langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [x] dni po otrzymaniu zamówienia

[x] dni po otrzymaniu zamówienia po angielsku

[x] dni po otrzymaniu zamówienia: [x] days after the order received Szukaj w Google

Inne:

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
abonent subscriber

Ze słowem "days":

oferta cenowa jest ważna przez [x] dni quotation is valid for [x] days
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days

Ze słowem "after":

proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
po przeliczeniu after conversion

Ze słowem "order":

składać zamówienie place an order
składać regularne zamówienia place regular orders
firma wysyłkowa mail-order company
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
zrealizować zamówienie complete an order
złożyć zamówienie place an order
złożyć u [kogoś] zamówienie place an order with [sb]

Ze słowem "received":

otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]

Ze słowem "dni":

nieuzasadniona skarga unjustified complaint
nieuzasadniona reklamacja unjustified complaint
wchodzi w życie z dniem [x] with effect from [x]
wchodzi w życie z dniem [x] effective as of [x]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
odpowiednie sankcje za [coś] appropriate sanctions for [sth]
obie strony powinny odnieść korzyść both sides should benefit
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
  Langol.pl