langol.pl » Ogólne » Ogólne » [coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne]

[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] po angielsku

[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne]: [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind] Szukaj w Google

Inne:

sugerować, że [coś] imply that [sth]

Ze słowem "implies":

jak sama nazwa wskazuje, [coś] as the name implies, [sth]

Ze słowem "that":

podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] where there is a reason to fear that [sth]
założyć że [coś] posit that [sth]

Ze słowem "some":

makabryczny gruesome
potworny mord gruesome massacre
zająć się [jakąś kwestią] tackle [some issue]
nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] beg to differ with [sb] on [some point]
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu pay [some amount] in ransom
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
zmniejszyć się do [jakiegoś rozmiaru] dwindle to [some size]
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]
nieistotny względem [jakiejś kwestii] extraneous to [some issue]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
pozyskać [coś] z [czegoś] derive [sth] from [some source]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
[robić coś] z lekką niechęcią [do sth] with some dismay
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
stosować się do [jakiejś konwencji] follow [some convention]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract
wygrać [jakiś] przetarg be granted [some] bid
współudział w [jakiejś zbrodni] complicity in [some crime]
pobić [jakiś] rekord break [some] record
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
denerwujący irksome
odpowiedni wholesome
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account

Ze słowem "whereas":

podczas gdy whereas

Ze słowem "other":

po przeciwnej stronie at the other extreme
kłócić się ze sobą nawzajem argue with each other
co drugie [coś] every other [sth]
co drugi dzień every other day
co drugi tydzień every other week
co drugi rok every other year

Ze słowem "kind":

jedyny w swoim rodzaju one-of-a-kind

Ze słowem "coś":

mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]

Ze słowem "podczas":

zabity podczas służby killed in the line of duty

Ze słowem "gdy":

niegdysiejsze czasy the days of yore
gdy zdarzały się nowe rzeczy as new events kept happening
  Langol.pl