langol.pl » Ogólne » Ogólne » [zrobić coś] pod wpływem chwili

[zrobić coś] pod wpływem chwili po angielsku

[zrobić coś] pod wpływem chwili: [do sth] on a whim Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "whim":

zachcianka whim
życzenie whim
wedle życzenia as the whim takes you
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim
dziwaczny whimsical
pocieszny whimsical
dziwaczna opowieść whimsical tale

Ze słowem "coś":

podkręcić coś crank [sth] up
podkreślać coś play [sth] up
podeprzeć [coś] shore [sth] up
podciągnąć [coś] szybko hike [sth] up
podzielić [coś] na pół halve [sth]
podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
mieć [coś] pod kontrolą be in control of [sth]
wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
podkręcać [coś] tweak [sth]
podrasowywać [coś] tweak [sth]
podatny na [coś] susceptible to [sth]

Ze słowem "pod":

podejść come up
mieć wszystko pod kontrolą to have sth sorted
podtrzymywać to maintain
zestaw podręczny pocket kit
podążać follow [sth]
pod znakiem zapytania questionable
pod względem in terms of
podzielić divide
pod wieloma względami in many respects
kierunek podróży destination
podążyć follow
podnieść [kogoś] give [sb] a boost
podjąć kroki take actions
dać podstawy do zrobienia [czegoś] warrant [sth]
zacofany gospodarczo underdeveloped
podejście approach
podobnie myślący zwolennicy [czegoś] like-minded adherents of [sth]
[produkt] w wersji podstawowej plain-vanilla [product]
podpora buttress
podpierać buttress
podwyższyć wartość [czegoś] hike [sth]
podnieść czynsz raise the rent
podniesć czynsze jack up rents
podejrzany seedy
podziemna plątanina [czegoś] rabit warren of [sth]
przedpodatkowy pretax
zabity podczas służby killed in the line of duty
trzymać się podjętej decyzji stick to a decision
nieczytelny podpis illegible signature
czytelny podpis legible signature
poddać się [czemuś] succumb to [sth]
podrzegacz firebrand
podpis artykułu by-line
podstępne metody underhand methods
informacja podana przez jedną gazetę przed innymi scoop
poddać się back down
podważyć undermine
podważyć zasadność undermine validity
podważyć wiarygodność undermine validity
podobny similar
niepodobny dissimilar
podejście całościowe holistic approach
bez żadnych przykrych niespodzianek without incident
podzbiór [czegoś] subset of [sth]
podczas gdy whereas
podstęp ruse
język angielski podstawowy basic English
jak poprzednio podano as mentioned before
jak podano wcześniej as mentioned before
jak podano powyżej as stated above
na podstawie [czegoś] on the basis of [sth]
na podstawie [czegoś] on the ground of [sth]
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
na podstawie porozumienia pomiędzy [kimś] i [kimś] by agreement between [sb] and [sb]
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract
podobno reportedly
podążanie za [czymś] pursuit of [sth]
podekscytowany fired up
opaść pod ciężarem [czegoś] sag under the weight of [sth]
  Langol.pl