość rzeczywista po angielsku : real value
wewnętrzna stopa zwrotu po angielsku : internal rate of return
wielka suma pieniędzy po angielsku : great quantity of money
wierzyciele są zabezpieczeni po angielsku : creditors are protected
with [sth] attached po angielsku : z [czymś] załączonym
właściwy organ po angielsku : competent authority
wnieść depozyt po angielsku : make a deposit
wskaźnik płynności "szybki" po angielsku : quick ratio
wskaźnik płynności gotówkowej po angielsku : cash ratio
wskaźnik rentowności aktywów po angielsku : return on assets
wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych po angielsku : cure rate
wszelkie różnice wynikające z [czegoś] po angielsku : any differences arising from [sth]
wycena w niższej wartości po angielsku : valuation at the lower value
wyciągać wniosek po angielsku : draw a conclusion
wyciągnąć z kłopotów po angielsku : bail out
wydawać opinię po angielsku : deliver opinion
wykaz sald po angielsku : list of the balances
wyżej wymieniony po angielsku : as above
wypłaty osobiste po angielsku : personal drawings (GB)
wypłaty prywatne po angielsku : personal drawings (GB)
wyprzedaż aktywów nabytej spółki po angielsku : asset stripping
wysokość rezerw po angielsku : amount of reserves
z [czymś] włącznie po angielsku : [sth] inclusive
z chwilą otrzymania wniosku po angielsku : on receipt of the application
z inicjatywy [kogoś] po angielsku : on the initiative of [sb]
z kilku względów po angielsku : in several ways
z należną starannością po angielsku : with due diligence
z powodu [czegoś] po angielsku : because of [sth]
z powodu [czegoś] po angielsku : due to [sth]
z wyłączeniem kosztów po angielsku : exclusive of costs
z załączonym kuponem odsetkowym po angielsku : with interest coupon attached
z zaokrągleniem w górę po angielsku : by rounding up
z zasady po angielsku : as a rule
z zastosowaniem [czegoś] po angielsku : by application of [sth]
z zastosowaniem [czegoś] po angielsku : by means of [sth]
za obopólną zgodą po angielsku : by mutual consent
za obopólnym porozumieniem po angielsku : by mutual agreement
za potwierdzeniem odbioru po angielsku : against acknowledgement
zabezpieczyć pożyczkę po angielsku : secure a loan
zadłużyć się po angielsku : go into debt
zajęcie obciążonej nieruchomości po angielsku : foreclosure
zapasy mogą być wyceniane [według jakiejś wartości] po angielsku : inventories may be valued [at some value]
zapis korygujący po angielsku : adjustment
zapłacić za [coś] gotówką po angielsku : pay for [sth] in cash
zastosować się do decyzji po angielsku : comply with decision
zbiór instrukcji po angielsku : set of instructions
zdobyć kapitał po angielsku : raise capital
zdyskontowane przepływy pieniężne po angielsku : discounted cash flow
ze szczególnym odniesieniem do [czegoś] po angielsku : with particular reference to [sth]
ze względów prawnych po angielsku : on legal grounds
ze względu na [coś] po angielsku : in view of [sth]
zgodnie z informacją po angielsku : as advised
zgodnie z powyższą deklaracją po angielsku : as declared above
zgodnie z prawem po angielsku : in a lawful manner
złożoność sprawy po angielsku : complexity of the matter
zmiany na rachunku po angielsku : account movement
zmniejszenie wartości rezerw po angielsku : depreciation of provisions
zmniejszyć [jakieś] koszty po angielsku : reduce [some] costs
zobowiązania warunkowe po angielsku : contingent liabilities
zobowiązania wynikające z [czegoś] po angielsku : liabilities arising out of [sth]
zwanego dalej [x] po angielsku : hereafter referred to as [x]
zwiększać się powoli po angielsku : creep up
zwolnić [kogoś] z pracy po angielsku : send [sb] packing
zwrotny na żądanie po angielsku : repayable on demand
zysk kapitałowy po angielsku : capital gain
zysk operacyjny po angielsku : earnings before deducting interest and taxes
zyski do podziału po angielsku : distributable profits
  Langol.pl