langol.pl » Biznes » Bankowość

Bankowość

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym po angielsku : [sth] is financed with a mortgage
[x] funciaków po angielsku : [x] quid
akceptować karty kredytowe po angielsku : accept credit cards
akcja gratisowa po angielsku : bonus share
akcja imienna po angielsku : registered share
akcja uprawniająca do głosowania po angielsku : voting share
akcja uprzywilejowana po angielsku : preferred stock
akredytowa dokumentowa po angielsku : documentary credit
akredytywa odwołalna po angielsku : revocable letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna po angielsku : confirmed irrevocable credit
ćwierć dolara po angielsku : quarter
bańka spekulacyjna po angielsku : speculative bubble
bank centralny po angielsku : central bank
bank clearingowy po angielsku : clearing bank
bank dyskontowy po angielsku : discount house
bank emisyjny po angielsku : issuing bank
bank handlowy po angielsku : merchant bank
bank inwestycyjny po angielsku : merchant bank
bank komercyjny po angielsku : commercial bank
bank komercyjny po angielsku : merchant bank
bank oszczędnościowy po angielsku : savings bank
bank prywatny po angielsku : private bank
bank rozrachunkowy po angielsku : clearing bank
bank rozrachunkowy po angielsku : clearing house
bank wystawiający po angielsku : issuing bank
bankowość domowa po angielsku : home banking
bankowość elektroniczna po angielsku : electronic banking
bankowość telefoniczna po angielsku : telebanking
bazowa stopa oprocentowania po angielsku : base rate
beneficjent po angielsku : recipiend
bez odsetek po angielsku : interest-free
bez prawa regresu po angielsku : without recourse
bić monety po angielsku : mint
brak akceptacji po angielsku : unacceptance
brak wpłaty po angielsku : non-payment
być bez pokrycia po angielsku : bounce
być na minusie po angielsku : be in the red
certyfikat depozytowy po angielsku : certificate of deposit
certyfikat depozytowy po angielsku : deposit certificate
czek bez pokrycia po angielsku : uncovered cheque
czek bez pokrycia po angielsku : bounced cheque
czek in blanco po angielsku : blank cheque
czek na okaziciela po angielsku : bearer cheque
czek podróżny po angielsku : traveller's cheque
czek zakreślony po angielsku : crossed cheque
czek zamiejscowy po angielsku : out-of-town cheque
data emisji po angielsku : date of issue
data spłaty po angielsku : refund date
depozyt bankowy po angielsku : deposit
depozyt bankowy po angielsku : bank deposit
depozyt na żądanie po angielsku : sight deposit
dług krótkoterminowy po angielsku : short-term debt
dłużny papier wartościowy po angielsku : bond certificate
dochód rozporządzalny po angielsku : disposable income
dodatkowe obciążenie po angielsku : surcharge
dokonywać transakcji finansowych po angielsku : perform financial transactions
dokonywać transferu po angielsku : transfer
dokumenty za akcept po angielsku : documents against acceptance
dokumenty za zapłatę po angielsku : documents against payment
dopisywać [coś] do konta po angielsku : credit [sth] to an account
dowód wpłaty po angielsku : deposit slip
elektroniczny system bankowy po angielsku : electronic banking
emisja obligacji po angielsku : bond issue
emitować walutę po angielsku : issue currency
fałszywe pieniądze po angielsku : counterfeit money
filia banku po angielsku : bank branch
finansowanie pożyczek hipotecznych po angielsku : mortgage financing
fundusze właścicieli po angielsku : owners' funds
funt (potocznie) po angielsku : quid
fuzja banków po angielsku : bank merger
gorący pieniądz po angielsku : hot money
gotówka w zamian za dokumenty po angielsku : cash against documents
gotówka za dokumenty po angielsku : cash against documents
gwarancja bankowa po angielsku : bank guarantee
handel wymienny po angielsku : bartering
in blanco po angielsku : blank
indeks Dow Jones po angielsku : Dow Jones index
indeks giełdy papierów wartościowych po angielsku : Stock Exchange index
indos do inkasa po angielsku : endorsement for collection
indos in blanco po angielsku : blank endorsement
indosować cheque po angielsku : endorse a cheque
instytucja finansująca po angielsku : finance house
