langol.pl » Biznes » Ogólne » [zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data]

[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] po angielsku

[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data]: [do sth] within a period ending not later than [some date] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "within":

w ograniczonym zakresie within a limited scope
w rozsądnych granicach within reasonable limits
w rozumieniu [czegoś] within the meaning of [sth]

Ze słowem "not":

w formie notarialnej in notarial form

Ze słowem "some":

ustalenie [jakiejś wartości] determination of [some value]
w przeliczeniu na [jakąś walutę] in terms of [some currency]
odstępstwo od [jakiejś zasady] departure from [some principle]
zrobić coś do [jakiejś daty] do sth by [some date]
[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów [some organization] is divided into [x] directorates

Ze słowem "date":

antydatować antedate
  Langol.pl