instytucja finansująca po angielsku : finance company
instytucja kredytowa po angielsku : finance house
kantor wymiany walut po angielsku : bureau de change
karta bankomatowa po angielsku : cash card
karta bankomatowa po angielsku : cash dispenser card
karta bankowa po angielsku : cash card
karta czekowa po angielsku : cheque-card
karta czekowa po angielsku : check card
karta kredytowa po angielsku : credit card
kasa oszczędnościowa po angielsku : savings bank
kasa oszczędnościowo-pożyczkowa po angielsku : savings and loan association
klient instytucjonalny po angielsku : corporate customer
koniec miesiąca po angielsku : end of month
konto bieżące po angielsku : current account
konto wspólne po angielsku : joint account
koszty inkasa po angielsku : collection charges
krach na giełdzie papierów wartościowych po angielsku : crash on the Stock Exchange
krótkoterminowy kapitał spekulacyjny po angielsku : hot money
krótkoterminowy papier dłużny po angielsku : commercial paper
kredyt bankowy po angielsku : bank credit
kredyt hipoteczny po angielsku : mortgage
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu po angielsku : fixed rate mortgage
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu po angielsku : adjustable rate mortgage
kredyt o zmiennym oprocentowaniu po angielsku : floating rate loan
kredyt pomostowy po angielsku : bridging loan
kredyt w rachunku otwartym po angielsku : overdraft
książeczka czekowa po angielsku : check book
książeczka czekowa po angielsku : cheque book
książeczka depozytowa po angielsku : deposit book
kupić [coś] na kredyt po angielsku : buy [sth] on credit
kurs dnia po angielsku : spot exchange
kurs walutowy po angielsku : exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] po angielsku : exchange rate for [currency X] to [currency Y]
kurs wymiany po angielsku : exchange rate
kwit depozytowy po angielsku : certificate of deposit
kwit depozytowy po angielsku : deposit warrant
limit kredytowy po angielsku : credit line
limit kredytowy po angielsku : credit limit
linia kredytowa po angielsku : credit line
linia kredytowa po angielsku : line of credit
linia kredytowa po angielsku : credit limit
lokata bankowa po angielsku : deposit account
lokata bankowa po angielsku : bank deposit
lokata bankowa po angielsku : deposit
środek płatniczy po angielsku : currency
środek wymiany po angielsku : medium of exchange
makler giełdowy po angielsku : exchange broker
międzybankowe polecenie wypłaty po angielsku : banker's draft
mieć debet po angielsku : overdraw
mieć długi po angielsku : be in the red
mieć ujemne saldo w banku po angielsku : be overdrawn
minimalna stopa dyskontowa po angielsku : minimum lending rate
możliwa utrata zainwestowanych środków po angielsku : possible loss of principal
na rachunek beneficjenta po angielsku : a/c payee
na zasadach powiernictwa po angielsku : on a fiduciary basis
nadwyżka kasowa po angielsku : cash surplus
narosłe odsetki po angielsku : accrued interest
nie akceptować po angielsku : dishonour
nie honorować po angielsku : dishonour
nie mieć pokrycia po angielsku : bounce
niewystarczające środki finansowe po angielsku : insufficient funds
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę po angielsku : teaser rate
nota maklerska po angielsku : contract note
numer PIN po angielsku : PIN number
numer PIN po angielsku : Personal Identification Number
obciążać [czymś] konto po angielsku : debit [sth] to an account
obciążać rachunek po angielsku : charge an account
obligacja zamienna po angielsku : debenture
oddział banku po angielsku : bank branch
odebrać z powrotem po angielsku : redeem
odmowa przyjęcia po angielsku : unacceptance
odsetki składane po angielsku : compound interest
odsetki za zwłokę po angielsku : interest on arrears
odsetki za zwłokę po angielsku : default interests
odsetki zwykłe po angielsku : simple interest
oferta przejęcia po angielsku : take-over bid
okienko bankowe po angielsku : bank counter
okienko nieczynne po angielsku : till closed
okres lokaty po angielsku : term of deposit
opcja kupna po angielsku : call
opcja udziału po angielsku : stock option
opłata bankowa po angielsku : bank charge
opłata manipulacyjna po angielsku : facility fee
opłaty bankowe po angielsku : bank charges
opłaty za inkaso po angielsku : collection charges
opłaty związane z protestowaniem weksla po angielsku : protest charges
oprocentowanie kredytu po angielsku : lending rate
oprocentowanie pożyczki po angielsku : lending rate
oprocentowanie pożyczonego kapitału po angielsku : borrowing rate
oprocentowanie proste po angielsku : simple interest
oprocentowanie składane po angielsku : compound interest
oszczędnościowa kasa budowlana po angielsku : building society
otwarcie kredytu po angielsku : credit opening
otworzyć [komuś] linię kredytową po angielsku : arrange a line of credit for [sb]
oznaczyć miejsce płatności po angielsku : domicile
państwo posiadające walutę niewymienialną po angielsku : soft currency conuntry
pół dolara po angielsku : half dollar
pieniądz papierowy po angielsku : paper money
płatne na okaziciela po angielsku : payable to bearer
płatny za okazaniem po angielsku : payable at sight
płynny kurs walutowy po angielsku : floating exchange rate
po pewnym czasie od okazania po angielsku : after sight
pobierać [pieniądze] po angielsku : withdraw [money]
podejmować pieniądze po angielsku : withdraw money
podpis trasanta po angielsku : drawer's signature
podpisywać na odwrocie po angielsku : endorse
podstawowa stopa oprocentowania po angielsku : base rate
podwyżska stopy bankowej po angielsku : bank rate rise
polecenie wypłaty po angielsku : payment order
polecenie zapłaty po angielsku : direct debit
polityka monetarna po angielsku : monetary policy
pożyczka bankowa po angielsku : bank advance
pożyczka bankowa po angielsku : bank loan
pożyczka bez zabezpieczeń po angielsku : unsecured loan
pożyczka krótkoterminowa po angielsku : short-term loan
pożyczka zabezpieczona po angielsku : secured loan
poręczenie bankowe po angielsku : bank suretyship
poręczenie za [coś] po angielsku : guarantee for [sth]
posiadacz karty po angielsku : card holder
posiadacz obligacji po angielsku : bond holder
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę po angielsku : put up [sth] as a collateral for a loan
potwierdzona akredytywa po angielsku : confirmed letter of credit
powiadomienie o przekroczeniu środków po angielsku : overdraft notice
pozycje pozatowarowe po angielsku : invisibles
pranie brudnych pieniędzy po angielsku : laundering hot money
prawny środek płatniczy po angielsku : legal tender
prawo weta po angielsku : right of veto
preferencyjna stopa procentowa po angielsku : prime rate
procent składany po angielsku : compound interest
prolongować weksel po angielsku : renew a bill
protestować weksel po angielsku : protest a bill
przedstawić czek po angielsku : present a check
przekroczenie limitu konta po angielsku : overdraft
przekroczyć [coś] po angielsku : overdraw [sth]
przekroczyć stan konta o [x] po angielsku : be overdrawn by [x]
przelew bankowy po angielsku : bank transfer
przelewać pieniądze po angielsku : transfer money
przynosić wpływy z odsetek po angielsku : pay interest
rachunek bieżący po angielsku : current account
rachunek bieżący po angielsku : checking account
rachunek bieżący po angielsku : checking account
rachunek depozytowy po angielsku : deposit account
rachunek wspólny po angielsku : joint account
realizować czek po angielsku : cash a cheque
rynek akcji po angielsku : stock market
rynek papierów wartościowych po angielsku : stock market
rynek pieniężny po angielsku : money market
rynek transakcji natychmiastowych po angielsku : cash market
ryzyko rynkowe po angielsku : market risk
ryzyko walutowe po angielsku : currency exposure
saldo debetowe po angielsku : debit
saldo ujemne po angielsku : debit balance
sektor bankowy po angielsku : bank sector
składać dyspozycje po angielsku : instruct
składać protest po angielsku : protest
skupowanie należności po angielsku : factoring
słaba waluta po angielsku : soft currency
stabilna waluta po angielsku : hard currency
stałe oprocentowane po angielsku : fixed rate
stałe polecenie zapłaty po angielsku : automatic transfer
stałe zlecenie zapłaty po angielsku : standing order
stałe zlecenie zapłaty po angielsku : standing instruction
stałe zlecenie zapłaty po angielsku : automatic transfer
stały kurs wymiany po angielsku : fixed exchange rate
stan konta w wysokości [x] dolarów po angielsku : balance of [x] dollars
standard złota po angielsku : gold standard
stawka podstawowa po angielsku : base rate
stopa dyskontowa po angielsku : discount rate
stopa dyskontowa weksli po angielsku : bill rate
stopa procentowa po angielsku : interest rate
stopa wekslowa po angielsku : bill rate
stopy procentowe od pożyczek bankowych po angielsku : bank lending rates
system bankowy po angielsku : banking system
system czekowy po angielsku : checking system
system przelewowy po angielsku : giro system
system waluty złotej po angielsku : gold standard
sztaby złota po angielsku : gold bullion
sztywny kurs wymiany po angielsku : fixed exchange rate
tajemnica bankowa po angielsku : banking secrecy
termin płatności po angielsku : maturity
terminowa transakcja walutowa po angielsku : forward exchange
transakcja finansowa po angielsku : financial transaction
trata bankowa po angielsku : bank draft
trata płatna za okazaniem po angielsku : sight draft
twarda waluta po angielsku : hard currency
twarda waluta po angielsku : hard currency
twarda waluta po angielsku : hard currency
udzielać pożyczki po angielsku : loan out
umowa kredytowa po angielsku : loan agreement
umowa pożyczki po angielsku : loan agreement
urzędnik bankowy po angielsku : bank officer
urzędnik bankowy po angielsku : bank clerk
usługi bankowe po angielsku : banking services
uzyskać dostęp do konta po angielsku : gain access to an account
uzyskać płynność finansową po angielsku : generate liquidity
waluta niewymienialna po angielsku : soft currency
waluta niewymienialna po angielsku : weak currency
waluta podstawowa po angielsku : key currency
waluta rezerwowa po angielsku : reserve currency
waluta wymienialna po angielsku : hard currency
waluta wymienialna po angielsku : convertible currency
waluty obce po angielsku : foreign exchange
wartość po cenie rynkowej po angielsku : value at market price
warunki limitu kredytowego po angielsku : overdraft facilities
weksel do inkasa po angielsku : bill for collection
weksel domicilowany po angielsku : domiciled bill
weksel finansowy po angielsku : finance bill
weksel krótkoterminowy po angielsku : short-term bill
weksel na okaziciela po angielsku : bill on demand
weksel własny po angielsku : promissory note
wkład na rachunek bieżący po angielsku : current account deposit
wkład oszczędnościowy po angielsku : savings deposit
wkład pieniężny po angielsku : principal
właściciel rachunku bankowego po angielsku : account holder
wstrzymać wypłatę z czeku po angielsku : stop a cheque
wyciąg z konta po angielsku : bank statement
wycofać fundusze po angielsku : withdraw funds
wypisać czek po angielsku : write a check
wypłacane za okazaniem po angielsku : payable at sight
wysoko oprocentowany po angielsku : high interest
wystawić czek po angielsku : write out a cheque
wystawić czek po angielsku : draw a cheque
wziąć pożyczkę bankową po angielsku : take out a bank loan
za okazaniem po angielsku : at sight
zapas rezerwowy po angielsku : buffer
zarabiać pieniądze z pożyczania po angielsku : make money from lendings to borrowers
zatrzymać resztę po angielsku : keep the change
zestawienie operacji na rachunku po angielsku : bank statement
zgodzić się na debet w wysokości [x] po angielsku : grant an overdraft up to a limit of [x]
zlecenie przelewu bankowego po angielsku : bank transfer order
zlecenie stałe po angielsku : direct debit
zlecenie stałe po angielsku : standing order
zlecenie wypłaty dywidendy po angielsku : dividend warrant
zmienna stopa procentowa po angielsku : floating rate
zmienne oprocentowanie po angielsku : floating rate
zmienne oprocentowanie po angielsku : variable rate
zobowiązania długoterminowe po angielsku : long-term liabilities
zrealizować czek po angielsku : cash a cheque
zrobić wypłatę po angielsku : make withdrawal
zwrot z oszczędności po angielsku : return on savings
zwrot z zainwestowanego kapitału po angielsku : return on capital employed
zysk niepodzielony po angielsku : retained profit
zysk zatrzymany po angielsku : retained profit
  Langol.pl